สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Office of Roiet Province Election Commission


 
 
 
 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

 
                                  
ขั้นตอนการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง
 
          ๑. สำรวจจำนวนประชากร ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ใช้จำนวนราษฎร จากประกาศจำนวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ตามข้อ ๑๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
           ๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมแผนที่ตามท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง โดยจัดทำจำนวนอย่างน้อย ๓ รูปแบบ (ระบายสีเพื่อแสดงแนวเขตเลือกตั้งให้ชัดเจน) ระบุหลักเขตและ ตำแหน่ง UC  พร้อมคำนวณผลต่างของจำนวนประชากรของแต่ละรูปแบบ โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเขต ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) สรุปได้ดังนี้
                   ๒.๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง
                   ๒.๒ ให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด
                   ๒.๓ ต้องแบ่งพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกำหนดให้ใช้แนวถนน ตรอกหรือซอย คลองหรือแม่น้ำเป็นแนวเขตเลือกตั้งได้
                   ๒.๔ ให้ถือตำบลที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดเป็นหลัก
                   ๒.๕ การเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน (ห้ามแบ่งแยกหมู่บ้าน เนื่องจากเขตหมู่บ้านเคยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อน)
                   ๒.๖ ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน
                   ๒.๗ ให้คำนึงถึงผลต่างของจำนวนประชากรในเขตเลือกตั้ง ไม่ควรเกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนประชากรทั้งสิ้น ยกเว้น การแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุจำเป็นเนื่องจากถูกจำกัดด้วยสภาพภูมิประเทศ หรือการที่จะไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากต้องย้ายไปอยู่ในเขตเลือกตั้งตั้งใหม่หรือการอยู่อาศัยของประชาชนที่มีลักษณะเป็นกลุ่มชุมชนเดิมที่ไม่ต้องการแบ่งแยกเขตเลือกตั้งออกจากกัน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต ๐๓๐๑/ว๑๕๑๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
          ๓. ควรนำแผนที่ตามข้อ ๒ (ทั้ง ๓ รูปแบบ) ออกประชาคมหมู่บ้านก่อน รวมทั้งสรุปเหตุผลที่ประชุมสมาคมหมู่บ้านเห็นชอบรูปแบบการแบ่งเขตรูปแบบใด เนื่องจากสาเหตุใด แล้วจัดทำสรุปผลการประชาคมหมู่บ้าน โดยสรุปจำนวนประชาชนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยในแต่ละรูปแบบ รวมทั้งสรุปเหตุผลเป็นข้อ ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการแบ่งเขตฯ ใช้ประกอบการพิจารณา
          ๔. จัดทำร่างประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกอบแผนที่การแบ่งเขตที่ได้จัดทำไว้แล้ว ทั้ง ๓ รูปแบบ
          ๕. ส่งแผนที่การแบ่งเขต รายละเอียดประกอบการแบ่งเขต ร่างประกาศการแบ่งเขต  (ตามข้อ ๒ ๓ และ ๔)  จำนวน  ๑๒ ชุด ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามวัน และเวลาที่กำหนด
 
          ๖. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕   ซึ่งประกอบด้วย
๑.      ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หรือผู้แทน                    เป็นประธานกรรมการ
๒.      ปลัดจังหวัด ร้อยเอ็ด                                            เป็นกรรมการ
๓.      เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด                            เป็นกรรมการ
๔.      โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด                    เป็นกรรมการ
๕.      พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด                                     เป็นกรรมการ
๖.      ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด         เป็นกรรมการ
๗.      ประธานชมรมทหารผ่านศึกข้าราชการบำนาญ
 และทหารกองหนุนจังหวัดร้อยเอ็ด                          เป็นกรรมการ
๘.      ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด                           เป็นกรรมการ
๙.      ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด                                          เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะเชิญปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการแบ่งเขตต่อคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนั้นให้ปลัดฯ เตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเท่าที่จำเป็น
          ๗. หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้พิจารณาเลือกตั้งรูปแบบการแบ่งเขตที่เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว วันถัดจากวันประชุมกรรมการแบ่งเขต ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ รูปแบบการแบ่งเขตการแบ่งเขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการ      แบ่งเขตได้พิจารณาเลือก โดยให้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทั้งทางสถานีวิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ หากมีประชาชนในท้องถิ่นคัดค้านรูปแบบการแบ่งเขตของคณะกรรมการแบ่งเขต ให้ทำหนังสือคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษร ลงลายมือชื่อประกอบการคัดค้าน รวมทั้งเหตุที่คัดค้านและให้ระบุรูปแบบการแบ่งเขตที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้ยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันประกาศ 
          ๘. เมื่อครบกำหนด ๑๐ วัน แล้ว ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการปิดประกาศ หากมี       ผู้คัดค้านให้สรุปจำนวนผู้คัดค้าน ลายมือชื่อผู้คัดค้าน และเหตุผลที่คัดค้าน รวมทั้งเสนอรูปแบบที่ประชาชนเห็นว่าเหมาะสม พร้อมระบุเหตุผลที่เลือก รวมทั้งแนบสำเนาประกาศของ อปท. ส่งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกอบการพิจารณาเลือกรูปแบบการแบ่งเขต
          ๙. คณะกรรมการการเลือกตั้งระจำจังหวัด จะดำเนินการประชุม พิจารณาเลือกรูปแบบการแบ่งเขต       อาจเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการแบ่งเขตฯ หรือต่างจากความเห็นของคณะกรรมการแบ่งเขตฯ และเพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อาจเชิญปลัด อปท. เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมด้วย
         
 
๑๐. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะส่งเอกสารการแบ่งเขตเลือกตั้ง แผนที่การแบ่งเขต ทั้ง ๓ รูปแบบ  รายงานการประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตฯ   รายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และเอกสารประกอบอื่น ๆ เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไป
          ๑๑. ในระหว่างที่รอประกาศแบ่งเขตจากสำนักงาน กกต. ให้ อปท.เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น การสรรหา กกต.ท้องถิ่น การเตรียมการรับสมัคร การจัดเตรียมงบประมาณการเลือกตั้ง และศึกษาระเบียบ กฎหมายเลือกตั้ง โดยขอเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 135
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 440,985