สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ส.ว.

 

นายอนุกูล สุภาไชยกิจ
สมาชิวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง

ชื่อ-สกุล นายอนุกูล สุภาไชยกิจ
ที่อยู่ 9 ม.4 ต.ควนมะพร้าว อ. เมือง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 2155
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ ปลัดอำเภอสายบุรี ผู้ตรวจราชการท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง นายอำเภอเขาชัยสน ปลัดจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุง ประธานกรรมมาธิการปกครอง กรรมาธิการวิสามัญ กรรมาธิการวุฒิสภา กรรมาธิการบำนาญส่วนท้องถิ่น กรรมธิการขุดคอคอดกระ กรรมาธิการเวนคืนสังหาริมทรัพย์ฯ
วันเลือกตั้ง 4 มีนาคม 2543

  

นายโอภาส รองเงิน
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง

ชื่อ-สกุล

นายโอภาส รองเงิน

ที่อยู่

24 ม.10 ต.ชะมวง อ.เมือง จ.พัทลุง

โทรศัพท์

(074) 618999,(01)9630890

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาชีพ

เกษตรกร

ประสบการณ์

ปลัดอำเภอ สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 3 สมัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรางต่างประเทศ รองประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการกรรมาธิการ กรรมาธิการกีฬา กรรมาธิการวิสามัญ กรรมาธิการศึกษางบประมาณ 44 กรรมาธิการกิจการโทรคมนาคม การกีฬา กรรมาธิการสามัญกิจการองค์กรอิสระ

วันเลือกตั้ง 4 มีนาคม 2543

นายเจริญ ภักดีวานิช
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง

ชื่อ-สกุล นายเจริญ ภักดีวานิช
ที่อยู่ 5 ม.5 ต.ตำนาน อ. เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 2546,0-9969-1660
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ ผอ.โรงเรียนพัทลุง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (นักบริหาร 9)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักบริหาร 10)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร 10)
วันเลือกตั้ง 19 เมษายน 2549

 

นางนาที รัชกิจประการ
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง

ชื่อ-สกุล นางนาที รัชกิจประการ
ที่อยู่ 722 ม.9 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โทรศัพท์ 0-1835-4531
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏูสวนสุนันทา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Somerset University
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ ประธานบริหารบริษัทแสนสราญใจ จำกัด
กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อินเดีย และไทย-ติมอร์ตะวันออก
สมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย
วันเลือกตั้ง 19 เมษายน 2549

 

นายเจริญ ภักดีวานิช
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง

ชื่อ-สกุล นายเจริญ ภักดีวานิช
ที่อยู่ 5 ม.5 ต.ตำนาน อ. เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 2546,0-9969-1660
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก
อาชีพ ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ ผอ.โรงเรียนพัทลุง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (นักบริหาร 9)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักบริหาร 10)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร 10)
วันเลือกตั้ง 2 มีนาคม 2551

                                                                    

นายทวี ภูมิสิงหราช
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง

ชื่อ-สกุล นายทวี  ภูมิสิงหราช
ที่อยู่ 262   ถ.อภัยบริรักษ์  ต.คูหาสวรรค์   อ.เมืองพัทลุง   จ.พัทลุง 
โทรศัพท์ -
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีมาปัว, ประเทศฟิลิปปินส์
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ เทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุง (ฝ่ายโยธา) พ.ศ. 2534-42
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง พ.ศ. 2528-47
ผู้ช่วยปฏิบัติงานสมาชิกวุฒิสภา ร้อยตรีอนุกูล สุภาไชยกิจ จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2543
วันเลือกตั้ง 31 มีนาคม 2557

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,675