สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ อปท.

รูปแบบการปกครอง 

จังหวัดสงขลา  มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ

1. การบริหารราชการส่วนกลาง  ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาตั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 221 ส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระ จำนวน 4 ส่วนราชการ

2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 2 ระดับ คือ
    2.1 ระดับจังหวัด  ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 32 ส่วนราชการ
    2.2 ระดับอำเภอ  ประกอบด้วย 16 อำเภอ  127 ตำบล  1,023  หมู่บ้าน

 ที่  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  เทศบาล อบต. 
 1  เมืองสงขลา  5  47  4
 2  หาดใหญ่  13 93   9  6
 3  สะเดา  8  66  5  7
 4  ระโนด  13  73  2  11
 5  รัตภูมิ  5  63  2  5
 6  เทพา  7  67  2  6
 7  บางกล่ำ  4  36  1  3
 8  ควนเนียง  5  46  1  4
 9  กระแสสินธุ์  4  22  1  3
 10  จะนะ  14  139  1  14
 11  นาทวี  11  92  1  10
 12  สทิงพระ  11  79  1  11
 13  สะบ้าย้อย  9  62  1  9
 14  สิงหนคร  10  77  1  9
 15  คลองหอยโข่ง  4  32  2  2
 16  นาหม่อม  4  29  -  4
   รวม  127 1,023  37  103 
 
3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จำนวน 141 แห่ง ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด          จำนวน          1   แห่ง
เทศบาลนคร                         จำนวน          2   แห่ง
เทศบาลเมือง                        จำนวน        11   แห่ง
เทศบาลตำบล                       จำนวน        34  แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล            จำนวน        93   แห่ง

