สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ตัวอย่างคำร้อง

ตัวอย่างคำร้องคัดค้าน (ต้องทำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำสุภาพ)

 

                                                                                                                                   ทำที่ ( อาจเป็นที่เดียวกับที่อยู่ของผู้ร้อง )

                                                                                                    วันที่ทำคำร้อง ( อาจเป็นวันเดียวกับที่ยื่นคำร้อง )

เรื่อง       ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ( ใส่ให้ละเอียดว่าเป็นการเลือกตั้งอะไร สมาชิก ฯ หรือ นายก ฯ ท้องถิ่นใด )

 

เรียน       ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง  (ตำแหน่งบังคับ )

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ( มีหรือไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง เช่น )

                            ๑. ภาพถ่าย …………..……   จำนวน  กี่ภาพ บรรยายให้ละเอียดว่าเป็นภาพอะไร ใครอยู่ในภาพ

                            ๒.ซีดีบันทึกเสียง หรือมีทั้งภาพและเสียง (จำนวนกี่แผ่น  ความยาวเท่าไหร่ บรรยายให้ละเอียด  ถอดเทปเป็นเอกสารมาด้วย  )

                            ๓. ธนบัตร ชนิดใดบ้าง ชนิดละกี่ใบ จะระบุหมายเลขด้วยก็ได้

                               

                                ขึ้นต้นด้วย ( ข้าพเจ้า ชื่อ   สกุล  อยู่บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เลขบัตรประตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้แน่นอน  ระบุต่อไปว่า มีสถานะ เป็นใคร  ผู้สมัคร สมาชิก  หมายเลข เขตใด  หรือ นายก หมายเลขใด หรือถ้าไม่เป็นผู้สมัคร ก็เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตใด หน่วยใด ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วหรือยัง   ยิ่งละเอียดยิ่งดี  ถ้ามีหลายคน ควรทำบัญชีแยกอีกแผ่นหนึ่งแล้วค่อยแนบท้ายคำร้อง  ) เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

                                มีความประสงค์ ขอร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ระบุให้ชัดว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นใด นายก หรือสมาชิก เขตใด  ว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้อง

                                เพราะมี  ผู้สมัครนายกคนใด หรือผู้สมัครสมาชิกคนใด เขตใด หรือ ผู้ใด ( ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ให้ละเอียดให้มากที่สุดถ้ามีหลายคน ควรทำบัญชีแยกอีกแผ่นหนึ่งแล้วแนบท้ายคำร้อง)

                                กระทำการอย่างใด เมื่อใด ที่ไหน ทำอย่างไร ทำกับใคร เวลาไหน  (ให้เล่ารายละเอียดให้ได้มากที่สุด ไม่ต้องระบุฐานความผิดก็ได้ พนักงานสืบสวนฯ จะปรับให้เอง )  กี่เรื่องก็ได้

                                มีพยานหลักฐานใดบ้าง

                                จึงเรียนมาเพื่อ……..

                                เมื่อจบคำร้องแล้ว ให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อ ท้ายคำร้อง ทุกคน

 

              

                                                                                                                ลงชื่อ                                                       ผู้ร้อง

                                                                                                                         ( ……………................…….. )

 

 

 

โดย งานสืบสวนสอบสวน  สนง.กกต.จว.พท.

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,357