สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Office of Phetchabun Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เว็บไซต์ สนง.กกต.จังหวัด
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
สำนักวิจัยและคดี
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ECT Intranet
ฅนไทยดอทคอม Thailand Gateway ประตูสู่บริการภาครัฐ
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Administrator
 
 

กระบวนการเลือกตั้ง


การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
                    ในวันที่ 2 มีนาคม 2551

*หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา

1.
     
กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส.
2.      ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
3.      ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
4.      ถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่ทุจริตทำผิดต่อหน้าที่

*การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบใหม่

 

               ประเทศไทยมี ส.ว. ได้จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ดำรงตำแหน่งได้คราวละ 6 ปี โดยห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระ มีที่มา 2 แบบ คือ มาจากการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา จำนวน 74 คน และมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน จำนวน 76 คน หรือ จังหวัดละ 1 คน

 
     * เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง

1.      ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่เลือกตั้งได้ ที่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต, เทศบาล, อบต., ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ว. 11)

2.      หากพบชื่อตกหล่นหรือมีชื่อเกินมาให้แจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

3.      กรณีมีเหตุที่จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 2 มีนาคม 2551 ได้ ให้ไปแจ้งเหตุได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์- 9 มีนาคม 2551 โดยขอรับและยื่นแบบการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ที่นายอำเภอ ปลัดเทศบาล หรือ ผอ.เขตของกทม. หรือมอบหมายให้บุคคลใดไปแจ้งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

       *การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

       ผู้ที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551 ได้ (อาทิ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของทางราชการ ติดกิจธุระต้องออกเดินทางไปนอกเขตจังหวัด     เป็นต้น) ท่านสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ (ไม่ต้องลงทะเบียน) ณ ที่เลือกตั้งกลางของอำเภอ/กิ่งอำเภอ และสำนักงานเขตของกทม. ในวันเสาร์ที่ 23 หรือวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

 

      * การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

หากมีบุคคลในบ้านของท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปทำงาน หรือศึกษาเล่าเรียนอยู่ในจังหวัดอื่น  ไม่อาจเดินทางกลับมาลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดได้ระหว่างวันที่ 10-31 มกราคม 2551 ณ ที่ว่าการอำเภอ / กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขตของ กทม.ที่ตนอาศัยอยู่ปัจจุบัน และ ไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในจังหวัดที่ท่านอยู่ ในวันเสาร์ที่ 23 หรือ
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.* สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้ง ส.ส.

1. ถ้าต้องการใช้สิทธินอกเขตจังหวัด ณ ที่เลือกตั้งกลางเดิม สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนน


เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2551 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิตามที่เคยลงทะเบียนไว้ในการเลือกตั้ง ส.ส.จะต้องแจ้งขอเปลี่ยน


แปลงการลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัด

 

* หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเลือกตั้ง

1.      บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้)

2.      บัตรประจำตัวหรือหลักฐานซึ่งทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชน13 หลักของ ผู้ถือบัตร อาทิ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

 

* เรื่องที่หน้ารู้ในการเลือกตั้ง

1.              รับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้าปี เว้นแต่ ได้แจ้งต่อ กกต.จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างช้าภายในวันที่ 9 มีนาคม 2551 จึงจะไม่ต้องรับโทษและไม่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

2.      ผู้แจ้งนำจับจะได้รับสินบน จำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ

3.      ฉีกบัตรเลือกตั้ง มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้าปี

4.      ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ระหว่างเวลา 18.00 น. (หกโมงเย็น) ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน      

     1 มีนาคม 2551จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2551รวมทั้งวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

     ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 18.00 น. จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 24.00 น.

5.              ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วด้วยเครื่องมือใดๆ (อาทิ กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ)

6.              เลือกคนดี ที่ไม่ทุจริต ไม่ผูกติดนักการเมือง

 ­­­


      
  * ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ 

               จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

1.              สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อ   เข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.

2.      สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

3.      สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.

 

     การเสียสิทธิ 3 ประการนี้ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่นครั้งต่อไป

 ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะได้รับสิทธิการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
 

วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 08.00 17.00 น.

ผู้ที่ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงคะแนนล่วงหน้า ได้ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สถานที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาวเพชรบูรณ์
หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล  หอประชุมอำเภอหล่มเก่า หอประชุมอำเภอเขาค้อ หอประชุมอำเภอน้ำหนาว
หอประชุมอำเภอชนแดน หอประชุมอำเภอวังโป่ง  ศาลาประชาคมอำเภอหนองไผ่  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน  หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี  หอประชุมอำเภอศรีเทพ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 571,879