สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
The Office of Provincial Election Commission of Sakaeo


 
 
ท่องเที่ยวสระแก้ว คุ้มค่า 5555
จังหวัดสระแก้ว
ตรวจสอบการยกเลิกการลงทะเบียน
สนง.กกต.จว.ต่างๆ
คลิปนิวส์
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
ลูกเสืออาสา กกต.
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
 

บุคลากร (กกต.จว. และ พนง.กกต.จว.)

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
นายวณิชย์   สงวนวงษ์
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
 
ดร.โกมล  จันทวงษ์
กกต.จว.สระแก้ว
นายสมเกียรติ  พันธรรม
กกต.จว.สระแก้ว
  นายสมพงษ์   พละหาญ
กกต.จว.สระแก้ว

          พ.ต.อ.วิวัฒน์   งามขำ
    กกต.จว.สระแก้ว
                                 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้วนายมนัส  ไหวพริบ
ผอ.กต.จว.สระแก้ว
 
 
งานอำนวยการ

งานจัดการเลือกตั้ง
 
งานพรรคการเมือง
 
งานการมีส่วนร่วม
 
งานสืบสวนสอบสวน


ายอุดมพร  ทิพย์โพธิ์
หน.งานอำนวยการ

 


ว่าง

หัวหน้างาน
 


ว่าง 
หน.งานพรรคการเมือง


นางกรณิสา  พันธรรม
หัวหน้างาน
 


นายมนตรี   ภูมิภักดิ์
   หัวหน้างาน

 

 
นางหงษา   เทพพิชัย
พนักงานการเลือกตั้ง


นางแสงโสม  เฉยเจริญ
พนักงานการเลือกตั้งนายกิติภูมิ   หงษ์สีลา
พนักงานการเลือกตั้ง

  


นายเกษม   จินโจ
พนักงานสืบสวนสอบสวน

 

 

 


   น.ส.สุภาณี แก้วสุวรรณ           
   
พนักงานการเงินและบัญชีนางสาวอโนมา  เครืออนันต์
พนักงานการเลือกตั้ง


 

  

 

 

 

 

 

นายชยะติย์   คัดสูงเนิน
พนักงานสืบสวนสอบสวน

 
นายสมศักดิ์  สุดบรรฑิต
พนักงานขับรถยนต์

 
นายสมพร  นาคเพชร
พนักงานบริการ

 
 

 

นายเมธากร  สุทธิธรรม
พนักงานสืบสวนสอบสวน 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 271,479