สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
          1. การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2544- 2549 จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 คน จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง พื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนี้
 
เขตเลือกตั้งที่
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
จำนวนตำบล 
1
อำเภอเมืองพัทลุง
อำเภอเขาชัยสน
14
5
2
อำเภอควนขนุน
อำเภอป่าพะยอม
อำเภอศรีบรรพต
กิ่งอำเภอศรีนครินทร์
อำเภอกงหรา(เฉพาะตำบลชะรัดและ
ตำบลสมหวัง)
12
4
3
4
2
3
อำเภอกงหรา(เฉพาะตำบลกงหรา
ตำบลคลองทรายขาว และตำบลคลองเฉลิม)
อำเภอตะโหมด
อำเภอบางแก้ว
อำเภอป่าบอน
อำเภอปากพะยูน
3
 
3
3
5
7
รวม 11 อำเภอ 65 ตำบล
 
          2. การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2554 จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 คน จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ให้ถือเขตจังหวัดพัทลุงเป็นเขตเลือกตั้ง
 
เขตเลือกตั้งที่
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
จำนวนตำบล 
1
อำเภอเมืองพัทลุง
อำเภอเขาชัยสน
อำเภอควนขนุน
อำเภอป่าพะยอม
อำเภอศรีบรรพต
อำเภอศรีนครินทร์
อำเภอกงหรา
อำเภอตะโหมด
อำเภอบางแก้ว
อำเภอป่าบอน
อำเภอปากพะยูน
14
5
12
4
3
4
5
3
3
5
7
รวม 11 อำเภอ 65 ตำบล
 
 
             3. การกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2554 จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 คน จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง พื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนี้
 
เขตเลือกตั้งที่
ท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
จำนวนตำบล 
1
อำเภอเมืองพัทลุง
อำเภอเขาชัยสน
14
5
2
อำเภอควนขนุน
อำเภอป่าพะยอม
อำเภอศรีบรรพต
อำเภอศรีนครินทร์
12
4
3
4
3
อำเภอกงหรา
อำเภอตะโหมด
อำเภอบางแก้ว
อำเภอป่าบอน
อำเภอปากพะยูน
 
3
3
5
7
รวม 11 อำเภอ 65 ตำบล
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,690