การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


 
 
 
 

กระบวนการสรรหา

          การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 สรุป คือ

ผู้ดำเนินการ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา มีจำนวน 7 คน ดังนี้
 1. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 2. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 3. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 4. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 5. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 6. ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย และ
 7. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย 
- คณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระยะเวลา
 • องค์กรภาคอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 23 กันยายน 2555
 • องค์กรภาควิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 29 กันยายน 2555
 • องค์ภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2555

กระบวนและขั้นตอนการสรรหา
 1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดวันสรรหา
 2. คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อกำหนดวันให้องค์กรต่างๆ ในภาคอื่น มาลงทะเบียนพร้อมเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการสรรหา
 3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) จะดำเนินการให้องค์กรต่างๆ ในภาคอื่น มายื่นคำขอลงทะเบียนพร้อมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามข้อ 2 ซึ่งในกรณีนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 127 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ออกเป็นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554
 4. คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวบรวมรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาส่งให้คณะกรรมการสรรหา ตามข้อ 3  
 5. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหารายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แล้วส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามข้อ 4 และผลการพิจารณาสรรหาให้ถือเป็นที่สุด 
 6. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการสรรหาและแจ้งผลไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบและประกาศผลในราชกิจจานุเบกษา 
วิธีการยื่นลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 1. องค์กรที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กร หรือผู้ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กรมอบหมายให้ทำการแทน ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

  องค์กรใดที่ยื่นคำขอลงทะเบียนให้ระบุขอใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง องค์กรภาคอื่น พร้อมหลักฐานต่อไปนี้
  • สำเนาหนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
  • สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กร
  • สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กรไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงกำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
  • หนังสือที่แสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กร
  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นซึ่งทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ของผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ แล้วแต่กรณี

   เอกสารหลักฐานดังกล่าว ให้ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณีจัดทำจำนวน 15 ชุด และ รับรองสำเนาความถูกต้องด้วย

 2. ให้องค์กรเสนอชื่อบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกขององค์กรหรือปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาองค์กรละหนึ่งคนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อห้าพันบาทและหลักฐานดังนี้
  • หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบ สสว.2
  • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นซึ่งทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยได้รับการรับรองที่ถูกต้องจากผู้เป็นเจ้าของ
  • สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 15 รูป และขนาดกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร จำนวน 15 รูป
  • แบบสรุปข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบ สสว.5
  • หลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และสาขาอาชีพ ตามที่ระบุไว้ในแบบ สสว.5
  • รายงานการประชุมขององค์กรซึ่งมีมติให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา

   เอกสารหลักฐานดังกล่าว ให้จัดทำจำนวน 15 ชุด (ยกเว้นรูปถ่าย) และรับรองสำเนาความถูกต้องด้วย

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 89,214