สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

การให้การศึกษา, เครือข่าย, วิทยากร, การอบรม 4 ช่วงชั้น

โรงเรียนเขาชันสน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕
มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน ๒ คน เลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
 
  

  

  

*****************************


โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕
โดยมีการเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ มีตัวแทนนักเรียนจากสีต่าง ๆ จำนวน ๔ สี สีละ ๑๐ คน เลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีทั้งหมด ๖ เขตเลือกตั้ง ตัวแทนเขตละ ๑ คน เลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง
 
  

  

  

*****************************


โครงการให้การศึกษาแก่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ให้ความรู้ในกรณี 60 วันก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิก/ผู้บริหาร อบจ.พัทลุง
ในวันที่ 14 กุุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องอิรวดี  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง


  

  

  

     

  
*************************************

เข้าร่วมเผยแพร่เครื่องลงคะแนนต้นแบบในโครงการผู้ว่าพบประชาชน
ในวันที่ 26 เมษายน 2554  ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม

   


   


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,735