สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรปราการ
Office of Province Election Commission Samutprakan


 
 
facebook สนง.กกต.จว.สป.
ฉลาดรู้ประชามติ
ดาวเหนือ
ตาสับปะรด
หน้าที่พลเมือง
เครื่องลงคะแนน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 
 

 

ความหมายของพรรคการเมือง

พรรคการเมือง  ในความหมายทางวิชาการหมายถึง  กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ที่สอดคล้องกันมารวมตัวกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติแต่ถ้ายึดความหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 พรรคการเมืองหมายความว่าคณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และมีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอื่นอย่างต่อเนื่อง


องค์ประกอบของพรรคการเมือง
 

(1)  คณะบุคคลซึ่งมีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องกันมารวมตัวกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกัน
(2)  มีการจดแจ้งจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองถูกต้องและมีการดำเนินกิจการทางการเมืองเป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของพรรคการเมือง
(3) มีเป้าหมายที่สำคัญในการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกพรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในการใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและอำนาจฝ่ายบริหาร


ความสำคัญของพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

      พรรคการเมืองมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันเนื่องมาจากว่าพรรคการเมืองถือเป็นสถาบันหลักในการทำหน้าที่เชื่อมโยงความต้องการระหว่าง  ภาครัฐ  กับภาคประชาชน  โดยที่พรรคการเมืองมีหน้าที่ในการนำเอาปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร

บทบาทของพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 

 พรรคการเมืองกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

(1)  การให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทางการเมือง
(2)  การส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
(3)  การเป็นตัวแทนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
(4)  เป็นตัวแทนในการเสนอทางเลือกให้กับประชาชนในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ๆ
(5)  การสร้างและพัฒนาผู้นำทางการเมือง
(6)  การสนับสนุน  ตรวจสอบ  และติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร

(7)  การพัฒนา  ยกระดับ  มาตรฐานของพรรคการเมือง และมีนักการเมืองให้มีคุณภาพและคุณภาพ  เพื่อสร้างพรรคการเมืองเป็นสถาบันหลักทางการเมือง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 239,608