การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


 
 
 
 

การจัดทำแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ

ในการลงทะเบียนเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มตามตัวอย่างด้านล่าง และจัดเรียงลำดับเอกสาร หลักฐานประกอบดังนี้
 1. แบบ สสว.1
 2. แบบ สสว.2 (ติดรูปถ่ายขนาด 8.5x13.5 เซนติเมตร)
 3. แบบ สสว.5 (ติดรูปถ่ายขนาด 4x6 เซนติเมตร)
 4. แบบ สสว.6 (ถ้ามี)
 5. สำเนาหนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
 6. สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร
 7. สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันกำหนดการสรรหา ส.ว.
 8. หนังสือที่แสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กร
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี
 10. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยได้รับการรับรองที่ถูกต้องจากผู้เป็นเจ้าของ
 11. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 12. ใบรับรองแพทย์
 13. รายงานการประชุมขององค์กรซึ่งมีมติให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
 14. หลักฐานที่แสดงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และสาขาอาชีพ ตามที่ระบุไว้ในแบบ สสว.5

  เอกสารหลักฐานดังกล่าว ให้จัดทำจำนวน 15 ชุด และรับรองสำเนาความถูกต้องด้วย
หมายเหตุ กรณีที่ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการลงทะเบียนจากเว็บไซต์ เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง กรุณาใช้แบบฟอนต์ TH Sarabun (จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ - SIPA) โดยท่านสามารถเข้าไป download แบบฟอนต์ดังกล่าวได้ที่ www.sipa.or.th เลือกหัวข้อ Quick Link -> ดาวน์โหลด หรือ คลิ๊กที่นี่ 


ตัวอย่างการกรอกแบบ สสว. 1
ตัวอย่างการกรอกแบบ สสว. 2
ตัวอย่างการกรอกแบบ สสว. 5


ตัวอย่างการกรอกแบบ สสว. 6


หมายเหตุ ท่านสามารถคลิ๊กที่ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อดูรูปขยายได้


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 89,370