สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
Office of Election Commission of Phetchaburi


 
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประจำปี พ.ศ.2553

----------------------------------------------

 

1.       ชื่อกิจกรรม การประชุมสัมมนาตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

2.       วันที่จัดกิจกรรม             รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553

รุ่นที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2553

รุ่นที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 2553

รุ่นที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 2553

3.       สถานที่จัดกิจกรรม        รุ่นที่ 1 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รุ่นที่ 2 ธนัฐธิชา เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหนองหญ้าปล้อง

จังหวัดเพชรบุรี

รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี   

4.       ผลการดำเนินกิจกรรม (ระบุรายละเอียด)

รุ่นที่ 1 ภาคเช้า พิธีเปิดการประชุมสัมมนาโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติเป็นประธาน การบรรยายโดยวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวข้อบรรยาย พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ สถานการณ์การเมืองและพรรคการเมืองในมุมมองของข้าพเจ้า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ ระเบียบ/กฎหมายและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ภาคบ่าย แบ่งกลุ่มสัมมนาผู้เข้าร่วมการประชุมเป็น 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดในหัวข้อ กลุ่มของท่านมีความเห็นว่าระบบพรรคการเมืองและระบบเลือกตั้งในปัจจุบันดีหรือไม่อย่างไร? หรือควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปรองดองและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร?”

รุ่นที่ 2 ภาคเช้า พิธีเปิดการประชุมสัมมนาโดย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี การบรรยายโดยวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ สถานการณ์การเมืองและพรรคการเมืองในมุมมองของข้าพเจ้า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ ระเบียบ/กฎหมายและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ภาคบ่าย แบ่งกลุ่มสัมมนาผู้เข้าร่วมการประชุมเป็น 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดในหัวข้อ กลุ่มของท่านมีความเห็นว่าระบบพรรคการเมืองและระบบเลือกตั้งในปัจจุบันดีหรือไม่อย่างไร? หรือควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปรองดองและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร?”

รุ่นที่ 3 ภาคเช้า พิธีเปิดการประชุมสัมมนาโดย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี การบรรยายโดยวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ สถานการณ์การเมืองและพรรคการเมืองในมุมมองของข้าพเจ้า ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ หัวข้อ พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง

ภาคบ่าย การบรรยายโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ ระเบียบ/กฎหมายและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนาผู้เข้าร่วมการประชุมเป็น 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  หัวข้อ กลุ่มของท่านมีความเห็นว่าระบบพรรคการเมืองและระบบเลือกตั้งในปัจจุบันดีหรือไม่อย่างไร? หรือควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปรองดองและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร?” กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 หัวข้อ กลุ่มของท่านมีความเห็นต่อบทความของหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 หน้าที่ 6 เรื่อง เผด็จการ-ประชาธิปไตยและธาตุแท้ของรัฐบาลอย่างไร?”

รุ่นที่ 4 ภาคเช้า พิธีเปิดการประชุมสัมมนาโดย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี การบรรยายโดยวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ สถานการณ์การเมืองและพรรคการเมืองในมุมมองของข้าพเจ้า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี หัวข้อ ระเบียบ/กฎหมายและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาคบ่าย  แบ่งกลุ่มสัมมนาผู้เข้าร่วมการประชุมเป็น 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  หัวข้อ กลุ่มของท่านมีความเห็นว่าระบบพรรคการเมืองและระบบเลือกตั้งในปัจจุบันดีหรือไม่อย่างไร? หรือควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปรองดองและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร?” กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 หัวข้อ กลุ่มของท่านมีความเห็นต่อบทความของหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 หน้าที่ 6 เรื่อง เผด็จการ-ประชาธิปไตยและธาตุแท้ของรัฐบาลอย่างไร?”         
     5.      
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
193 คน (รุ่นที่ 1 จำนวน 51 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 42 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 50 คน และรุ่นที่ 4 จำนวน 50 คน)

     6.       งบประมาณ

- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ            จำนวน 100,000 บาท

- งบประมาณที่ใช้ไป                    จำนวน 84,840 บาท (ระบุรายละเอียด)

                1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30,000 บาท

    (4 รุ่น  ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 150 บาท)

                2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12,000 บาท

    (4 รุ่น ๆ ละ 50 คน ๆ ละ 30 บาท รวม 2 มื้อ)

3. ค่าห้องประชุม จำนวน 14,000 บาท

    (4 รุ่น ๆ ละ 3,500 บาท)

4. ค่าพาหนะผู้เข้าประชุม จำนวน 24,750 บาท

    (4 รุ่น รวม 165 คน ๆ ละ 150 บาท)

5. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 4,090 บาท

- งบประมาณคงเหลือ                         จำนวน 15,160 บาท

7.       ปัญหาอุปสรรค    ไม่มี

8.       ข้อเสนอแนะ        ไม่มี 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 224,921