สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
Office of Sakonnakhon Province Election Commission


 
 
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเวียน อปท.
Website สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Website กกต.จังหวัดอื่นๆ
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น

(ตัวอย่าง)

          แบบรายงานแสดงรายรับรายจ่าย

 

                                                                                           ทำที่ บ้านเลขที่.....

                                                  วันที่ (ส่งรายงาน)....... เดือน      พ.ศ  2555

         

เรื่อง  ส่งรายงานแสดงรายรับและรายจ่าย

 

เรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

 

             ด้วยข้าพเจ้า นายรักชาติ  นามสกุล  ซื่อตรง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  หมายเลขประจำตัว  5  เขตเลือกตั้งที่   1   ตำบล  ห้วยยาง   อำเภอ  เมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขอส่งรายงานแสดงรายรับและรายจ่าย  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้                      

                                                รายงานแสดงรายรับและรายจ่าย

 

ตั้งแต่วันที่  5  เดือน  มกราคม พ.ศ.  2555      ถึงวันที่  25  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555

 

1.แสดงรายรับและรายจ่าย

          รายรับ                                                            จำนวน  14,000  บาท

          รายจ่าย

                    -รายการจ่ายจริง                                       จำนวน  12,374  บาท

                    -รายการค้างจ่าย                                       จำนวน      -      บาท

                                    รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                จำนวน  12,374  บาท

2.บัญชีรายรับและรายจ่าย

          บัญชีรายรับ                                                      จำนวน    1      หน้า/แผ่น

          บัญชีรายจ่าย                                                     จำนวน    1      หน้า/แผ่น

3.เอกสารหลักฐานประกอบ

          เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ                          จำนวน     1     หน้า/แผ่น

          เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย                         จำนวน   25     หน้า/แผ่น

                        -รายการจ่ายจริง                                  จำนวน   25     หน้า/แผ่น

                   -รายการค้างจ่าย                                       จำนวน   1      หน้า/แผ่น

 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ      

 

(ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้สมัคร

( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

วันที่   3   เดือน    พฤษภาคม  พ.ศ.  2555

                                      เบอร์โทรศัพท์  0866674865
(ตัวอย่าง) 

บัญชีรายรับ


ชื่อ  นายรักชาติ   นามสกุล  ซื่อตรง 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

 

วัน/เดือน/ปี

เลขที่เอกสาร

รายการ

จำนวนเงิน

5  ม.ค. 55

-

ใช้เงินส่วนตัวในการหาเสียงเลือกตั้ง

14,000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

14,000

-


ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้สมัคร

          ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

     วันที่   3   เดือน    พฤษภาคม  พ.ศ.  2555


 (ตัวอย่าง)  

ใบสำคัญรับเงิน

                                                                                              เลขที่...........

ข้าพเจ้านายรักชาติ  ซื่อตรง   เลขประจำตัวประชาชน  0123456789   อยู่บ้านเลขที่  100  หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยยาง   อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ได้รับเงินจาก    นายรักชาติ   นามสกุล  ซื่อตรง    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง    หมายเลขประจำตัว   5      เขตเลือกตั้งที่  1   ตำบล ห้วยยาง             อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ใช้เงินส่วนตัวในการหาเสียงเลือกตั้ง

14,000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน

14,000

-

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)  หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน

 

 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ


(ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้รับเงิน

 ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

 

วันที่   5    เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2555

 (ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้จ่ายเงิน/ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

 

วันที่   5    เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2555


 

  (ตัวอย่าง)

บัญชีรายจ่าย

ชื่อ  นายรักชาติ  นามสกุล  ซื่อตรง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   

 

วัน/เดือน/ปี

เลขที่เอกสาร

รายการ

จำนวนเงิน

5 ม.ค. 55

10

ค่าถ่ายรูป

250

-

5 ม.ค. 55

25

ค่าใบรับรองแพทย์

30

-

5 ม.ค. 55

1

ค่าถ่ายเอกสารประกอบการรับสมัคร

10

-

9 ม.ค. 55

59

ค่าสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ห้วยยาง

500

-

15 ม.ค. 55

17

จ่ายค่าเสื้อโปโลแขนสั้นสกรีนหลัง  สีเขียว

384

-

20 ม.ค. 55

014

จ่ายค่าจ้างทำป้ายไวนิล

700

-

20 ม.ค. 55

54

จ่ายค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปิดป้ายไวนิล

500

-

10 ก.พ. 55

ใบสำคัญรับเงิน

จ่ายค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง

2,000

-

15 ก.พ. 55

ใบรับรองการจ่ายเงิน

จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง

1,000

-

20 ก.พ. 55

5

จ่ายค่าน้ำมันรถยนต์

1,000

-

24 ก.พ. 55

ใบสำคัญรับเงิน

จ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์แห่ประชาสัมพันธ์หาเสียง

จำนวน  4  วัน  วันละๆ  1,000  บาท

4,000

-

24 ก.พ. 55

ใบสำคัญรับเงิน

จ่ายค่าเช่าเครื่องขยายเสียง

2,000

-

 

