สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

การร้องคัดค้าน

 

สถิติการร้องคัดค้านปีงบประมาณ 2555 ( 1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 )
 

ลำดับที่
การเลือกตั้ง
อำเภอ
วันเลือกตั้ง
เรื่องคัดค้าน
รวมเรื่องคัดค้าน
/เรื่อง
ข้อกล่าวหา
ผลการพิจารณา กกต.
สั่งรับ
สั่งไม่รับ
1.
นายก/สมาชิก ทต.ป่าบอน
ป่าบอน
22 ต.ค. 2554
1
-
1
- จัดทำป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนที่กำหนด
 
ยกคำร้องคัดค้าน
2.
นายก/สมาชิก ทต.ท่ามะเดื่อ
บางแก้ว
22 ต.ค. 2554
2
-
2
-ให้เงินแก่ชุมชน
ม.57 (2)
-ย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง ม.43
ยกคำร้อง
ทั้งสองเรื่อง
3.
ส.อบต.
เกาะเต่า ม.5
ป่าพะยอม
6 พ.ย. 2554
1
-
1
- นับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ กกต.
สั่งนับคะแนนใหม่
4.
นายก/สมาชิก ทต.เขาชัยสน
เขาชัยสน
21 เม.ย.2555
1
-
1
- จัดทำป้ายโฆษณาหาเสียง
มีขนาดเกินกว่า
ที่กำหนด
ยกคำร้องคัดค้าน
5.
นายก/สมาชิก ทต.ควนขนุน
ควนขนุน
21 เม.ย.2555
2
-
2
- ให้เงิน และจัดเลี้ยง ม.57 (1) (4)
 
 
 
 
-ให้ทรัพย์สินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ม.57 (1)
ยกคำร้องคัดค้าน ดำเนินคดีอาญา
แก่ผู้ร้องที่ 1 และนางจำนง เอียดเมือง ตาม ม.114
 
ยกคำร้องคัดค้าน
6.
นายก/สมาชิก
อบจ.พัทลุง
เมือง
3 มิ.ย.55
4
-
4
- จัดมหรสพและให้ประโยชน์อื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน ม.57(2)(4)
- ใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในตัวผู้สมัคร
ม.57 (5)
- สัญญาว่าจะให้มัสยิดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ม.57 (1)
- ใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในตัวผู้สมัครม.57 (5)
 
ยกคำร้องทั้งสี่เรื่อง
 
 
 
 
 
7.
นายก 
อบต.ทุ่งนารี
ป่าบอน
22 ก.ค. 55
1
-
1
- ใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในตัวผู้สมัครม.57 (5)
 
เพิกถอนสิทธิผู้ถูกร้อง เลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งนารีใหม่ ให้ผู้ถูกร้องชดใช้ค่าเสียในการจัดการเลือกตั้งใหม่ และดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องตามมาตรา 132
 
8.
นายก
ทต.สมหวัง
กงหรา
19 ส.ค. 55
1
-
1
-ใช้ป้ายเวทีมีขนาดไม่เป็นไปตามประกาศฯ
- ใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในตัวผู้สมัครม.57 (5)
 
อยู่ระหว่างพิจารณาของ กกต.
 
รวม
 
 
13
 
13
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,745