สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สถ./ผถ.

  รายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ลำดับที่ อำเภอ ชื่อ อปท. ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล วันที่ได้รับเลือกตั้ง วันที่ครบวาระ
1   อบจ.พัทลุง นายก นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร 3 มิถุนายน 2555 2 มิถุนายน 2559
2 เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง นายก นายสุเมธ  บุญยก 21 เมษายน 2555 20 เมษายน 2559
3 กงหรา ทต.กงหรา นายก นายพศิน  นวลเปียน 17 มกราคม 2553 16 มกราคม 2557
4 กงหรา ทต.คลองทรายขาว นายก นายนิรันดร์  ออสันตินุตสกุล 24 เมษายน 2553 23 เมษายน 2557
5 กงหรา ทต.ชะรัด นายก นายสุกรี  หรีมหนก 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
6 กงหรา ทต.สมหวัง นายก นางมณฑารักษ์  เกตุแสง 19 สิงหาคม 2555 18 สิงหาคม 2559
7 กงหรา อบต.คลองเฉลิม นายก นายดาเร็ต  ขำนุรักษ์ 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
8 เขาชัยสน ทต.เขาชัยสน นายก นายสมบูรณ์  เหล่าทอง 21 เมษายน 2555 20 เมษายน 2559
9 เขาชัยสน ทต.โคกม่วง นายก นายวิศิษฐ  ชูสง 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
10 เขาชัยสน ทต.จองถนน นายก นายพิณโญ  ขวัญเซ่ง 15 พฤศจิกายน 2552 14 พฤศจิกายน 2556
11 เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน นายก นายนิพนธ์  เมืองสง 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
12 เขาชัยสน อบต.ควนขนุน นายก นายวิเชษฐ์  ชูชื่น 29 มีนาคม 2552 28 มีนาคม 2556
13 เขาชัยสน อบต.หานโพธิ์ นายก นายเทพชัย  คงมี 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
14 ควนขนุน ทต.ควนขนุน นายก นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์ 21 เมษายน 2555 20 เมษายน 2559
15 ควนขนุน ทต.ดอนทราย นายก นายศุภพงศ์  ทองศรีนุ่น 15 พฤศจิกายน 2552 14 พฤศจิกายน 2556
16 ควนขนุน ทต.โตนดด้วน นายก นายวรจิต  สายแก้ว 25 ตุลาคม 2552 24 ตุลาคม 2556
17 ควนขนุน ทต.ทะเลน้อย นายก นายคณนาถ  หมื่นหนู 17 เมษายน 2554 16 เมษายน 2558
18 ควนขนุน ทต.นาขยาด นายก นายสมหมาย  เมืองแก้ว 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
19 ควนขนุน ทต.บ้านสวน นายก นายวิจักขณ์  อินทรสมบัติ 25 มีนาคม 2555 24 มีนาคม 2559
20 ควนขนุน ทต.พนางตุง นายก นายพิชิต  ขันติพันธุ์ 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
21 ควนขนุน ทต.แพรกหา นายก นายชาติชาย  ศรีหนูสุด 17 มกราคม 2553 16 มกราคม 2557
22 ควนขนุน ทต.มะกอกเหนือ นายก นายรนชัย  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 20 มกราคม 2556 19 มกราคม 2560
23 ควนขนุน ทต.หนองพ้อ นายก นายพิทักษ์  พวงมณี 7 กุมภาพันธ์ 2553 6 กุมภาพันธ์ 2557
24 ควนขนุน ทต.แหลมโตนด นายก นายเกษม  ฤทธิเนื่อง 13 มีนาคม 2554 12 มีนาคม 2558
25 ควนขนุน อบต.ชะมวง นายก นายอธิวัฒน์  ขุนทอง 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
26 ควนขนุน อบต.ปันแต นายก นายสาโรจน์  บุญเรืองขาว 2 ตุลาคม 2554 1 ตุลาคม 2558
27 ควนขนุน อบต.พนมวังก์ นายก นายสมชาติ  รักชุม 9 มิถุนายน 2555 8 มิถุนายน 2559
28 ตะโหมด ทต.เขาหัวช้าง นายก   31 สิงหาคม 2556 18 กรกฎาคม 2556
29 ตะโหมด ทต.คลองใหญ่ นายก นายโกมล  หนูเสน 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
30 ตะโหมด ทต.ควนเสาธง นายก นายหร้อหีม  นวลดำ 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
31 ตะโหมด ทต.ตะโหมด นายก นายชนะ  เขียวจีน 22 มกราคม 2554 21 มกราคม 2558
32 ตะโหมด ทต.แม่ขรี นายก นายสมศักดิ์  ทับธนะ 20 มกราคม 2556 19 มกราคม 2560
33 บางแก้ว ทต.ท่ามะเดื่อ นายก นายประพิณ  อักษรสว่าง 22 ตุลาคม 2554 21 ตุลาคม 2558
34 บางแก้ว ทต.บางแก้ว นายก นายวุฒิสาร  ธัญญพานิช 26 กุมภาพันธ์ 2555 25 กุมภาพันธ์ 2559
35 บางแก้ว อบต.โคกสัก นายก นายอมร  แก้วจันทร์ 23 มิถุนายน 2555 22 มิถุนายน 2559
36 บางแก้ว อบต.นาปะขอ นายก นายมณเทียร  มนตรี 13 พฤษภาคม 2555 12 พฤษภาคม 2559
37 ปากพะยูน ทต.เกาะนางคำ นายก นายละใบย  เส็นยีหีม 17 มกราคม 2553 16 มกราคม 2557