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ชื่อ อปท. โทรศัพท์ โทรสาร
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 074-321158,313548 074-303106
  อำเภอเมืองสงขลา    
2 เทศบาลนครสงขลา  074-311833,311387  074-325025
3 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  074-336791-4  074-336794
4 เทศบาลตำบลพะวง  074-333447  074-334177
5 เทศบาลตำบลเกาะแต้ว  074-468195  074-467135
6 อบต.ทุ่งหวัง  074-339355-6 074-467406 
7 อบต.เกาะยอ  074-450540,450433  074-450540
  อำเภอหาดใหญ่    
8 เทศบาลนครหาดใหญ่  074-244796,235533  074-235536
9 เทศบาลเมืองบ้านพรุ  074-210535 074-210400 
10 เทศบาลเมืองคอหงส์  074-280000  074-235877
11 เทศบาลเมืองคลองแห  074-580888 074-470800 
12 เทศบาลเมืองควนลัง  074-552394-7 074-552394 
13 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา 074-434525,434895 074-434895 
14 เทศบาลตำบลพะตง  074-291338-9  074-291776
15 เทศบาลตำบลน้ำน้อย  074-333898  074-445359
16 เทศบาลตำบลบ้านไร่  074-553625-6 074-553625 
17 เทศบาลตำบลคูเต่า  074-470574 074-470766 
18 อบต.พะตง  074-291202,291093 074-291202 
19 อบต.ท่าข้าม  074-375100,375382 074-375383 
20 อบต.คลองอู่ตะเภา  074-554080 074-554080 
21 อบต.ฉลุง  074-398114 074-398114 
22 อบต.ทุ่งใหญ่  074-375253
   อำเภอสะเดา    
 23  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  074-521024 074-521024 
 24  เทศบาลเมืองสะเดา  074-411400 -
 25  เทศบาลตำบลคลองแงะ 074-541907 074-541907 
 26  เทศบาลตำบลสำนักขาม  074-557320-1 074-412265 
 27  เทศบาลตำบลปริก  074-298300 074-298297 
28  เทศบาลตำบลปาดัง 074-585630 074-585630 
 29  อบต.ท่าโพธิ์  074-268753 074-268753 
 30  อบต.ทุ่งหมอ  074-585100 074-585100 
 31  อบต.พังลา  074-452646 074-452646 
 32  อบต.ปริก  074-298214 074-298213-4 
 33  อบต.สำนักแต้ว  074-460273 074-460273 
 34  อบต.เขามีเกียรติ  074-541135 074-542564 
   อำเภอระโนด    
 35  เทศบาลตำบลระโนด  074-392563-4 074-392565 
 36  เทศบาลตำบลบ่อตรุ  074-589112-5 074-589098 
37  เทศบาลตำบลปากแตระ 074-391059 074-391059 
 38  อบต.ระโนด  074-392777 074-392777 
 39  อบต.คลองแดน  074-396930 074-396930 
 40  อบต.บ้านขาว  074-396784 074-396784 
 41  อบต.บ้านใหม่  074-318470 074-318470 
 42  อบต.วัดสน  074-589565 074-399496 
 43  อบต.ท่าบอน  074-391100 074-391100 
 44  อบต.แดนสงวน  074-396804 074-318063 
 45  อบต.ตะเครียะ  074-588564 074-588564 
 46  อบต.ระวะ  074-454359
 47  อบต.พังยาง  074-454548 074-454548 
   อำเภอรัตภูมิ    
 48  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  074-430259 074-388016 
 49 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 074-389020 074-389020 
 50  เทศบาลตำบลนาสีทอง  074-496566 074-584556 
 51  เทศบาลตำบลคูหาใต้  074-395269 074-395268
 52  อบต.ท่าชะมวง  074-388330 074-430305 
 53  อบต.ควนรู  074-386001 074-432308 
 54  อบต.เขาพระ  074-496444 074-584620 
   อำเภอเทพา    
 55  เทศบาลตำบลเทพา  074-376301 074-376301 
 56  เทศบาลตำบลลำไพล  074-478510 074-478510 
 57  อบต.ท่าม่วง  074-478032 074-478032 
 58  อบต.สะกอม(เทพา)  074-593040 074-378275 
 59  อบต.เกาะสะบ้า  074-374111 074-374111 
 60  อบต.เทพา  074-376372 074-376372 
 61  อบต.ปากบาง  074-318426 074-318426 
 62  อบต.วังใหญ่  074-596248-9 074-596248 
   อำเภอบางกล่ำ    
 63  เทศบาลตำบลท่าช้าง  074-581090 074-581090 
 64  เทศบาลตำบลบ้านหาร  074-384097-8 074-384097 
 65  อบต.บางกล่ำ  074-328256-7 074-328256-7 
 66  อบต.แม่ทอม  074-470729 074-470729 
   อำเภอควนเนียง    
 67  เทศบาลตำบลควนเนียง  074-386539 074-386539 
