สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
Office of Province Election Commission


 
 
 
 

ทำเนียบ กกต.จว./ผอ.กต.จว.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 4)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง  ปัจจุบัน
พล.ต.ต.ประสาร  บุณยะปาน
  ประธานกรรมการการเืลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก 
                                                                 
                        นายนริศ  ปิยพฤทธิ์                                       พล.ต.นิวัติชัย  ถนอมธรรม
          กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก        
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก

                                                                 
                          นายกิตติพงศ์ ศิริสานนท์                                   นายวิรัช  พิพัฒสัตยานุวงศ์
       กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก              
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก

                                                                     
                                                        นายยงยศ เมฆอรุณ (ลาออก)
                                       ประธานกรรมการการเืลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก


คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 3
ปี 2550-
31 ตุลาคม 2554


พ.ต.อ.นิรันดร์  อินทร์ทอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 

น.อ.จิระศักดิ์  ดิษบรรจง
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 

นายวัลลภ  วรรณาดิเรก
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
(แทนนายพรเทพฯ)

พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ์
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 

นายพิัพัฒน์  วงศาโรจน์
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(ลาออก)

นายพรเทพ พิมลเสถียร
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (เสียชีวิต)


ชุดที 2
(ปี 2546-2550)
 
ผศ.สุพจน์  พฤกษะวัน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายดารา การุณยวนิช กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พล.ต.ท.สมโภชน์ สารพานิช กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พ.อ.พิศาล นาคผจญ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นางอมรรัตน์  นิติวรรัตน์ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พล.ท.ประวิทย์  กลิ่นทอง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (แทน พ.อ.พิศาลฯ)


ชุดแรก
(ปี 2541-2544) 
 
นายสุพจน์  พฤกษะวัน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายจำลอง  เกิดอุดม กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายน้อย ลายคราม กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายสวัสดิ์  วรรณศรี กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายศิษฎ์ ธำรงธรรม กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ผศ.ปรีชา กลิ่นเกษร กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นางวนิดา ศรลัมภ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
นายสมบัติ  พรหมเสน กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (แทน ผศ.ปรีชาฯ)
หมายเหตุ  รักษาการจนถึงปี พ.ศ.2546
 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
1. ปี 2542-2547  นายพงษ์พันธ์  ริ้วทองทวี

2. ปี 2548-2549  นายอัครเดช  ศัลยพงษ์
3. ปี 2550-2552  นายสุรัตน์  กองเทียม

4. ปี 2552-2553  นายสุวัฒน์  สดใส
 
      
5. ปี 2553-2553  นายไพบูลย์  เหล็กพรหม
6. ปี 2553-2554  นายไพฑูรย์ จันทสิงห์
        
7. ปี 2554 - 10พค55 (ย้ายไปรักษาการสำนักกิจการพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 10 พ.ค.55)
    พันโทสดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคราม
      
8.  วันที่10 พ.ค.55 - 11 พ.ย.55 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก
     นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร  (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)
     

9.  วันที่ 12 พ.ย.55 - ปัจจุบัน นายชีวินรัฏฐ แก้ววัฒนะบวร
    
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 56
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 302,760