สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ กกต.จว. และ สนง.กกต.จว.

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงาน เกี่ยวกับนโยบายและงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ภายในเขตจังหวัดของตน ดังต่อไปนี้

(๑) อำนวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่กระทำภายในจังหวัดนั้น
(๒) เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๓) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งแผนหรือโครงการ
เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และมติของคณะกรรมการ การเลือกตั้งหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคำสั่ง
(๗) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดังนี้
(ก) สั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเรียกรายงาน เอกสาร หรือสถิติใดๆ มาตรวจสอบ
(ข) แนะนำ ตักเตือน หรือให้ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลือกตั้ง
(ค) สั่งยับยั้งหรือระงับการกระทำที่เห็นว่าอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งการกำกับดูแลตาม (๗) ให้กระทำในลักษณะเป็นองค์ประชุม และใช้มติเสียงข้างมากและหากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีมติให้ดำเนินการกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วให้รีบ
รายงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยเร็ว

ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งได้ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก็ได้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประจำหรืองานธุรการทั่วไป ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดังนี้

(๑) จัดทำ และเสนอแผนปฏิบัติงานประจำ ปีของสำ นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) ประสาน ขอความร่วมมือกับส่วนราชการหรือภาคเอกชนหรือองค์การเอกชนหรือองค์กรประชาชน ในการให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง
(๓) ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนประสานขอความร่วมมือประชาชนภาคเอกชน องค์การเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
(๕) เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๖) ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองในจังหวัดและให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๗) ดำ เนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
(๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน และคัดค้านการเลือกตั้งรวมทั้งการออกเสียงประชามติ
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ ข้อกำ หนด ประกาศ คำ สั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคำสั่ง 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 75
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,964