การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


 
 
 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อประจำวันที่ 10 มีนาคม 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ องค์กรภาควิชาการ
นายชาลี ศิลปรัศมี พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช องค์กรภาควิชาการ
นายธงชัย ศรีดามา สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรภาควิชาการ
นายธิบดี หาญประเสริฐ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย องค์กรภาควิชาการ
รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์กรภาควิชาการ
นางนิตยา มหาผล สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรภาควิชาการ
นายนิพนธ์ ศุขปรีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา องค์กรภาควิชาการ
นายบริบูรณ์ สุทธสุภา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์กรภาควิชาการ
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น องค์กรภาควิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรภาควิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ สมาคมศรีนครพัฒนา องค์กรภาควิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา รัตนเพียร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต องค์กรภาควิชาการ
นายวิเชียร คุตตวัส มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา องค์กรภาควิชาการ
นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี องค์กรภาควิชาการ
นายสมบัติ นราวุฒิชัย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ องค์กรภาควิชาการ
นายสมบูรณ์ คุณาธิคม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรภาควิชาการ
นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล มูลนิธิ วัชรสกุณี องค์กรภาควิชาการ
พลตำรวจตรีแสงชัย สุวัฒนภักดี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ องค์กรภาควิชาการ
รองศาสตราจารย์อำไพ อินทรประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต องค์กรภาควิชาการ
นางกานดา วัชราภัย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ องค์กรภาครัฐ
พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า องค์กรภาครัฐ
นายคณิต ไชยาคำ กรมประมง องค์กรภาครัฐ
นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต องค์กรภาครัฐ
พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง กองทัพอากาศ องค์กรภาครัฐ
นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ จังหวัดนครนายก องค์กรภาครัฐ
นายบุญรอด โบว์เสรีวงศ์ กรมสรรพากร องค์กรภาครัฐ
ดร.ประจิตต์ โรจนพฤกษ์ กรมสารนิเทศ องค์กรภาครัฐ
นายปรีชา ออประเสริฐ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์กรภาครัฐ
นายปัญญา บริสุทธิ์ ราชบัณฑิตยสถาน องค์กรภาครัฐ
นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย องค์กรภาครัฐ
ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรภาครัฐ
นายมานิต วัฒนเสน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรภาครัฐ
นายวิมุติ บัวจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร องค์กรภาครัฐ
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง องค์กรภาคเอกชน
ดร.กิตติเดช กิจมโนมัย นิติบุคคลอาคารชุด "สาธรเฮ้าส์" องค์กรภาคเอกชน
นายโกศศ ศุภโกศล สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทหารกองหนุนอำนาจเจริญ องค์กรภาคเอกชน
นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด องค์กรภาคเอกชน
พลตำรวจตรีชัยทัต รุ่งแจ้ง หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู องค์กรภาคเอกชน
พันตำรวจโทชุมพล บุญประยูร สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
พันตำรวจเอกณัฐสักก์ เคนถาวร มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์กรภาคเอกชน
นางดวงกมล ทรงวุฒิวิชัย มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ องค์กรภาคเอกชน
นายดิเรก โชคชัยณรงค์ สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค องค์กรภาคเอกชน
นายตรี ด่านไพบูลย์ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล องค์กรภาคเอกชน
นายธำรง ทัศนาญชลี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด องค์กรภาคเอกชน
นายนที วรรธนะโกวินท์ สมาคมรถเช่าไทย องค์กรภาคเอกชน
นายนภดล คานธี สมาคมฮินดูธรรมสภา องค์กรภาคเอกชน
นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย หอการค้าจังหวัดสระแก้ว องค์กรภาคเอกชน
นายบุญญามินทร์ เจะเละ สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด องค์กรภาคเอกชน
นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรภาคเอกชน
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มสตรีอำเภอเมืองอุดรธานี องค์กรภาคเอกชน
พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ องค์กรภาคเอกชน
นายรักพงษ์ สุรนาคะพันธุ์ สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน องค์กรภาคเอกชน
นางลาลีวรรณ กาญจนจารี มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรภาคเอกชน
นางเลื่อมใส ใจแจ้ง สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยน ชุมชนเมืองเพชรบุรี องค์กรภาคเอกชน
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
นายวิสัย พฤกษะวัน นิติบุคคลอาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ องค์กรภาคเอกชน
นายศักดิ์ เตชาชาญ สมาคมคลังสมอง จังหวัดนนทบุรี องค์กรภาคเอกชน
