การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


 
 
 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำวันที่ 5 มีนาคม 2554

นายถวัลย์ รุยาพร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทนายความฯ องค์กรภาควิชาการ
นายอำนวย สันเทพ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง องค์กรภาควิชาการ
พลเอกชูชาติ สุขสงวน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ องค์กรภาครัฐ
นายวิชัย ไพรสงบ จังหวัดภูเก็ต องค์กรภาครัฐ
พลอากาศเอกชาญฐิติ แสนทวีสุข มูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีสุข องค์กรภาคเอกชน
นายธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร สมาคมหมู่บ้านทองธัชการ องค์กรภาคเอกชน
นายพิชัย อุตมาภินันท์ หอการค้าจังหวัดนครปฐม องค์กรภาคเอกชน
นายมงคล ทฤษฎี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน
นางยงฤดี พูลทรัพย์ สมาคมสตรีอุดรธานี องค์กรภาคเอกชน
นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรภาคเอกชน
ดร.กนก คติการ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน องค์กรภาควิชาชีพ
นาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร องค์กรภาควิชาชีพ
นายพีรศักดิ์ ว่องวชิราพาณิชย์ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตรัง องค์กรภาควิชาชีพ
เรือตรีวีรทัศน์ ศรีเมือง สมาคมภัตตาคารไทย องค์กรภาควิชาชีพ
พลเรือเอกสุรศักดิ์ ศรีอรุณ สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย องค์กรภาควิชาชีพ
รองศาสตราจารย์อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกฯ องค์กรภาควิชาชีพ
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ มูลนิธิมิตราทร องค์กรภาคอื่น

กลับสู่หน้าสถิติข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 88,940