สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Office of Roiet Province Election Commission


 
 
กองทุนฯพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

กระบวนการเลือกตั้ง

ทำไมต้องไปเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น

             การเลือกตั้งเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าที่ที่สำคัญแทนตน เช่น ดูแลทุกสุข และปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เรียกร้องให้แก้ปัญหา
ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหาไม่มีผู้แทน ก็จะม่มีผู้นำเสนอและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน อาจทำให้ประชาชนเดือดร้อนโดยไม่มีทางออกที่ดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำคัญอย่างไร
             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น เพื่อให้การบริการแก่ประชาชน
ในด้านต่าง ๆ เช่น
  • ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี
  • ด้านสาธารณูปโภค และความเป็นอยู่ต่าง ๆ
  • ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรคติดต่อ ส่งเสริมพัฒนา เด็ก สตรี เยาชน ผู้สูงอายุ
  •  ฯลฯ            
ผู้แทนระดับท้องถิ่นมีใครบ้าง
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีหลายประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมากจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แบ่งเป็น 2 ฝ่าย

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร      
มีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นและตรวจสอบการบริหารงาน
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2.สมาชิกสภาเทศบาล
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.สมาชิกสภาเมืองพัทยา
5.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารกิจการของท้องถิ่น ได้แก้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.นายกเทศมนตรี
3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.นายกเมืองพัทยา
5.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนท้องถิ่นที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  • เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
  • เป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และรับรู้ปัญหาของท้องถิ่น
  • มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ
  • มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่กระทำผิดกฎหมาย
  • เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำมาแก้ไข
  • เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
  • เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม
  • มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนาและรักษาประชาธิปไตย
  • ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง เช่น แจกเงิน หรือสิ่งของ
  • สรุปแล้วคือ "เป็นคนดี มีความสามารถ ที่ไม่ซื้อเสียง"


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 106
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 386,466