สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ อปท.

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย
         1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภา           จำนวน   30   คน

2. เทศบาลเมืองพัทลุง                            จำนวน     1   แห่ง 

3. เทศบาลตำบล                                   จำนวน   47   แห่ง

3.1  เทศบาลตำบลปากพะยูน               อำเภอปากพะยูน

3.2  เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน               อำเภอปากพะยูน

3.3   เทศบาลตำบลหารเทา                อำเภอปากพะยูน

3.4  เทศบาลตำบลดอนทราย               อำเภอปากพะยูน

3.5  เทศบาลตำบลเกาะนางคำ             อำเภอปากพะยูน
3.6  เทศบาลตำบลดอนประดู่               อำเภอปากพะยูน

3.7  เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ                อำเภอบางแก้ว

3.8  เทศบาลตำบลบางแก้ว                 อำเภอบางแก้ว

3.9  เทศบาลตำบลป่าบอน                  อำเภอป่าบอน

3.10 เทศบาลตำบลตะโหมด                 อำเภอตะโหมด

3.11 เทศบาลตำบลแม่ขรี                   อำเภอตะโหมด

3.12 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง             อำเภอตะโหมด

3.13 เทศบาลตำบลควนเสาธง              อำเภอตะโหมด
         3.14 เทศบาลตำบลคลองใหญ่              อำเภอตะโหมด

3.15 เทศบาลตำบลควนขนุน                อำเภอควนขนุน

3.16 เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ           อำเภอควนขนุน

3.17 เทศบาลตำบลบ้านสวน                อำเภอควนขนุน

3.18 เทศบาลตำบลพนางตุง                อำเภอควนขนุน

3.19 เทศบาลตำบลหนองพ้อ               อำเภอควนขนุน

3.20 เทศบาลตำบลนาขยาด                อำเภอควนขนุน

3.21 เทศบาลตำบลโตนดด้วน              อำเภอควนขนุน

3.22 เทศบาลตำบลทะเลน้อย               อำเภอควนขนุน

3.23 เทศบาลตำบลดอนทราย              อำเภอควนขนุน

3.24 เทศบาลตำบลแหลมโตนด            อำเภอควนขนุน

3.25 เทศบาลตำบลแพรกหา                อำเภอควนขนุน

3.26 เทศบาลตำบลเขาชัยสน               อำเภอเขาชัยสน

3.27 เทศบาลตำบลโคกม่วง                อำเภอเขาชัยสน

3.28 เทศบาลตำบลจองถนน                อำเภอเขาชัยสน

3.29 เทศบาลตำบลชะรัด                     อำเภอกงหรา

3.30 เทศบาลตำบลกงหรา                  อำเภอกงหรา

3.31 เทศบาลตำบลคลองทรายขาว       อำเภอกงหรา
3.32 เทศบาลตำบลสมหวัง                 อำเภอกงหรา

3.33 เทศบาลตำบลลานข่อย                อำเภอป่าพะยอม

3.34 เทศบาลตำบลบ้านพร้าว               อำเภอป่าพะยอม

3.35 เทศบาลตำบลชุมพล                   อำเภอศรีนครินทร์

3.36 เทศบาลตำบลบ้านนา                  อำเภอศรีนครินทร์

3.37 เทศบาลตำบลอ่างทอง                อำเภอศรีนครินทร์

3.38 เทศบาลตำบลลำสินธุ์                  อำเภอศรีนครินทร์

3.39 เทศบาลตำบลโคกชะงาย                อำเภอเมืองพัทลุง
3.40 เทศบาลตำบลท่ามิหรำ                อำเภอเมืองพัทลุง

3.41 เทศบาลตำบลเขาเจียก                อำเภอเมืองพัทลุง

3.42 เทศบาลตำบลนาท่อม                 อำเภอเมืองพัทลุง

3.43 เทศบาลตำบลพญาขัน                 อำเภอเมืองพัทลุง

3.44 เทศบาลตำบลปรางหมู่                อำเภอเมืองพัทลุง

3.45 เทศบาลตำบลร่มเมือง                 อำเภอเมืองพัทลุง
3.46 เทศบาลตำบลนาโหนด                อำเภอเมืองพัทลุง
3.47 เทศบาลตำบลท่าแค                   อำเภอเมืองพัทลุง 

4.  องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   25  แห่ง  ดังนี้

          4.1   อำเภอเมืองพัทลุง  มี  อบต.  จำนวน  4  แห่ง

                     (1)     อบต.ลำปำ            (3)  อบต.ตำนาน  

                              (2)     อบต.ควนมะพร้าว     (4)  อบต.ชัยบุรี                               
                   4.2   อำเภอควนขนุน  มี  อบต.  จำนวน  3  แห่ง

                     (1)     อบต.ชะมวง                   (3)     อบต.ปันแต

   (2)     อบต.พนมวังก์                                                
 4.3   อำเภอเขาชัยสน   มี  อบต.  จำนวน  3  แห่ง

                     (1)     อบต.เขาชัยสน                (3)     อบต.หานโพธิ์

                              (2)     อบต.ควนขนุน                        

                   4.4   อำเภอปากพะยูน  มี  อบต.  จำนวน  2  แห่ง

                    (1)     อบต.ฝาละมี                      (2)     อบต.เกาะหมาก
          4.5   อำเภอกงหรา      มี  อบต.  จำนวน  1  แห่ง

                    (1)     อบต.คลองเฉลิม 

                   4.6 อำเภอศรีบรรพต     มี  อบต.  จำนวน  3  แห่ง

                    (1)     อบต.เขาย่า                       (3)     อบต.ตะแพน

                             (2)     อบต.เขาปู่              

          4.7  อำเภอป่าบอน      มี  อบต.  จำนวน  5  แห่ง

                    (1)     อบต.ป่าบอน                      (4)     อบต.ทุ่งนารี

                             (2)     อบต.โคกทราย                   (5)     อบต.วังใหม่

                             (3)     อบต.หนองธง          

          4.8   อำเภอป่าพะยอม  มี  อบต.  จำนวน  2  แห่ง

                    (1)     อบต.เกาะเต่า    (2)     อบต.ป่าพะยอม                           

          4.9 อำเภอบางแก้ว     มี  อบต.  จำนวน  2  แห่ง

                    (1)     อบต.นาปะขอ    (2)     อบต.โคกสัก

          รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด จำนวน  74  แห่ง 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 38
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,418