สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

การออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติ

     การออกเสียงประชามติ เป็นกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียง เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญ ๆ และมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความต้องการที่แท้จริงของตนให้รัฐบาลทราบ ก่อนจะนำมติหรือการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติหรือบังคับใช้เป็นกฎหมายทั่วไป

     "การออกเสียงประชามติ" ต่างจาก "ประชาพิจารณ์" ตรงที่การออกเสียงประชามติจะต้องมีการลงคะแนนออกเสียงเพื่อหามติของประชาชนในเรื่องสำคัญ ๆ นั้น ส่วนประชาพิจารณ์เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องนั้น ๆ ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐจะมีคำสั่งหรือดำเนินการใด ๆ

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียง

    คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

    บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ได้แก่

    1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
    2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
    3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
    4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ


  หลักสำคัญของการออกเสียงประชามติ

      เรื่องที่จะจัดทำประชามติต้องมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติและประชาชน โดยไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล
      ข้อความที่จะขอความเห็นต้องชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียง สามารถตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องนั้น ๆ ได้
      ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
      ต้องจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ

  การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิออกเสียง

      ควรที่จะให้ความสนใจและติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสาระสำคัญขงเรื่องที่จะมีการออกเสียงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจออกเสียงประชามติ
      ควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่จะมีการออกเสียง เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางแนวความคิด
      ควรที่จะคิดและวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผลก่อนการตัดสินใจ โดยต้องไม่คล้อยตามกระแสหรือสถานการณ์ ต้องไม่ยอมรับการชักจูงด้วยประโยชน์อื่นใดในทางมิชอบ
      ควรที่จะได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับขั้นตอนและวิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงเป็นไปอย่างถูกต้อง
      ควรที่จะได้เห็นความสำคัญและไปใช้สิทธิออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะแม้ว่าการออกเสียงประชามติจะถือเป็นสิทธิมิใช่หน้าที่ แต่เนื่องจากเป็นการกำหนดกติกาหลักของประเทศ จึงควรที่ผู้มีสิทธิออกเสียงทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารมณ์

    
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,353