สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ระยะเวลาการยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลากำหนดการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย การเลือกตั้งท้องถิ่น
 

ชื่อ อปท. วันเลือกตั้ง วันประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้ง
วันครบกำหนด
ยื่นบัญชี
 เทศบาลตำบลปาดัง
(อ.สะเดา)
  16 ธ.ค. 2555  3  ม.ค.  2556  (ผถ.สถ.)               3  เม.ย. 2556
 เทศบาลเมืองม่วงงาม
(อ.สิงหนคร)
  16 ธ.ค. 2555  9 ม.ค.  2556  (ผถ.สถ.)   9  เม.ย. 2556
 เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
(อ.เมือง)
  23 ธ.ค. 2555  16 ม.ค. 2556  (สถ.)  16 เม.ย. 2556
 เทศบาลตำบลโคกม่วง
(อ.คลองหอยโข่ง)
  23 ธ.ค. 2555  16 ม.ค. 2556  (ผถ.สถ.)   16 เม.ย. 2556
 เทศบาลตำบลทุ่งลาน
(อ.คลองหอยโข่ง)
  23 ธ.ค. 2555  16 ม.ค. 2556  (ผถ.สถ.)  16 เม.ย. 2556
 เทศบาลตำบลนาทวีนอก
(อ.นาทวี)
 23 ธ.ค. 2555  16 ม.ค. 2556 (ผถ.สถ.)  16 เม.ย. 2556
 เทศบาลนครสงขลา
(อ.เมือง)
 6  ม.ค.  2556  23 ม.ค. 2556 (ผถ.สถ.)  23 เม.ย. 2556 
        

 
      
        
        
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
        
        
        
        
        
        

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 278
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 544,646