พลโทสนั่น พงษ์ประสพ สมาคมชาวบุรีรัมย์ องค์กรภาคเอกชน
นายสนิท กุลเจริญ มูลนิธิศรีสวนส้ม องค์กรภาคเอกชน
นายสมพร เทพสิทธา สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรภาคเอกชน
นายสมศักดิ์ วงศ์ยืน มูลนิธิรุธิระกุลและศิษย์เก่าพนัสพิทยาคาร องค์กรภาคเอกชน
นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา สมาคมประกันวินาศภัย องค์กรภาคเอกชน
นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน องค์กรภาคเอกชน
นายสุทธิเกียรติ โสภณิก มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ องค์กรภาคเอกชน
นายสุธรรม จิตรานุเคราะห์ สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ องค์กรภาคเอกชน
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย มูลนิธิเจ้าพระยามหิธร องค์กรภาคเอกชน
พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง สมาคมชาวเพชรบุรี องค์กรภาคเอกชน
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งชำระล้างและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล องค์กรภาคเอกชน
นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ องค์กรภาคเอกชน
นายอภิชาต อนุกูลอำไพ สมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน
นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ สมาคมสื่อสารมวลชนไทยอินโดจีน องค์กรภาคเอกชน
นางอารีย์ อิ้งจะนิล สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดกาญจนบุรี องค์กรภาคเอกชน
นายอำนวย กลิ่นอยู่ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ องค์กรภาคเอกชน
นายกลวัชร กองเรืองกิจ สมาคมช่างตัดเสื้อไทย องค์กรภาควิชาชีพ
พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน สภาสถาปนิก องค์กรภาควิชาชีพ
นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ มูลนิธิเกศอัมรินทร์ องค์กรภาควิชาชีพ
ดร.นรินทร์ กรินชัย มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ องค์กรภาควิชาชีพ
นายบัลลังก์ ตาดสุวรรณ โรงเรียนวัดบางสมัคร องค์กรภาควิชาชีพ
พลเรือตรีประสาท ศรีผดุง สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรภาควิชาชีพ
นายปรีชา วิยาภรณ์ มูลนิธิกัลยาณวิสุทธฺ์ องค์กรภาควิชาชีพ
พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาคมประมงระยอง องค์กรภาควิชาชีพ
นางสมพิศ หนึ่งนันทกุล สภากายภาพบำบัด องค์กรภาควิชาชีพ
นายสมศักดิ์ ไชเดโช สมาคมครูอาวุโสจังหวัดพังงา องค์กรภาควิชาชีพ
นายสุธรรม เจริญพรวัฒนา สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการออกแบบวิศวกรรม องค์กรภาควิชาชีพ
พลตำรวจโทเหมราช ธารีไทย สมาคมตำรวจ องค์กรภาควิชาชีพ
พลตำรวจโทอนันต์ ภิรมย์แก้ว มูลนิธิกองบัญชาการตำรวจนครบาล องค์กรภาควิชาชีพ
นายอนุสนธิ์ คุ้มคง สมาคมผู้ประกอบวิชาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรภาควิชาชีพ
นายกนก ศรศิลป์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด องค์กรภาคอื่น
นางสาวกรกมล อิ่มวิทยา สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน องค์กรภาคอื่น
นางการะเกต แทนกิจการกุล มูลนิธิเรืองแสงธรรรม องค์กรภาคอื่น
นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย องค์กรภาคอื่น
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด องค์กรภาคอื่น
นายดำรง พุฒตาล มูลนิธิเมาไม่ขับ องค์กรภาคอื่น
นายนำชัยชนะ ดีวิ สหภาพแรงงานวิดีนำเวิลด์ องค์กรภาคอื่น
นายนิกร วัฒนพนม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน องค์กรภาคอื่น
นายบรรจง บุญรัตน์ สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
พล.ต.อ.บุญชัย ชื่นสุชน มูลนิธิโรงพยาบาลดำเนินสะดวก องค์กรภาคอื่น
นายพหล จินดากุล สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด องค์กรภาคอื่น
นายมณเฑียร บุญตัน สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
นายมณเฑียร บุญตัน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สมุทรสงคราม องค์กรภาคอื่น
พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์กรภาคอื่น
นายมานะ คุ้มกระโทก สหภาพแรงงานผู้บริหารน้ำมันไออาร์พีซี องค์กรภาคอื่น
นายยงยุทธ อิทธิจุฑาเสถียร มูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคอื่น
นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ มูลนิธิชาวพุทธพาต้า องค์กรภาคอื่น
นายสานิตร์ เชษฐศาสน์ ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จำกัด องค์กรภาคอื่น
นายสิทธิชัย บือแนสะเตง มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ องค์กรภาคอื่น
นายสุพจน์ ฉิมท้วม สหภาพแรงงานธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน องค์กรภาคอื่น
นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล องค์กรภาคอื่น
นายสุวัช สิงหพันธุ์ มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
นายโสภณ สุภาพงษ์ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว องค์กรภาคอื่น
พล.อ.อ.อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
นายอนุชา โมกขะเวส สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น
พ.ต.อ.ดร.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา วัดศรีษะทอง องค์กรภาคอื่น
นายอิสมาแอ อาลี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย องค์กรภาคอื่น

กลับสู่หน้าสถิติข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 49
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 89,026