 68  อบต.รัตภูมิ  074-386006 074-386006 
 69  อบต.ห้วยลึก  074-318072 074-318072 
 70  อบต.ควนโส  074-268358 074-268358 
 71  เทศบาลตำบลบางเหรียง  074-581642 074-318476 
   อำเภอจะนะ    
 72  เทศบาลตำบลจะนะ  074-207100-3 074-378489 
 73  เทศบาลตำบลบ้านนา  074-431214,207674 074-207673 
 74  อบต.คลองเปี๊ยะ  074-477135 074-477134-35 
 75  เทศบาลตำบลนาทับ  074-476394 074-476284 
 76  อบต.ตลิ่งชัน  074-206481-2 074-206481 
 77  อบต.น้ำขาว  074-374610-1 074-371777 
 78  อบต.ขุนตัดหวาย  074-373380 074-373380 
 79  อบต.ท่าหมอไทร  074-268527 074-268515 
 80  อบต.จะโหนง  074-477177 074-477177 
 81  อบต.สะพานไม้แก่น  074-318192 074-318192 
 82  อบต.ป่าชิง  074-531699
 83  อบต.นาหว้า  074-325531  -
 84  อบต.สะกอม(จะนะ)  074-593042-3  074-593043
 85  อบต.คู  074-499059 074-499059 
 86  อบต.แค  074-318073
   อำเภอนาทวี    
 87  เทศบาลตำบลนาทวี  074-371726 074-373197 
 88  อบต.นาหมอศรี  074-531664-5
 89  อบต.คลองทราย  074-371335 074-373433 
 90  อบต.ทับช้าง  074-595123-5 074-595125 
 91  อบต.ท่าประดู่  074-373290 074-373290 
 92  อบต.ท่าประกอบ  074-594611-2
 93  อบต.ปลักหนู  074-596749 074-373204 
 94  เทศบาลตำบลนาทวีนอก  074-373338 074-373338 
 95  อบต.คลองกวาง  074-594112-4
 96  อบต.ฉาง  074-341758,300814 074-341758 
 97  อบต.สะท้อน  081-9571187  -
   อำเภอสทิงพระ    
 98  เทศบาลตำบลสทิงพระ  074-397145 074-397363 
 99  อบต.จะทิ้งพระ  074-397420 074-458315 
 100  อบต.คูขุด  074-397471 074-458215 
 101  อบต.กระดังงา  074-486677 074-486677 
 102  อบต.บ่อดาน  074-485313 074-485313 
 103  อบต.ท่าหิน  074-590555
 104  อบต.ดีหลวง  074-486422 074-304222 
 105  อบต.คลองรี  074-486168,486166 074-486168 
 106  อบต.ชุมพล  074-304223 074-486050 
 107  อบต.บ่อแดง  074-485319 074-485319 
 108  อบต.วัดจันทร์  074-485161 074-485161 
 109  อบต.สนามชัย  074-486323 074-528088 
   อำเภอสะบ้าย้อย    
 110  เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย  074-377199 074-306247 
 111  อบต.สะบ้าย้อย  074-306063,306163 074-306063 
 112  อบต.เขาแดง  074-300803
 113  อบต.ทุ่งพอ  074-306204-5 074-306205 
 114  อบต.เปียน  074-531727 074-329099 
 115  อบต.ธารคีรี  084-8907851
 116  อบต.คูหา  074-597141-3 074-537142 
 117  อบต.บาโหย  074-263332-3 074-263332 
 118  อบต.จะแหน  074-531667
 119  อบต.บ้านโหนด  074-531651 074-325393 
   อำเภอสิงหนคร    
 120  เทศบาลเมืองสิงหนคร   074-331769 074-332750 
 121  เทศบาลตำบลชะแล้  074-590113-4 074-590113 
 122  อบต.ชิงโค  074-331656 074-331656 
 123  อบต.ป่าขาด  074-591111-2 074-591111 
 124  อบต.ปากรอ  074-268102-3 074-268103 
 125  อบต.วัดขนุน  074-483469 074-483469 
 126  อบต.บางเขียด  074-530072
 127  อบต.รำแดง  074-318451
 128  อบต.ทำนบ  074-318048 074-318048 
 129  เทศบาลเมืองม่วงงาม  074-484437
   อำเภอกระแสสินธุ์    
 130  เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์  074-399854 074-399245 
 131  เทศบาลตำบลเชิงแส  074-399012 074-399248 
 132  อบต.เกาะใหญ่  074-396717
 133  อบต.โรง  074-399248 074-399248 
   อำเภอคลองหอยโข่ง    
 134 เทศบาลตำบลทุ่งลาน  074-242452-3 074-242452 
135 เทศบาลตำบลโคกม่วง  074-473302 074-473302 
136 อบต.คลองหลา  074-501044 074-473277 
137 อบต.คลองหอยโข่ง  074-473357 074-473356-7 
  อำเภอนาหม่อม    
138 อบต.คลองหรัง  074-382292 074-382292 
139 อบต.ทุ่งขมิ้น  074-382781 074-382525 
140 อบต.นาหม่อม  074-383013 074-383013 
141 อบต.พิจิตร  074-593713 074-593713 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 72
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,961