สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
Office of Election Commission of Phetchaburi


 
 
 
 

การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

 
การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557

 

ที่มาของ ส.ว.

    1. ส.ว. มีจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน (78 คน) จากการสรรหา จำนวน 72 คน ส.ว. จากการเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ส.ว. จากการสรรหาต้องดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

   2. ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง/วิธีการหาเสียง กำหนดให้ใช้ส่วนที่ 7 ตามมาตรา 49 ถึงมาตรา 59 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ยกเว้นมาตรา 60

    3. การหาเสียงสามารถดำเนินการได้เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2551 ในเรื่อง “อำนาจในด้านนิติบัญญัติ อำนาจในการควบคุมตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน การพิจารณาเลือกตั้ง แต่งตั้ง ให้คำแนะนำ ให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรต่างๆ อำนาจในการถอดถอนออกจากตำแหน่ง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายอื่นๆ บัญญัติไว้”

กำหนดการจัดการเลือกตั้ง

   1. วันรับสมัครวันที่ 4 – 8 มี.ค. 57

   2. วันลงคะแนนล่วงหน้า วันที่ 23 มี.ค. 57

   3. วันเลือกตั้ง วันที่ 30 มี.ค. 57

 กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ กกต. ที่เกี่ยวข้อง

   1. ร.ธ.น. ปี 2557

   2. พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

   3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   พ.ศ. 2551

   4. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2556

   5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551

   6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551

   7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551

งานที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง

   1. การจัดสถานที่ติดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร

   2. การจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลางให้กับผู้สมัคร

   3. การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่น (การโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐหรือกิจการอื่นที่เผยแพร่ภาพ)

   4. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

 

 

 

 

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 224,766