สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

การถอดถอน ผถ./สถ.

การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ หากมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป    โดยมีขั้นตอนดังนี้
 

 


เกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิต่อจำนวนผู้เข้าชื่อ
 
          การเข้าชื่อและการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต่อจำนวนผู้เข้าชื่อดังนี้ 
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวนผู้เข้าชื่อถอดถอน
ไม่เกิน 100,000 คน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
เกิน 100,000 คน - 500,000 คน ไม่น้อยกว่า 20,000 คน 
เกิน 500,000 คน - 1,000,000 คน ไม่น้อยกว่า 250,000 คน
เกิน 1,000,000 คน ไม่น้อยกว่า 300,000 คน
     
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,963