สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

 
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง
วันที่ 4 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
 

              


 
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลปากพะยูน
 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 5 ตุลาคม 2554   เวลา 08.30- 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 
      


                           
โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลป่าบอน
 อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง
วันที่ 6 ตุลาคม 2554   เวลา 08.30- 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 
 
     

     
  
   


                                                                
                                        


    

    

      

    
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 27
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,687