สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
Office of Province Election Commission Singburi


 
 
คู่มือและแบบฟอร์มยื่นค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
แบบฟอร์มการยกเลิกลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต
ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุ
การเลือกตั้ง ส.ส.
ศาลปกครอง
เว็บไซต์จังหวัดสิงห์บุรี
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

                      

 
       นายสรกฤช  เทียนถาวร         
      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
                                                                       
         
                                                                           
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

 

ลำดับที่

อำเภอ

เขต

ชื่อ-สกุล

วันเลือกตั้ง

1

เมืองสิงห์บุรี

1

นายรชฏ ตั้งวงศ์พัฒนกิจ

26 สิงหาคม2554

2

เมืองสิงห์บุรี

2

นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์

26 สิงหาคม2554

3

เมืองสิงห์บุรี

3

นายนิยม นิยมชม

26 สิงหาคม2554

4

เมืองสิงห์บุรี

4

นางสาวพัชราภรณ์ ปิตะหงษ์นันท์

26 สิงหาคม2554

5

เมืองสิงห์บุรี

5

นายเสวก วิงวอน

26 สิงหาคม2554

6

เมืองสิงห์บุรี

6

นางสาวพรทิพย์ อมรรุ่งเรืองชัย

26 สิงหาคม2554

7

อินทร์บุรี

1

นายสมชาย เจริญพานิช

26 สิงหาคม2554

8

อินทร์บุรี

2

นายสมหมาย เย็นจิตร์

26 สิงหาคม2554

9

อินทร์บุรี

3

นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ

26 สิงหาคม2554

10

อินทร์บุรี

4

นายนิพนธ์ สีตะระโส

26 สิงหาคม2554

11

อินทร์บุรี

5

นายอนิรุต นองเนือง

26 สิงหาคม2554

12

อินทร์บุรี

6

นายมนตรี แตงทอง

26 สิงหาคม2554

13

บางระจัน

1

นายคำรณ เจริญอินทร์

26 สิงหาคม2554

14

บางระจัน

2

นางสาวกฤตชญาณัฐ เยี่ยมบุญชัย

26 สิงหาคม2554

15

บางระจัน

3

นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ

26 สิงหาคม2554

16

บางระจัน

4

นายโยธี แช่มสุขขี

26 สิงหาคม2554

17

ค่ายบางระจัน

1

นายนฤพนธ์  ตันประดับสิงห์

26 สิงหาคม2554

18

ค่ายบางระจัน

2

นายวันชัย สืบชนะกิจกุล

26 สิงหาคม2554

19

ค่ายบางระจัน

3

นายสมคิด  ม่วงเทศ

26 สิงหาคม2554

20

พรหมบุรี

1

นายบุญมา เขียวสะอาด

26 สิงหาคม2554

21

พรหมบุรี

2

นางวันเพ็ญ อภินันทร์

26 สิงหาคม2554

22

พรหมบุรี

3

ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี

26 สิงหาคม2554

23

ท่าช้าง

1

นายสงกรานต์  มุสิกะ

26 สิงหาคม2554

24

ท่าช้าง

2

นายประเทือง  นาคทอง

26 สิงหาคม2554
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 183,354