 

รวม

12,374

-


ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ


   (ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้สมัคร

  ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

 

      วันที่   3   เดือน    พฤษภาคม  พ.ศ.  2555

หมายเหตุ รายการใดที่มีใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  ให้แนบตัวจริงมาพร้อมด้วย โดยเรียงตามวันที่ของเอกสาร


กรณีผู้สมัครฯ ที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม  และมีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิดขึ้นในลักษณะเป็นกลุ่ม

ให้นำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  ต้นฉบับติดกาวในกระดาษ A4 แล้วให้ระบุรายละเอียดดังตัวอย่าง จากนั้นให้

ลงลายมือชื่อ กำกับไว้ทุกราย  เมื่อรายงานค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัคร แต่ละรายจัดส่งสำเนา พร้อมรับรองความถูกต้อง  และบันทึกจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของตนในบัญชีรายจ่าย

เล่มที่ 10                                                                                                      เลขที่ 17

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ร้านร่ำรวยพาณิชย์

898/11-12 ถ.สุขเกษม  ต.ห้วยยาง  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  47000

โทร./โทรสาร 0-42716-666

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 10115512 9

วันที่ 15  ม.ค. 55

นามผู้ซื้อ   นายรักชาติ  ซื่อตรง

ที่อยู่  บ้านเลขที่  100  หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยยาง   อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

รายการ

จำนวน/หน่วย

ราคาต่อหน่วย

จำนวนเงิน

 

เสื้อโปโลแขนสั้นสกรีนหลัง

สีเขียว

50

100

-

5,000

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  5,000

.- 

 

 ราคา(ตัวอักษร)

(ห้าพันบาทถ้วน)

 

 

 

ลงชื่อ       ภูมินทร์

      ผู้รับเงิน (นายภูมินทร์  อินชัย)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

หมายเหตุ  ต้นฉบับใบเสร็จเล่มที่ 10/17 จ่ายเป็นค่าเสื้อโปโลแขนสั้นสกรีนหลังสีเขียว ราคา 5,000 บาท       

               อยู่ที่ นาย/นาง/นางสาว .........................  ผู้สมัครตำแหน่ง………………………ค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จข้างต้น  โดยเฉลี่ยจำนวน 13 คน ดังนี้

1. นาย ก           ผู้สมัครตำแหน่ง  นายก อบต.ห้วยยาง  เบอร์ 1               จำนวน 392 บาท   ลายมือชื่อ ...

2. นาย ข           ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 1 เบอร์ 1               จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

3. นาย ค           ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 1 เบอร์ 2               จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

4. นาย ง           ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 1 เบอร์ 3               จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

5. นาย จ           ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 1 เบอร์ 4               จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

6. นายรักชาติ ซื่อตรง ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 1 เบอร์ 5          จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

7. นาย ช           ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 1 เบอร์ 6               จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

8. นาย ซ           ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 2 เบอร์ 1               จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

9. นาย ฉ           ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 2 เบอร์ 2               จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

10. นาย ญ         ผู้สมัครตำแหน่ง ส.อบต.ห้วยยาง เขต 2 เบอร์              จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

11. นาย ฎ         ผู้สมัครตำแหน่ง  ส.อบต.ห้วยยาง เขต 2 เบอร์ 4              จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

12. นาย ฏ         ผู้สมัครตำแหน่ง  ส.อบต.ห้วยยาง เขต 2 เบอร์ 5              จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ...

13. นาย ฐ         ผู้สมัครตำแหน่ง  ส.อบต.ห้วยยาง เขต 2 เบอร์ 6              จำนวน 384 บาท ลายมือชื่อ ... 

 

 

        

กรณีไม่มีใบเสร็จ
(1 ใบ ต่อ 1 รายการ)
                                        (ตัวอย่าง)                              

ใบสำคัญรับเงิน

                                                                                              เลขที่...........

