สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Saraburi


 
 
เฟซบุ๊ก
อ่านข่าวประจำวัน กกต. cliping news
การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 2554
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กองทุนพัฒนาการเมือง
 
 

แบบฟอร์ม

  
1
ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ  
  แบบ ส.ส. 17.pdf 189 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)  
  form_mp42.pdf 82 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบกลุ่ม - แบบ ส.ส. 42 ก.)  
  form_mp42A.pdf 87 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
หนังสือตอบรับฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42 ข.)  
  form_mp42B.pdf 114 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งแบบรายบุคคล (แบบ ทก.1)  
  form_emp1.pdf 94 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
หนังสือแจ้งผลการขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (แบบ ทก.2)  
  form_emp2.pdf 95 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบกลุ่ม (แบบ ทก. 1/1)  
  form_emp1-1.pdf 99 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนใช้สิทธิฯ ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบรายกลุ่ม (แบบ ทก.2/1)  
  form_emp2-1.pdf 107 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ นอกราชอาณาจักร  
  voter_regis.pdf 65 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (แบบ ส.ส. 28)  
  form_mp28.pdf 73 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือ
 
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด แบบคำขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (ทก.1) (PDF File)   ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ (PDF File)   ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (PDF File)   ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด คำขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้ง (PDF File)   ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนฯ (ส.ส.28) (PDF File)   ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.28) (PDF File)   ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ. / ผ.ถ.31) (PDF File)   ดูรายละเอียด
ดูรายละเอียด
 


แบบฟอร์มทักท้วงการเลือกตั้ง

แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งและกรรมการนับคะแนน  
  แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนน.pdf 360 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด 
 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับองค์กรเอกชน

 
1
แบบ คำขอรับการรับรองขององค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคล (อช.1) กรณีองค์การเอกชนประสงค์จะช่วยเหลือ กกต.ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ขององค์การเอกชนตั้งอยู่  
  อช.1.pdf 233 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำขอรับการรับรองขององค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคล (อช.2) กรณีองค์การเอกชนประสงค์จะช่วยเหลือ กกต. ในพื้นที่หลายจังหวัด  
  อช.2.pdf 242 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบ คำขอรับรองขององค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล (อช.3) กรณีองค์การเอกชนประสงค์จะช่วยเหลือ กกต.ในจังหวัดที่สำนักงานใหญ่ขององค์การเอกชนตั้งอยู่  
  อช.3.pdf 229 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
แบบคำขอการรับรองขององค์การเอกชนที่ไม่เป๋นนิติบุคคล (อช.4) กรณีองค์การเอกชนประสงค์จะช่วยเหลือ กกต.ในพื้นที่หลายจังหวัด  
  อช.4.pdf 949 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้มีอำนาจทำการแทนองค์การเอกชนในการยื่นคำขอรับการรับรอง (อช.5)  
  อช.5.pdf 802 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
หนังสือมอบอำนาจที่องค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน (อช.6)  
  อช.6.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนองค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล(อช.7)  
  อช.7.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
แบบข้อมูลเกี่ยวกับองค์การเอกชนที่ขอรับการรับรอง (อช.8)  
  อช.8.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
แบบเสนอโครงการการให้การศึกษาแก่ประชาชนฯ / การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (อช.16)  
  อช.16 หน้า 1.pdf 803 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อช.16 หน้า 2.pdf 524 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
แบบเสนอโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง (อช.17)  
  อช.17 หน้า 3.pdf 606 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อช.17 หน้า 1.pdf 842 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  อช.17 หน้า 2.pdf 838 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
       
 
11
แบบสัญญาการรับการสนับสนุน (อช.18)  
  ออช18หน้า3.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ออช18หน้า4.pdf 769 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ออช18หน้า2.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ออช18หน้า1.pdf 1,005 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
หนังสือมอบอำนาจที่องค์การเอกชนที่เป็นนิติบุคคลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน (อช.19)  
  ออช19หน้า1.pdf 974 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ออช19หน้า2.pdf 739 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนองค์การเอกชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล (อช.20)  
  ออช20หน้า1.pdf 850 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ออช20หน้า2.pdf 675 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
แบบรายงานการปฏิบัติงาน (อช.21)  
  ออช21หน้า1.pdf 808 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ออช21หน้า2.pdf 945 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ออช21หน้า3.pdf 864 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ออช21หน้า4.pdf 668 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 


แบบฟอร์มการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ส.ส.

แบบฟอร์มการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร  
  รายงานการรับจ่ายเงิน.doc 29 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบการแต่งตั้งสมุห์บัญชีเลือกตั้ง 4444.doc 86 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  บัญชีแสดงการรับจ่ายเงิน.doc 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด


แบบฟอร์มภายใน

   
   
ลำดับ รายละเอียดไฟล์
1
ใบเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์  
  ใบเบิกครุภัณฑ์.doc 38 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ใบเบิกวัสดุ.doc 41 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  
  ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง.doc 131 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาทำการ  
  หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาทำการ.xls 39 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
สัญญายืมเงิน  
  สัญญายืมเงิน.doc 97 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
ใบสำคัญรับเงิน  
  ใบสำคัญรับเงิน.doc 34 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน.doc 47 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
ใบเบิกค่าการศึกษาบุตร  
  แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร.doc 55 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล  
  แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล.doc 44 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
แบบใบลา  
  ใบลาป่วย.doc 36 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ใบลาพักผ่อน.doc 36 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
แบบขอรับ-ขอเบิกค่าเช่าบ้าน  
  แบบ ขอรับ-ขอเบิกค่าเช่าบ้าน.doc 85 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
แบบคำร้องขอย้าย  
  แบบคำร้องขอย้าย...pdf 281 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 889,620