สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
Office of Provincial Election Commission of Phuket


 
 
Facebook ECT PHUKET
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

กระบวนการเลือกตั้ง

                              กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
                  
           ประชาชนสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนประชาชนสามารถเลือกตั้งได้เพียงพรรคเดียวเท่านั้น 
           เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันรับสมัครแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน
           กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมจะประกาศผลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง  กรณีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีเหตุอันควรสงสัยว่าไม่สุจริตและเที่ยงธรรมจะยังไม่ประกาศผลสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องสืบสวนสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
           หน่วยเลือกตั้งใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยอาจรวมหมู่บ้านตั้งแต่สองหมู่บ้านเป็นหน่วยเลือกตั้งได้  หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแปดร้อยคนโดยประมาณ  โดยต้องประกาศหน่วยเลือกตั้ง (ส.ส.2)ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อยยี่สิบวัน
           การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  ประกอบด้วย
             1.ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหนึ่งคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
             2.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน  
           คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อถอนชื่อ  กำกับดูแลการนับคะแนเลือกตั้ง  การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 
             1.ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง  1  คน
             2.ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 1 คน และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 8 คน
             3.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งละ 2 คน                                       พรรคการเมืองจะส่งตัวแทนผู้สมัครต้องส่งรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งที่เลือกตั้งละ 1 คน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน
           การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน
          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัด  อำเภอ  เทศบาล  อบต. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หน่วยเลือกตั้งก่อนอย่างน้อยยี่สิบวัน  กรณีชื่อตกหรือมีการย้ายเข้าภูมิลำเนาไม่ถูกต้องเจ้าบ้านสามารถเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน  ในการเลือกตั้งครั้งใด  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุสมควร  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง  ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
          การใช้สิทธิเลือกตั้งปกติตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.  หลังจากนี้แล้วจะต้องมีการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วน  เมื่อนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งส่งรายงานผลคะแนนให้
กับคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งเพื่อรวมผลคะแนนและรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลต่อไป  สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จก็จะรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อจะส่งผลคะแนนให้กับจังหวัดในเขตเลือกตั้งที่เป็นสถานที่รวมผลคะแนน และรายงานผลคะแนนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลต่อไป 
               กรณีมีผู้สมัครน้อยหรือเท่ากับจำนวนสมราชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะพึงมี  ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและไม่น้อยกว่าจำนวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วย
               บุคคลที่มีเหตุจำเป็นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ล่วงหน้า เช่น ติดราชการ  ไม่อยู่ในเขตเลือกตั้งในวันเลือกตั้งหรือเหตุจำเป็นอื่นๆ สามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาและสถานที่เลือกตั้งกลาง  ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด หรือกรณีผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  สามารถลงทะเบียนเลือกตั้ง ส.ส.ของตนได้ในจังหวัดนั้นก่อนวันเลือกตั้งสามสิบวันและลงคะแนนเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดตามวัน เวลา ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถลงทะเบียนในประเทศที่ตนอาศัยอยู่และลงคะแนนตามวัน เวลา สถานที่ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดได้
               การคัดค้านการเลือกตั้ง
               ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง  มีสิทธิยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย
               ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้ง  อาจยื่นก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 168,055