    ข้าพเจ้านายซื่อสัตย์  นามสกุล  ภักดี   เลขประจำตัวประชาชน  0123456789   อยู่บ้านเลขที่  123  หมู่ที่ 1   ตำบลห้วยยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ได้รับเงินจาก    นายรักชาติ   นามสกุล  ซื่อตรง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมายเลขประจำตัว 5 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบล       ห้วยยาง อำเภอเมือง    จังหวัดสกลนคร  

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าจ้างแรงงานบุคคลผู้ช่วยหาเสียง ฯ จำนวน 8  วัน

วันละ 250 บาท  

2,000

.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน

2,000

-

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)  สองพันบาทถ้วน

 

 

 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ

 

(ลงชื่อ)          ซื่อสัตย์        ผู้รับเงิน

           (นายซื่อสัตย์  ภักดี )

 

วันที่   10    เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

 

(ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้จ่ายเงิน/ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

         ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

 

วันที่   10    เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

 

 

 

หมายเหตุ  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ช่วยหาเสียงมาด้วย 

 

(ตัวอย่าง)

             ใบรับรองการจ่ายการเงิน

 

                    เลขที่ ............   

 

                   ข้าพเจ้านายรักชาติ  นามสกุล  ซื่อตรง  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  หมายเลขประจำตัว 5  เขตเลือกตั้งที่ 1  ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมือง    จังหวัดสกลนคร       

                   ขอรับรองว่าได้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  โดยไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้จริงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ช่วยหาเสียง

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน

1,000

               (ตัวอักษร)                              หนึ่งพันบาทถ้วน                                  

 

 

 

ลงชื่อ      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้จ่ายเงิน/ผู้สมัคร

         ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

วันที่ 15    เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

 

 

 

 

 

 

 

 

-  หมายเหตุ  ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครได้ใช้จ่ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน  บิลเงินสด  หรือจัดทำใบเสร็จรับเงินได้ 

                  เช่น  ค่าแท็กซี่  หรือค่าดวงตราไปรษณียากร (แสตมป์) ฯลฯ  และไม่สามารถหาผู้รับเงินหรือรับจ้างได้ 

 

 กรณีไม่มีใบเสร็จ
(1  ใบ  ต่อ 1 รายการ)
 

                                           (ตัวอย่าง)                             

ใบสำคัญรับเงิน

                                                                                              เลขที่...........

ข้าพเจ้านายเป็นต่อ  นามสกุล  แย้มนาม   เลขประจำตัวประชาชน  4567801239   อยู่บ้านเลขที่  13  หมู่ที่ 6  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ได้รับเงินจาก    นายรักชาติ   นามสกุล  ซื่อตรง   ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมายเลขประจำตัว 5 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าจ้างเหมารถยนต์แห่ประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้ง   จำนวน  4  วัน ๆ  1,000

4,000

.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน

          4,000

.-

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)  สี่พันบาทถ้วน

 

 

 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ

 

(ลงชื่อ)          เป็นต่อ        ผู้รับเงิน

         (นายเป็นต่อ  แย้มนาม )

 

วันที่   24    เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

 

(ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้จ่ายเงิน/ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

         ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

 

วันที่   24    เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

 

หมายเหตุ   1. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ราชการออกให้ของผู้รับเงิน/ผู้รับจ้างมาด้วย

              2. แนบสำเนาคู่มือทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองรับรองสำเนามาด้วยกรณีไม่มีใบเสร็จ
(1 ใบ ต่อ 1 รายการ) 
 

                           (ตัวอย่าง)                             

ใบสำคัญรับเงิน

                                                                                              เลขที่...........

ข้าพเจ้านายทองสมาท นามสกุล  จันบ้านโต้น   เลขประจำตัวประชาชน  1267340589   อยู่บ้านเลขที่  999  หมู่ที่ 9  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ได้รับเงินจาก    นายรักชาติ   นามสกุล  ซื่อตรง         ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมายเลขประจำตัว 5 เขตเลือกตั้งที่ 1   ตำบล ห้วยยาง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร     

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน

1

ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง  จำนวน  4  วัน ๆ  500 บาท

2,000

.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน

2,000

-

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)  สองพันบาทถ้วน

 

 

 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ

 

(ลงชื่อ)       ทองสมาท      ผู้รับเงิน

       (นายทองสมาท  จันบ้านโต้น)

 

วันที่   24    เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

 

(ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้จ่ายเงิน/ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

         ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

 

วันที่   24    เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

 

 

 

หมายเหตุ  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้รับเงินหรือรับจ้างมาด้วย

     (ตัวอย่าง)

            รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 

วัน/เดือน/ปี

เลขที่เอกสาร

รายการ

จำนวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงทุกประการ

 

(ลงชื่อ)      รักชาติ  ซื่อตรง     ผู้สมัคร

        ( นายรักชาติ  ซื่อตรง )

 

                                 วันที่   3   เดือน    พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 215
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 660,062