สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองประจำจังหวัดสงขลา

ที่ วัน/เดือน/ปีจัดตั้ง พรรค/สาขาพรรค ลำดับ ที่ตั้ง
1 22 ส.ค. 2526 ประชาธิปัตย์ เขต 1 49 เลขที่ 27 หมู่ที่ 9 ต.เกาะยอ อ.เมือง
จ.สงขลา 90100
2 4 ม.ค. 2542 ประชาธิปัตย์ เขต 5 187 เลขที่ 6/16 หมู่ที่ 6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา 90280
3 2 เม.ย. 2542 ประชาธิปัตย์ เขต 4 206 เลขที่ 152/6  หมู่ที่  4  ต.ท่าบอน  อ.ระโนด 
จ.สงขลา  90140
4 17 ก.พ. 2542 ประชาธิปัตย์ เขต 2 190 เลขที่ 195 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
5 17 ก.พ. 2542 ประชาธิปัตย์ เขต 6 191 เลขที่ 640 หมู่ที่ 3  ถ.สนามบิน ต.ควนลัง 
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
6 14 ก.พ. 2528 ประชาธิปัตย์ เขต 3 87 เลขที่ 19  ถ.โปะหมอพัฒนา 5 ต.บ้านพรุ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90250
7 8 มี.ค. 2542 ประชาธิปัตย์ เขต 7 200 เลขที่ 162 หมู่ที่ 4 ต.นาทวี อ.นาทวี 
จ.สงขลา 90160
8 28 ก.ย. 2535 ประชาธิปัตย์ เขต 8 155 เลขที่ 114/23 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.จะนะ 
จ.สงขลา 90130
9 27 ต.ค.2553 พลังคนกีฬา เขต 2 5 เลขที่ 26/26 ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
10 10  พ.ย.  2552 พลังพัฒนา   เขต 1 1 เลขที่  93  หมู่ที่  5  ต.ทุ่งหวัง  อ.เมือง 
จ.สงขลา  90000


          คณะกรรมการสาขาพรรค


 
สาขาพรรคการเมือง จำนวน 10 สาขา

1. ประชาธิปัตย์ เขต 1 ลำดับที่ 49
     
คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายเซี่ยง โชคอมฤต ประธาน
2 นายผล มีสุวรรณ รองประธาน
3 นายพิเชฐ บินหมัดหนี เลขานุการ
4 นางหนูเหิม ปานเส้ง รองเลขานุการ
5 นางพรเอื้อ เชื้อแหลม เหรัญญิก
6 นางอุบลวรรณ กระวิก นายทะเบียน
7 นายวิทยา แสงมณี โฆษก
8 นายสลีน โต๊ะอิด กรรมการ
9 นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ กรรมการ
10 ด.ต.สุนทร เรืองสม กรรมการ
11 ร.ต.ต.พล สุวรรณชาตรี กรรมการ

สถานที่ตั้ง 
เลขที่ 27 หมู่ที่ 9    ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 91000


 2. ประชาธิปัตย์ เขต 5 ลำดับที่ 187
     คณะกรรมการสาขาพรรค ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสาโรช แก้วคำ ประธาน
2 นายธวัช แก้วจรนัย รองประธาน
3 นางดรุณี แก้วมี เลขานุการ
4 นายเรืองเดช ปิยเขต รองเลขานุการ
5 นางสุจิรา เทพรัตน์ เหรัญญิก
6 นายชลสิทธิ์ เหล๊าะเหม นายทะเบียน
7 นายวจัสยุ ศรีสกุล โฆษก
8 นางกัลยา มณีรัตน์ กรรมการ
9 นายสมคิด จิตรจันทร์ กรรมการ
10 นางพจนีย์ สุวรรณเวหา กรรมการ
11 นายศักดิ์ แก้วรัตนา กรรมการ

สถานที่ตั้ง  

         เลขที่ 6/16 หมู่ที่ 6  ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280


3. ประชาธิปัตย์ เขต 4 ลำดับที่ 206
     คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธาน
2 นายเสงี่ยม ศิรินุพงศ์ รองประธาน
3 นายอำนาจ ยอดจันทร์ เลขานุการ
4 นายประเนตร ซุ้นสุวรรณ รองเลขานุการ
5 นางพูนทรัพย์ ศรีชู เหรัญญิก
6 นายจำลอง เรืองสุข นายทะเบียน
7 นายถาวร แซ่อิ้ว โฆษก
8 นายวิโชติ พรหมทัศน์ กรรมการ
9 นางสมพร จุลเสวด กรรมการ
10 นายสุชาติ จันทรัตน์ กรรมการ
11 นายเศียร สุขขา กรรมการ

สถานที่ตั้ง  

         เลขที่ 152/6 หมู่ 4 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140

   

4. ประชาธิปัตย์ เขต 2 ลำดับที่ 190

     คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพรรณี ทองสงฆ์ ประธาน
2 นายสมิต สมิตชัยจุฬารัตน์ รองประธาน
3 นางสาววริฐา มณี เลขานุการ
4 นางสุวิมล อิ้วเส้ง รองเลขานุการ
5 นางรัชนี ชีวทวีทรัพย์ เหรัญญิก
6 นายชัยวัฒน์ ชัยงาม นายทะเบียน
7 นางณัฐชวรรณ ชูเรืองสุข โฆษก
8 นางพรนภา บุญญโร กรรมการ
9 นางสุรีย์ ลีลาวุฒิประเสริฐ กรรมการ
10 นายหีม ดลระหมาน กรรมการ
11 นายประพัฒน์ วรพรรดิกุล กรรมการ

สถานที่ตั้ง  

         เลขที่ 195  ถ.กาญจนวณิชย์  ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

   

