การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


 
 
 
 

 
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำวันที่ 9 มีนาคม 2554

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ สมาคมสถาบันอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลกฯ องค์กรภาควิชาการ
นายจำนงค์ พรมจันทร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย องค์กรภาควิชาการ
นายชุมพล สุขเกษม มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ องค์กรภาควิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ มหาวิทยาลัยศิลปากร องค์กรภาควิชาการ
นายถาวร ลีนุตพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม องค์กรภาควิชาการ
นายธัชสกล พรหมจมาศ สมาคมศิษย์เก่าทวีธาภิเศก องค์กรภาควิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัติ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรภาควิชาการ
นายปรเทพ สุจริตกุล สมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ องค์กรภาควิชาการ
นายปรีชา สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล องค์กรภาควิชาการ
ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรภาควิชาการ
นายพิเชต สุนทรพิพิธ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ องค์กรภาควิชาการ
พลโทภูวดล ไวทยกุล สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง องค์กรภาควิชาการ
พลตำรวจตรีวัชร เข็มศักดิ์สิทธิ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี องค์กรภาควิชาการ
หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล สถาบันพระปกเกล้า องค์กรภาควิชาการ
นายสนธิ เตชานันท์ มูลนิธิพัฒนาประชากรและอาหาร องค์กรภาควิชาการ
นายกำธร อุดมฤทธิรุจ กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรภาครัฐ
นายกิรศักดิ์ จันทรจรัสวัฒน์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ องค์กรภาครัฐ
พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร องค์กรภาครัฐ
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรภาครัฐ
ร้อยตรีณรงค์ แสงสุริยงค์ จังหวัดกาญจนบุรี องค์กรภาครัฐ
พลเอกธีรเดช มีเพียร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์กรภาครัฐ
พลตำรวจเอกนพดล สมบูรณ์ทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชติ องค์กรภาครัฐ
นายนิมุ มะกาเจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์กรภาครัฐ
นายบัณฑูร สุภัควนิช สำนักงบประมาณ องค์กรภาครัฐ
นายประภากร สมิติ จังหวัดชัยนาท องค์กรภาครัฐ
นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กรมการขนส่งทางบก องค์กรภาครัฐ
นายพีระพล สาครินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน องค์กรภาครัฐ
นายมานิต วัฒนเสน จังหวัดสตูล องค์กรภาครัฐ
นายสงคราม ชื่นภิบาล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรภาครัฐ
พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม องค์กรภาครัฐ
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ จังหวัดนครราชสีมา องค์กรภาครัฐ
นายสัลวิทย์ นามโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์กรภาครัฐ
นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สำนักเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรภาครัฐ
นายอนุชา โมกขะเวส กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรภาครัฐ
นายกมล สุขคะสมบัติ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี องค์กรภาคเอกชน
ดร.กรวิภา วิลลาส สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ องค์กรภาคเอกชน
นายกระหยิ่ม ศานต์ตระกูล มูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย องค์กรภาคเอกชน
นายกิตตินันท์ ธรมธัช สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
นายขจิต เจริญศิลป์ สมาคมนายจ้างโบรกเกอร์ประกันภัย องค์กรภาคเอกชน
นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา องค์กรภาคเอกชน
นายเฉลิมพล โสมอินทร์ มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานวัดพระบาทอุดม (น้ำบ่อซาววา) องค์กรภาคเอกชน
นายชลิต ขวัญแก้ว นิติบุคคลอาคารชุด วี.ไอ.พี. คอนโดเชนระยอง องค์กรภาคเอกชน
นายชัยจิตร รัฐขจร มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุลวิเชียรเจริญและศิษย์ องค์กรภาคเอกชน
นายชัยพล ไชยคำมิ่ง หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรภาคเอกชน
พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ มูลนิธิสิรินทรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ องค์กรภาคเอกชน
นางสาวณวพร โชคถาวร สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโป่ง องค์กรภาคเอกชน
พลโททวี แจ่มจำรัส สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด องค์กรภาคเอกชน
นายทวีพัฒน์ ตินะมาส สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์ หอการค้าไทย-นอร์เวย์ องค์กรภาคเอกชน
นายนัทธี พุคยาภรณ์ สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
นายบุญชัย โชควัฒนา หอการค้าไทย องค์กรภาคเอกชน
นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์ หอการค้าไทย-ไนจีเรีย องค์กรภาคเอกชน
นายประสิทธิ์ เทียนประภา สมาคมการประดิษฐ์ไทย องค์กรภาคเอกชน
พลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์ สมาคมไลออนส์สัมพันธ์และเพื่อน องค์กรภาคเอกชน
หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรภาคเอกชน
นายปานชัย บวรรัตนปราณ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน องค์กรภาคเอกชน
นายพศวีร์ จิตวรพันธ์ สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดนครปฐม องค์กรภาคเอกชน
