สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

สถิติการร้องคัดค้าน ปี. 2552

 

 

ลำดับ

ประเภท อปท/ตำบล/อำเภอ/เขต

ข้อกล่าวหา

วันเลือกตั้ง

วันยื่นคำร้อง

มติ กกต.

คำพิพากษา

๑.

 

นายก อบต.เหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร

ฝ่าฝืน ม.๕๗  แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

๗ ส.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒.

นายก ทต.พันนา อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม.๕๗  พ.ร.บ.

การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

๒๓ ส.ค. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓.

นายก อบต.พรรณา           

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม.๕๗  พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

๔ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔.

นายก อบต.คูสะคาม 

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

  ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๕.

นายก อบต.สร้างค้อ          

อ.ภูพาน  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

  ก.ย. ๕๒

  ก.ย.  ๕๒

ยกคำร้อง

-

๖.

นายก อบต.ตาลเนิ้ง 

 อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

  ก.ย. ๕๒

๘ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๗.

นายก อบต.นาโพธิ์ 

อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

๖ ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๘.

นายก อบต.อุ่มจาน 

อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

๑. คณะกรรมการนับคะแนนปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยง

๒. ฝ่าฝืน ม. ๕๗  แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

 

 

๖ ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

๑. ประเด็นที่ ๑ ยกคำร้อง(เป็นที่สุด)

๒.ประเด็นที่ ๒. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและเลือกตั้งใหม่

(กกต.ยื่นร้องต่อศาลอุทธรณ์ )

ยกคำร้อง

๙.

นายก อบต.สร้างค้อ 

อ. ภูพาน  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

 ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๐.

ส.อบต.บ้านถ่อน 

อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

  ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๑.

นายก อบต.ไร่  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

๖ ก.ย. ๕๒

๘ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๒.

นายก อบต.หนองแวงใต้ 

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ร้องคัดค้านคุณสมบัติในการสมัคร นายก อบต.หนองแวงใต้

๖ ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๓.

ส.อบต.ค้อใต้  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

  ก.ย. ๕๒

๘ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๔.

นายก อบต.ช้างมิ่ง 

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

  ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๕.

นายก อบต.อินแปลง
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน มาตรา ๕๗  แห่งพ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

 

  ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๖.

นายก อบต.ช้างมิ่ง 

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม 

  ก.ย. ๕๒

  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๗.

นายก อบต.บ้านโพน 
อ.โพนแก้ว  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน มาตรา  ตาม ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

๑๐  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๘.

นายก อบต.ต้นผึ้ง 
อ.พังโคน 
จ.สกลนคร

คณะกรรมการนับคะแนนปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม  

 

  ก.ย. ๕๒

๑๐  ก.ย.  ๕๒

ยกคำร้อง

-

๑๙.

นายก อบต ค้อใต้ 

อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

ให้เงิน  สัญญาว่าจะให้ ฝ่าฝืน

 ม. ๕๗  พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

 

  ก.ย. ๕๒

๑๑ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๐.

ส.อบต.พรรณา  หมู่ ๕

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

คณะกรรมการนับคะแนนปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม 

  ก.ย. ๕๒

๑๑  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๑.

นายก อบต.บ้านเหล่า        

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

หลอกลวงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตาม ๕๗   แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

๑๑  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๒.

นายก อบต.บ้านถ่อน 

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ปราศรัยหาเสียงด้วยการใส่ร้าย  ฝ่าฝืน  ม. ๕๗  พ.ร.บ. การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

 

  ก.ย. ๕๒

๑๑  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๓.

นายก ทต กุสุมาลย์ 

อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม 

 

  ก.ย. ๕๒

๑๔  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๔.

นายก อบต.บ้านท่อน 

อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน  ม. ๕๗  พ.ร.บ. การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕ 

 

  ก.ย. ๕๒

๑๔ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๕.

นายก อบต.สร้างค้อ       

 อ.ภูพาน  จ.สกลนคร

๑.คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบต.สร้างค้อ  ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต เที่ยงธรรม 

๒.ให้เงิน 

๓.ให้ทรัพย์สิน (แจกเสื้อ  และรองเท้า)  

๔.ให้ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้  ( ลดราคาผ้าห่มถูกกว่าราคาปกติ ) 

ฝ่าฝืน ม. ๕๗ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

๑๔ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๖.

นายก ทต. กุสุมาลย์

อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  เที่ยงธรรม 

๑๓  ก.ย. ๕๒

๑๕  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๗.

นายก อบต.ม่วงลาย 
อ.เมือง 
จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม. ๕๗  แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

๑๕ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๘.

นายก อบต.นาตงวัฒนา 

อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  เที่ยงธรรม 

  ก.ย. ๕๒

๑๖ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๒๙.

นายก ทต. กุสุมาลย์ 

อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  เที่ยงธรรม 

๑๓  ก.ย. ๕๒

๑๗  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๐.

ส.อบต.บ้านถ่อน  หมู่ ๑ เขต ๑  อ.ว่างแดนดิน  
จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน  ม. ๕๗  แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

๖ ก.ย.๕๒

๒๑  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๑.