5. ประชาธิปัตย์ เขต 6 ลำดับที่ 191
     คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายวรยุทธ จินตยะ ประธาน
2 นายศิริพงค์ คุณารักษ์ รองประธาน
3 นายอนันธ์ หยดย้อย เลขานุการ
4 นายอดุลย์ สงดวง รองเลขานุการ
5 นายสมชาย โรจน์นครินทร์ เหรัญญิก
6 นายกิตติ เบ็ญละ นายทะเบียน
7 นายอรุณ ถาวรพันธ์ โฆษก
8 นายวรทัศน์ ประดับเพชร กรรมการ
9 นางโสภิต ณรงค์กูล กรรมการ
10 นายศักดิ์ชัย อมแก้ว กรรมการ
11 นางอำมร หมานมา กรรมการ

สถานที่ตั้ง  

         เลขที่ 640 หมู่ 3 ถ.สนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

   

6. ประชาธิปัตย์ เขต 3 ลำดับที่ 87
    คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอุดม หนูอุไร ประธาน
2 นายนิวัตน์ หมัดอะดั้ม รองประธาน
3 นางไพลิน กลายกลับ เลขานุการ
4 นางสุริยะ หลีอารัญ รองเลขานุการ
5 นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี เหรัญญิก
6 นายรณชิต วิเชียร นายทะเบียน
7 นายเฉวียง แพ่งเจริญผล โฆษก
8 นายธงชัย เส้งนนท์ กรรมการ
9 นางสุภา ดวงสุวรรณ์ กรรมการ
10 นางบุปผา ยักพันธ์ กรรมการ
11 นางอุไรวรรณ แสงนวลนิ่ม กรรมการ

สถานที่ตั้ง  

         เลขที่ 19  ถ.โปะหมอพัฒนา 5  ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250

   

7. ประชาธิปัตย์ เขต 7 ลำดับที่ 200
     คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปัญญา สารมาศ ประธาน
2 นายสกล พลกล้า รองประธาน
3 นายสายัณห์ หมิดหนิ เลขานุการ
4 นางสาวสาพารีย๊ะ เจะหลี รองเลขานุการ
5 นายชิตเมธี หมินหมาน เหรัญญิก
6 นายวิวัฒน์ จรูญแก้ว นายทะเบียน
7 นายสุชาติ หนูขวัญ โฆษก
8 นายธำรง แก้วคงอิน กรรมการ
9 นายดารี หีมหมัด กรรมการ
10 นายสบรี หะยีเหาะ กรรมการ
11 นางชะอ้อน ติ้งไหลเสม กรรมการ

สถานที่ตั้ง  

         เลขที่ 162 หมู่ 4 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

   

8. ประชาธิปัตย์ เขต 8 ลำดับที่ 155
    คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายสัน เหล็มและ รองประธาน
2 นายสมเดช เรืองเจริญ เลขานุการ
3 นางผานิต อัลอิดรุส รองเลขานุการ
4 นางอาเพ็ญ มณีนวล เหรัญญิก
5 นายสักริยา อะยามา นายทะเบียน
6 นายสุนทร คงเทพ โฆษก
7 นายฮ่าหรน หมันหลอ กรรมการ
8 นายไพโรจน์ ทิมจินดา กรรมการ
9 นายเจะมะสัน สรสอาด กรรมการ
10 นายจอม หวั่นห้วย กรรมการ
หมายเหตุ  ประธานสาขาพรรค ลาออก

สถานที่ตั้ง  

         เลขที่  114/23 หมู่ 1  ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 90130

   

9. พลังคนกีฬา เขต 2 ลำดับที่ 5
     คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวณัฐวดี คงแก้ว ประธาน
2 นายสมพงษ์ ธิวงศ์ รองประธาน คนที่ 1
3 นายณัฐพล เพ็ชรบูลย์ รองประธาน คนที่ 2
4 นายวิวัฒน์ เจริญ เลขานุการ
5 นางสาวเนติมา แก้วเกาะสะบ้า รองเลขานุการ
6 นางกอดีเย๊าะ รับประยูร เหรัญญิก
7 นายมานพ คงเล่ง นายทะเบียน
8 นายสุเทพ จันทร์ทิพย์ โฆษก
9 นางสาวมิ่งขวัญ แก้วเกาะสะบ้า กรรมการ
10 นายสุทธิรงค์ เหมัตเสถียร กรรมการ


สถานที่ตั้ง  

         เลขที่  26/26   ถนนราษฎร์ยินดี  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

   


10. พลังพัฒนา เขต 1 ลำดับที่ 1
     คณะกรรมการสาขาพรรค  ประกอบด้วย
เหรัญญิก
ลำดับที่   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1   นายปสิทธิ์   ลือขจร ประธาน
2   นายวิรัตน์   ประชุมทอง รองประธาน 
3   นายสุชีพ    ปาลรัตน์ เลขานุการ
4   นางสาวพรชนก  รัสโนชา รองเลขานุการ
5   นายไชยรัตน์  ศรีไชย เหรัญญิก
6   นายฉลอง   เพ็ชร์ขาว นายทะเบียน
7   นายพงษ์ศักดิ์   ไชยรัตน์ โฆษก
8   นายวิชาญ   เทวรัตน์ กรรมการ
9   นายวิชิต   เรืองมณี กรรมการ
10   นายภาวัต   ทองเสภี กรรมการ
11.   นายสวัสดิ์   ธรรมวรรณโณ กรรมการ
12.   นายจำลอง   เพ็ชรขาว กรรมการ


สถานที่ตั้ง  

         เลขที่  93  หมู่ที่  5  ตำบลทุ่งหวัง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000

 


 

 


 

 

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 57
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,205