พลตรีพิชิต มีผดุง มูลนิธิคลองไทย องค์กรภาคเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน องค์กรภาคเอกชน
นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรภาคเอกชน
นายลิขิต เขมะปานนท์ สมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน
นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล สมาคมน้ำยางข้นไทย องค์กรภาคเอกชน
นายวัชระ ตันตรานนท์ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่-ลำพูน องค์กรภาคเอกชน
นายวันชัย สอนศิริ มูลนิธิร่มฉัตร องค์กรภาคเอกชน
พลตำรวจตรีวิบูลย์ ผกามาศ มูลนิธินิติศาสตร์ มสธ. องค์กรภาคเอกชน
นายวีนัส ม่านมุงศิลป์ หอการค้าจังหวัดลำพูน องค์กรภาคเอกชน
นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน องค์กรภาคเอกชน
นายศุภโชค เริงวรรณ มูลนิธิสมเด็จโต องค์กรภาคเอกชน
ดร.สมศักดิ์ มีเสถียร มูลนิธิสงเคราะห์มวยสากลสมัครเล่น องค์กรภาคเอกชน
นางสุทธินี เมธีประภา นิติบุคคลอาคารชุด 107 แบริ่งคอนโดมิเนียม องค์กรภาคเอกชน
นายองอาจ เดชอิทธิรัตน์ สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน องค์กรภาคเอกชน
ดร.อัญชลี มีมุข มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ องค์กรภาคเอกชน
พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จำกัด องค์กรภาคเอกชน
ร้อยตำรวจตรีอิศเรศฤทธิ์ นิลวงศ์ สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรภาคเอกชน
นางอุไร คุณานันทกุล สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด องค์กรภาควิชาชีพ
พลตำรวจตรีเกริก กัลยาณมิตร สมาคมวิชาชีพครูอำเภอเมืองพิจิตร องค์กรภาควิชาชีพ
นายจรูญ พงศาปาน สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด องค์กรภาควิชาชีพ
นายจักรพันธ์ วรอาคาร สมาคมเสริมความงามแห่งประเทศไทย องค์กรภาควิชาชีพ
นายจิรายุ ศวิตชาต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย องค์กรภาควิชาชีพ
พลตำรวจโทชูชาติ ทัศนเสถียร สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา องค์กรภาควิชาชีพ
พันตำรวจโทหญิงฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ องค์กรภาควิชาชีพ
นายณัฐพล ศรีสุขล้อม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน องค์กรภาควิชาชีพ
นางดวงสมร พันธุเสน สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย องค์กรภาควิชาชีพ
รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล องค์กรภาควิชาชีพ
พลเรือเอกเทียนชัย มังกร สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ องค์กรภาควิชาชีพ
นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย องค์กรภาควิชาชีพ
นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรภาควิชาชีพ
นายมนตรี มณีรุ่ง สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก องค์กรภาควิชาชีพ
นายมนัส วงศ์เสงี่ยม สมาคมแพทย์มุสลิม องค์กรภาควิชาชีพ
นายยืนยง จิรัฏฐิติกาล สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี องค์กรภาควิชาชีพ
นายรัตนะ รัตนแสงสรวง กลุ่มเกษตรกรทำสวนศรีสัชนาลัย องค์กรภาควิชาชีพ
นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย องค์กรภาควิชาชีพ
นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย องค์กรภาควิชาชีพ
นายวิศณุนารถ วัลลิสุต สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ องค์กรภาควิชาชีพ
นายสายัณห์ วสุธาสวัสดิ์ สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์กรภาควิชาชีพ
นาวาเอกสุรัตน์ นาคสุวรรณ์ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรภาควิชาชีพ
นายอนุรักษ์ นิยมเวช มูลนิธิสหพันธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย องค์กรภาควิชาชีพ
รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ องค์กรภาควิชาชีพ
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์เกษตรอุตสาหกรรมการยางฯ องค์กรภาควิชาชีพ
นายเกรียง วิศิษฎ์สรอรรถ สมาคมหมอความยุติธรรม องค์กรภาคอื่น
นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ องค์กรภาคอื่น
นางสาวจิราพร ลิ้มปานานนท์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรภาคอื่น
นางณัฐฐ์จิร จงสุขธนามณี มูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม องค์กรภาคอื่น
พลตำรวจโททวีศักดิ์ ตู้จินดา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) องค์กรภาคอื่น
นายนิติธร ล้ำเหลือ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม องค์กรภาคอื่น
นายบุญปลูก ชายเกตุ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย องค์กรภาคอื่น
นายประสงค์ นุรักษ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
นายวงษ์ภูมิ วนาสิน มูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน องค์กรภาคอื่น
นายวรวิทย์ เจนธนากุล มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ องค์กรภาคอื่น
นายวิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง องค์กรภาคอื่น
นายศรีสุข รุ่งวิสัย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
พลตำรวจโทสมยศ ดีมาก สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
พลตำรวจตรีสุเทพ สุขสงวน มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวฯ องค์กรภาคอื่น
นายสุธรรม พันธุศักดิ์ มูลนิธิอาจารย์กอง วิสุทธารมย์ เพื่อกิจการลูกเสือ องค์กรภาคอื่น
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ องค์กรภาคอื่น
รองศาสตราจารย์สุพจน์ สุโรจน์ มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย องค์กรภาคอื่น
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ องค์กรภาคอื่น
นายอับดุลเราะแม เจะแซ มูลนิธิมิซบาฮูลมูนีร องค์กรภาคอื่น

กลับสู่หน้าสถิติข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 89,217