ส.อบต.บ้านถ่อน  หมู่ ๑

เขต ๑  อ.ว่างแดนดิน        

จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม. ๖๐ แห่ง พ.ร.บ.

การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย.๕๒

๒๑ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๒.

นายก อบต.นาหัวบ่อ        

อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

 ฝ่าฝืน ม.๕๗  พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ  ๒๕๔๕

๖ ก.ย. ๕๒

๒๒  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๓.

นายก อบต.วาใหญ่

อ.อากาศอำนวย  จ.สกลนคร

 ฝ่าฝืน ม.๕๗   พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

๒๐ ก.ย. ๕๒

๒๓  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๔.

นายก ทต. กุสุมาลย์

 อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต และเที่ยงธรรม 

๑๓  ก.ย. ๕๒

๒๔ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๕.

นายก อบต.ค้อใต้

 อ.สว่างแดนดิน 
จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม.๕๗   พ.ร.บ. การเลือกตั้งส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

๒๕  ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๖.

นายก อบต.โพธิ์ไพศาล 

อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริตเที่ยงรรม 

๖ ก.ย. ๕๒

๒๙ ก.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๗.

นายก อบต.คอนสวรรค์ 

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม. ๕๗   พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

๕ ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๘.

นายก อบต.ขัวก่าย

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม.๕๗ แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕ และประกาศ กกต. เรื่องวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ฯ

 

๖ ก.ย. ๕๒

  ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๓๙.

นายก อบต.เจริญศิลป์ 

อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

 ฝ่าฝืน ม.๕๗   แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง การเลือกตั้งส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  ก.ย. ๕๒

  ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๐.

นายก ทต. กุสุมาลย์ 

อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม 

๑๓  ก.ย. ๕๒

  ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๑.

นายก อบต.สร้างค้อ        

อ.ภูพาน  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม 

  ก.ย. ๕๒

๒๑  ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๒.

นายก อบต.นาม่อง  

อ.กุดบาก  จ.สกลนคร

ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง 

 

  ก.ย. ๕๒

๒๒  ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๓.

นายก อบต.ห้วยยาง 
อ.เมือง 
จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม.๕๗   แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง การเลือกตั้งส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

 

  พ.ย. ๕๒

๒๖  ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๔.

นายก อบต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

๖ ก.ย. ๕๒

๒๗  ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๕.

นายก อบต.คำตากล้า   

อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร

ปฎิบัติหน้าที่ไม่สุจริต  และเที่ยงธรรม

๒๕  ต.ค. ๕๒

๓๐  ต.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๖.

นายก อบต.ห้วยยาง  

 อ.เมือง  จ.สกลนคร

ให้ทรัพย์สิน (เงิน) เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งแก่ผู้สมัครใด

  พ.ย. ๕๒

  พ.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๗.

นายก อบต.ศรีวิชัย       

อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน มาตรา ๕๗  แห่ง พ.ร.บ.

การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

  พ.ย. ๕๒

๑๖  พ.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๘.

นายก ทต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน  พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗

  ธ.ค. ๕๒

๑๘  พ.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๔๙.

นายก อบต.คอนสวรรค์  

 อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน พ.ร.บ. การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๗

 

๖ ก.ย. ๕๒

๒๐  พ.ย. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๕๐.

นายก ทต.ส่องดาว 
อ.ส่องดาว 
จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน มาตรา ๕๗  แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๗

  ธ.ค. ๕๒

  ธ.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๕๑.

นายก ทต.ส่องดาว 
อ.ส่องดาว 
จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน มาตรา ๕๗  แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

   ธ.ค. ๕๒

  ธ.ค. ๕๒

เลือกตั้งใหม่

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

๕๒.

นายก อบต.ห้วยยาง    

อ.เมือง  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน มาตรา ๕๗  แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕ 

 

   พ.ย. ๕๒

๑๔ ธ.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๕๓.

นายก อบต.ห้วยยาง     

อ.เมือง  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน มาตรา ๖๐  แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕ 

 

   พ.ย. ๕๒

๑๔  ธ.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๕๔.

นายก อบต.แร่  อ.พังโคน 

จ.สกลนคร

๑. ฝ่าฝืน ม.๕๗ แห่ง  พ.ร.บ. การเลือกตั้ง    ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

๒. ฝ่าฝืน ม.๕๗ แห่ง  พ.ร.บ. การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

๑๓ ธ.ค. ๕๒

๑๕  ธ.ค. ๕๒

ยกคำร้อง

-

๕๕.

นายก อบต.ห้วยยาง    

 อ.เมือง  จ.สกลนคร

ฝ่าฝืน ม.๕๗ แห่ง  พ.ร.บ. การเลือกตั้ง  ส.ถ./ผ.ถ. ๒๕๔๕

๘ พ.ย. ๕๒

๒๕ ธ.ค. ๕๒

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและเลือกตั้งใหม่

ยกคำร้อง

       

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 662,304