38 ปากพะยูน ทต.ดอนทราย นายก นายมานพ  ช่วยมณี 20 ธันวาคม 2552 19 ธันวาคม 2556
39 ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ นายก นายจรัญ  จันทร์แก้ว 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
40 ปากพะยูน ทต.ปากพะยูน นายก นายศราวุธ  ทัศนลีลพร 22 ตุลาคม 2554 21 ตุลาคม 2558
41 ปากพะยูน ทต.หารเทา นายก ด.ต.พันแสน  เสือพริก 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
42 ปากพะยูน ทต.อ่าวพะยูน นายก นางอทิติ  เมฆสุวรรณ 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
43 ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก นายก นายประดิษฐ์  จาริยะ 22 มกราคม 2555 21 มกราคม 2559
44 ปากพะยูน อบต.ฝาละมี นายก นายกันภัย  พลพงษ์ 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
45 ป่าบอน ทต.ป่าบอน นายก นายสุพัฒน์  แก้วจันทร์ 22 ตุลาคม 2554 21 ตุลาคม 2558
46 ป่าบอน อบต.โคกทราย นายก นายพล  ภัทชวงค์ 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
47 ป่าบอน อบต.ทุ่งนารี นายก   22 กรกฎาคม 2555 21 กรกฎาคม 2559
48 ป่าบอน อบต.ป่าบอน นายก นายนำโชค  เกื้อเส้ง 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
49 ป่าบอน อบต.วังใหม่ นายก นางจิราวรรณ  เพชรตีบ 6 พฤศจิกายน 2554 5 พฤศจิกายน 2558
50 ป่าบอน อบต.หนองธง นายก นายสิน  ศรีอ่อน 7 พฤษภาคม 2554 6 พฤษภาคม 2558
51 ป่าพะยอม ทต.บ้านพร้าว นายก นายทวิชาติ  จันทร์ปาน 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
52 ป่าพะยอม ทต.ลานข่อย นายก นายทวีศักดิ์  ชูฟอง 15 กันยายน 2555 14 กันยายน 2559
53 ป่าพะยอม อบต.เกาะเต่า นายก นายสุพจน์  ดำแก้ว 6 พฤศจิกายน 2554 5 พฤศจิกายน 2558
54 ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม นายก นายมีศักดิ์  ดวงขวัญ 13 พฤษภาคม 2555 12 พฤษภาคม 2559
55 เมืองพัทลุง ทต.เขาเจียก นายก นายไกรวัฒน์  ธรรมเพชร 15 พฤศจิกายน 2552 14 พฤศจิกายน 2556
56 เมืองพัทลุง ทต.โคกชะงาย นายก นายเสถียร  ธรรมเพชร 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
57 เมืองพัทลุง ทต.ท่าแค นายก นายเศรษฐา  เพชรสง 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
58 เมืองพัทลุง ทต.ท่ามิหรำ นายก นายสมโชค  เส้งสุ้น 15 พฤศจิกายน 2552 14 พฤศจิกายน 2556
59 เมืองพัทลุง ทต.นาท่อม นายก นายเวียง  สว่างรัตน์ 15 พฤศจิกายน 2552 14 พฤศจิกายน 2556
60 เมืองพัทลุง ทต.นาโหนด นายก นายสุรชัย  ชูอักษร 5 สิงหาคม 2555 4 สิงหาคม 2559
61 เมืองพัทลุง ทต.ปรางหมู่ นายก   11 สิงหาคม 2556 19 ธันวาคม 2556
62 เมืองพัทลุง ทต.พญาขัน นายก นายสุวัฒน์  เสมาทอง 20 ธันวาคม 2552 19 ธันวาคม 2556
63 เมืองพัทลุง ทต.ร่มเมือง นายก นายสมพงษ์  ดอนเพ็งจันทร์ 17 มกราคม 2553 16 มกราคม 2557
64 เมืองพัทลุง อบต.ควนมะพร้าว นายก นายบุญคล่อง  ไชยศรี 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
65 เมืองพัทลุง อบต.ชัยบุรี นายก นายสุพัฒน์  มูลเมฆ 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
66 เมืองพัทลุง อบต.ตำนาน นายก นายสมปอง  ช่วยเนียม 14 กรกฎาคม 2556 13 กรกฎาคม 2560
67 เมืองพัทลุง อบต.ลำปำ นายก นายสุทิน  ทองทรัพย์ 6 กันยายน 2552 5 กันยายน 2556
68 ศรีนครินทร์ ทต.ชุมพล นายก นายวิภาส  นวลพุฒ 24 พฤศจิกายน 2555 23 พฤศจิกายน 2559
69 ศรีนครินทร์ ทต.บ้านนา นายก นายคำน้อย  หนูแสง 23 มิถุนายน 2555 22 มิถุนายน 2559
70 ศรีนครินทร์ ทต.ลำสินธุ์ นายก นายเจน  สงแซ้ม 17 มกราคม 2553 16 มกราคม 2557
71 ศรีนครินทร์ ทต.อ่างทอง นายก นายวีระพงษ์  ทับทวี 17 มกราคม 2553 16 มกราคม 2557
72 ศรีบรรพต อบต.เขาปู่ นายก นายสถิตย์  แก้วคง 6 กันยายน 2552 5 กันยายน 2556
73 ศรีบรรพต อบต.เขาย่า นายก นายกิตติ  มานันตพงศ์ 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559
74 ศรีบรรพต อบต.ตะแพน นายก นายสมโชค  เอกหิรัณยราษฎร์ 13 ตุลาคม 2555 12 ตุลาคม 2559


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 117
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,326