สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559

ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดสงขลา
วันที่ 7 สิงหาคม 2559


ที่ อำเภอ  ผู้มีสิทธิออกเสียง   บัตรออกเสียง   ประเด็นที่ 1 ร่างรัฐธรรมนูญ   ประเด็นที่ 2 คำถามเพิ่มเติม 
 ผู้มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อ   ผู้มาใช้สิทธิ   ร้อยละ   บัตรที่นับ
เป็นคะแนน
ออกเสียง 
 ร้อยละ   บัตรเสีย   ร้อยละ   เห็นชอบ   ร้อยละ   ไม่เห็นชอบ   ร้อยละ   เห็นชอบ   ร้อยละ   ไม่เห็นชอบ   ร้อยละ 
1 เมืองสงขลา      124,462        75,328    60.52        73,702    97.84          1,626      2.16        63,601    86.29          7,657    10.39        60,426    81.99          8,960    12.16
2 หาดใหญ่      288,353      172,429    59.80      168,924    97.97          3,504      2.03      144,687    85.65        19,250    11.40      136,933    81.06        22,089    13.08
3 นาหม่อม        17,948        12,810    71.37        12,512    97.67            298      2.33        10,830    86.56          1,158      9.26        10,248    81.91          1,314    10.50
4 สิงหนคร        62,020        38,688    62.38        37,541    97.04          1,147      2.96        31,005    82.59          4,912    13.08        28,933    77.07          5,372    14.31
5 ระโนด        52,166        31,086    59.59        30,276    97.39            810      2.61        25,270    83.47          3,665    12.11        23,402    77.30          4,001    13.22
6 สทิงพระ        38,086        24,688    64.82        24,005    97.23            683      2.77        20,464    85.25          2,467    10.28        18,999    79.15          2,804    11.68
7 กระแสสินธุ์        12,316          8,071    65.53          7,850    97.26            221      2.74          6,420    81.78          1,050    13.38          5,907    75.25          1,096    13.96
8 รัตภูมิ        54,222        34,381    63.41        33,376    97.08          1,005      2.92        27,400    82.09          4,619    13.84        25,251    75.66          5,085    15.24
9 ควนเนียง        26,403        17,145    64.94        16,629    96.99            516      3.01        13,898    83.58          1,995    12.00        12,899    77.57          2,178    13.10
10 บางกล่ำ        23,240        15,447    66.47        15,049    97.42            398      2.58        12,328    81.92          2,138    14.21        11,528    76.60          2,275    15.12
11 สะเดา        87,271        51,519    59.03        50,209    97.46          1,310      2.54        40,198    80.06          8,164    16.26        37,930    75.54          8,722    17.37
12 คลองหอยโข่ง        20,545        13,659    66.48        13,330    97.59            329      2.41        11,398    85.51          1,432    10.74        10,619    79.66          1,655    12.42
13 นาทวี        49,507        33,945    68.57        32,997    97.21            948      2.79        24,474    74.17          7,228    21.91        22,980    69.64          7,424    22.50
14 สะบ้าย้อย        51,253        33,329    65.03        31,991    95.99          1,338      4.01        16,463    51.46        14,282    44.64        15,516    48.50        14,252    44.55
15 เทพา        54,804        37,062    67.63        35,679    96.27          1,383      3.73        22,668    63.53        11,540    32.34        21,121    59.20        11,751    32.94
16 จะนะ        76,308        53,296    69.84        51,626    96.87          1,670      3.13        32,749    63.44        16,911    32.76        30,576    59.23        17,065    33.06
รวม    1,038,904      652,883    62.84      635,696    97.37        17,186      2.63      503,853    79.26      108,468    17.06      473,268    74.45      116,043    18.25
นอกเขตจังหวัด                              
1.อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ อ.เมือง
         1,797          1,549    86.20          1,539    99.35              10      0.65          1,208    78.49            324    21.05          1,113    72.32            409    26.58
2.อาคาร 60 ปี ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
อ.หาดใหญ่
         2,702          2,208    81.72          2,194    99.37              13      0.59          1,691    77.07            491    22.38          1,578    71.92            600    27.35
รวม          4,499          3,757    83.51          3,733    99.36              23      0.61          2,899    77.66            815    21.83          2,691    72.09          1,009    27.03
รวมทั้งสิ้น    1,038,904      656,640    63.21      639,429    97.38        17,209      2.62      506,752    79.25      109,283    17.09      475,959    74.44      117,052    18.31
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 76
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,965