สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ทำเนียบ กกต.จว./ผอ.กต.จว.

ทำเนียบ
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
                   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีบทบาทอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ มีจำนวน ๕ คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับตั้งแต่จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา มีผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดังนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ชุดแรก ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งในระยะเริ่มแรก ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ขอลาออก และมีการสับเปลี่ยนบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนหลายครั้ง    ประกอบด้วย   
๑.      นายชัยรัตน์   เสถียร                         ประธานกรรมการ
๒.     พันตำรวจเอก(พิเศษ)สุธรรม   วรรณตุง     กรรมการ
๓.      รศ.ดร.ธีรวุฒิ   ประทุมนพรัตน์               กรรมการ
๔.     นายนิพนธ์   ภิญโญ                          กรรมการ
๕.     นางสุวรรณา   เงินศรีตระกูล                 กรรมการ
๖.      ร.อ.ชวลิต   กะลัมพะเหติ                    กรรมการ
๗.     นายป้วน     อินสะโร                        กรรมการ
๘.     นายนภพล   ชูพูล                           กรรมการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ชุดที่ ๒ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามคำสั่งที่ ๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ประกอบด้วย
๑.      พันตำรวจเอก(พิเศษ)สุธรรม  วรรณตุง       ประธานกรรมการ
๒.     รศ.ดร.ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน์                 กรรมการ
๓.      นายนิพนธ์    ภิญโญ                          กรรมการ
๔.     นายชะโรจน์  วรแสน                          กรรมการ
๕.     นางจินดา     กุลยเทพย์                      กรรมการ
 
 ต่อมา รศ. ดร.ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งที่ ๗๒๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่งตั้งนายจรงค์ สำเภา   เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแทน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘  เป็นต้นไป และนางจินดา กุลยเทพย์ ได้ย้ายไปรับราชการต่างจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคำสั่งที่ ๗๒๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่งตั้ง พลตรีบุญส่ง กำภู เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแทน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป            ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง     ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ชุดที่ ๓  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามคำสั่งที่ ๑๑๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ประกอบด้วย
๑.      นายบรรจิตต์   รัตนโชติ                   ประธานกรรมการ
๒.     พันเอก(พิเศษ)ไพจิตต์  พืชมงคล         กรรมการ           
๓.      นายจิต   ผสมพงษ์                        กรรมการ
๔.     พ.ต.อ.มงคล  บุญชุม                     กรรมการ
๕.     ว่าที่ ร.ต.อำนวย  กลัดสวัสดิ์              กรรมการ

                คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ชุดที่ ๔  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามคำสั่งที่ ๓๓๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ -๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ประกอบด้วย
                               ๑.  นายอานนท์  มนัสวานิช                               ประธานกรรมการ
                               ๒.  นายประสิทธิ์  วิสุทธิ์จินดาภรณ์                      กรรมการ
                               ๓.  นายดำรง  เศวตพรหม                                 กรรมการ
                               ๔.  นายสธน  เสนาสวัสดิ์                                  กรรมการ
                               ๕.  พ.ต.ท.ประเสริฐ  เหล่าตระกูล                       กรรมการ          
       

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นับแต่เริ่มจัดตั้งสำนักงานจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้


ลำดับ ชือ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายไพฑูรย์  เจ๊ะแฮ พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๔๔  และ
พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๐
นายเสถียร  มณีโรจน์ พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๗
นายประทีป  วุฒิรัตนโกวิท พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
นายวโรทัย  แนวบรรทัด พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
นายโชคชัย  ผลวัฒนะ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๘
นางพะเยีย  เจริญเนตรกุล พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
นายบรรเทิง  วัชรเสรีกุล พ.ศ.๒๕๕๙ - ปัจจุบัน


    
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,351