สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

กระบวนการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 
pic

ที่มาของ สว
สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ทั้งประเทศมีจำนวน 150 คน ดำรงตำแหน่งได้คราวละ 6 ปี โดยห้ามเป็น 2 วาระติดต่อกัน มีที่มา 2 แบบ คือ มาจากการเลือกตั้ง และการสรรหา
         .ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง
            มีจำนวน 76 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละจังหวัดๆ ละ 1 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียว ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกเป็น ส.ว. ของแต่ละจังหวัด
         ส.ว. ที่มาจากการสรรหา
            มีจำนวน 74 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหา ส.ว. จำนวนดังกล่าวจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา

คณะกรรมการสรรหา
ในการพิจารณาสรรหา ส.ว. จำนวน 74 คน จะมีคณะกรรมการสรรหา จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
2
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
3
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
4
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
5
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย
7
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย  
กระบวนการสรรหาที่มีความโปร่งใส
มติในการสรรหาต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย
ต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการ
      สรรหาเท่าที่มีอยู่
ผลการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการสรรหาให้ถือ
      เป็นที่สุด
กระบวนการสรรหา สว

         .ว. ที่มาจากการสรรหา มีกระบวนดังนี้
                กกต. ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันสรรหา ( 2 มกราคม 2551)
                กกต. ให้องค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นๆ ลงทะเบียนพร้อมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
                      การสรรหาเป็น ส.ว. ภายใน 15 วัน ( 3 – 17 มกราคม 2551 )
                กกต. รวบรวมรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหา ( 21 มกราคม 2551)
                คณะกรรมการสรรหาพิจารณาภายใน 30 วัน ผลการพิจารณาสรรหาให้ถือเป็นที่สุด
                กกต. ประกาศผลการสรรหาและแจ้งผลไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

         หน้าที่ของ ส.ว.
               
กลั่นกรองกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส.
                ตรวจสอบและควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน
                ให้ความเห็นชอบบุคคล ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
         มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
         อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ( เกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม 2533 ) และ
         มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ( ก่อนวันที่ 4 ธันวาคม 2550 )
 
ลักษณะต้องห้าม
         เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
         อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
         ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
         วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 
การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
ผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้านของตนหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส.ว.ล่วงหน้าได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับบ้านแต่ต้อง ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551
การยืนยันเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
         ขอรับแบบคำขอลงทะเบียนและยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ( ควรส่งก่อนวันที่ 23 มากราคม 2551 ) หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน
         แนบหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
         ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเจตจังหวัด ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัด ในวันที่ ...เดือน.......พ.ศ.....
ข้อควรจำ
pic
ผู้ที่ขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตจังหวัดไว้เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา จะกลับไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเดิมในเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้จนกว่าจะขอเปลี่ยนการลงทะเบียนกลับที่เดิม
pic
วันเลือกตั้ง ส.ว. 2 มีนาคม 2551 หากท่านต้องการกลับไปลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านหรือต้องการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเดิมที่ลงทะเบียนไว้ต้องขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในวันที่ 31 มกราคม 2551
pic
ผู้ที่เคยยื่นคำขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 หากประสงค์ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าที่เดิมสามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนล่วงหน้าอีก
การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีการเลือกตั้ง แต่ในวันที่ 2 มีนาคม 2551 จะต้องเดินทางออกนอกเขตเลือกตั้ง(จังหวัด) ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ บุคคลดังกล่าวสามารถไปขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว. ล่วงหน้าในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.00-17.00 น. ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ( จะมีอยู่ทุกอำเภอๆ ละ 1 แห่ง )โดยไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน
 
การเตรียมตัวไปเลือกตั้ง สว 
         การตรวจสอบรายชื่อ
                ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน (วันสุดท้าย 10 กุมภาพันธ์ 2551) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต สำนักงานเทศบาล ที่ทำการ อบต. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชน หรือที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
                ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน (วันสุดท้าย 15 กุมภาพันธ์ 2551) เจ้าบ้านจะได้รับหนังสือที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว.11) ผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่เลือกตั้ง
 
         การเพิ่ม-ถอนชื่อ
                ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (วันสุดท้าย 20 กุมภาพันธ์ 2551) หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย
 
         การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
                ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน (24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2551) ขอรับแบบ ส.ว. 28 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
                ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีทะเบียนบ้าน

                     ด้วยตนเอง 
                     มอบหมายผู้อื่นหรือ 
                     ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 
         เหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. ไม่ได้
                ผู้มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
                ผู้ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
                ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
                ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
                ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
                ผู้ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
 
ไม่ได้ไปเลือกตั้ง สว เสียสิทธิอะไรบ้าง
 
ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุอันสมควร จะเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้
         สิทธิคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
         สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา เป็น ส.ส. และ ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
         สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
 
สิทธิที่เสียไปจะได้คืนมาอย่างไร
สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมา เมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ถ.) หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ผ.ถ.)
 
หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง สว
ก่อนไปลงคะแนน ขอให้เตรียมความพร้อมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
         บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
         บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน เช่น
                บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                ใบขับขี่
                หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 
การอำนวยความสะดวกผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวกขึ้น โดยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ซึ่งการช่วยเหลือนั้นต้องให้ผู้พิการได้ลงคะแนนด้วยตนเองด้วย เช่น จัดให้มีบัตรทาบในการลงคะแนนของผู้ที่พิการทางสายตา อำนวยความสะดวกในการหย่อนบัตรลงในหีบบัตรการเลือกตั้ง ฯลฯ
 
ขั้รตอนการลงคะแนน
1
ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเละข้อมูลผู้สมัคร ส.ว. ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน (ส.ว.11) ให้นำไปด้วย)
2
แสดงตนลงคะแนน
ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3
รับบัตรเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,629