สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
Office of Election Commission of Phetchaburi


 
 
 
 

ประวัติ ความเป็นมาของ สนง.กกต.จว.

 
ประวัติและความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี

           สำนักงาน กกต.จว.เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงานควบคุม บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ.2552

       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 ใช้ห้องเรียนของโรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี เป็นที่ทำการสำนักงานฯชั่วคราว ต่อมาปี 2542 ได้ย้ายมาใช้ห้องชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า เป็นที่ทำการ ต่อมาปี 2547 ได้ย้ายมาใช้ห้องชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หลังใหม่ เป็นที่ทำการจนถึงปัจจุบัน และสำนักงานฯได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานฯโดยขอเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แปลงหมายเลข 319 ต.ธงไชย (ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี) พื้นที่ 1,107.20  ตรว.  สำนักงาน กกต.อนุมัติให้เช่าที่สำนักงานทรัพย์สินฯ โดยได้ลงนามในสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยระยะเวลาการเช่า 30 ปี ขณะนี้ได้ถมดินบริเวณก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ แล้ว อยู่ระหว่างรอแบบแปลนและงบก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ
      สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 71
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 224,002