สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Office of Phetchabun Election Commission


 
 
สายด่วนเลือกตั้ง
ร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เว็บไซต์ สนง.กกต.จังหวัด
ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
สำนักวิจัยและคดี
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สำนักผู้ตรวจการ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ECT Intranet
ฅนไทยดอทคอม Thailand Gateway ประตูสู่บริการภาครัฐ
โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียน สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
Administrator
 
 


 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งโครงการนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกในวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการน้อมนำพระบรมราโชวาทในการ“ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง” ให้เป็นรูปธรรมและยังเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนที่จะมีสิทธิในการเลือกตั้งเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการปกครองแบบประชาธิปไตย
 
 
                   การจัดโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยนี้จะมีกระบวนการฝึกอบรมตามระบบของลูกเสือในโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยและเลือกตั้ง โดยรวมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสืออันจะเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนที่จะมีสิทธิในการเลือกตั้งเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับต่างๆ ของสังคมในอนาคต
  
วัตถุประสงค์
 
 
                   1. เพื่อร่วมฉลองกับประชาชนชาวไทยในการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา
 
 
                   2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเจ้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปลุกจิตสำนึกให้ลูกเสือได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการเลือกตั้ง
                   3. เพื่อให้ลูกเสือได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยช่วย กกต. ในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในการเลือกตั้ง


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 572,497