สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

การร้องคัดค้าน

การร้องคัดค้านการเลือกตั้ง

                กรณีมีคำร้อง/การกล่าวหา 

           ลักษณะมีคำร้อง   ทำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำสุภาพ

               
มีรายการดังนี้

                       -  วัน เดือนปี ที่ทำ

                       -  ชื่อที่อยู่ผู้ร้อง/ผู้ถูกร้องและสถานะ

                       -  ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่มีการฝ่าฝืน

                       - 
ลงลายมือชื่อผู้ร้อง

                      ถ้าร้องเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วย

                        เลือกตั้ง/สถานที่นับคะแนน ต้องแนบ  
แบบทักท้วง 

               ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้อง  

        การเลือกตั้ง ส.ส. 

                      ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร/พรรคการเมืองที่มีสมาชิก

                        สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

        การเลือกตั้ง ส.ว. 

                      ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง

      
 การสรรหา ส.ว. 

                      ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/สมาชิกองค์กรที่เสนอชื่อ

        การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ก. 

             ก่อนประกาศผล 

                      ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น

             หลังประกาศผล 

                      ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 

                        ผู้สมัคร/ผวจ/นอภ.ในเขตเลือกตั้งนั้น

             กรณีออกเสียงประชามติ 

                      ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น

                ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง 

             การเลือกตั้ง             ก่อนวันประกาศผล

                                         ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ประกาศผล

             ค่าใช้จ่าย                ยื่นภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่ประกาศผล

             การออกเสียงประชามติ                ภายใน ๔๘ ชั่วโมง
 
                                                 นับแต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุด

             สั่งนับคะแนนใหม่ 

                       ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลนับคะแนนใหม่

               วิธีการ/สถานที่ยื่นคำร้อง 

                       ยื่นด้วยตนเอง

                         กรณีมีเหตุจำเป็นมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้

                       ยื่นที่ สนง.กกต.จว.ที่เหตุแห่งการร้องได้เกิดอ้าง
                                
                         หรือเชื่อว่าได้เกิดในจังหวัดนั้น จำเป็นยื่น
                                
                         ที่สนง.กกต.ส่วนกลางได้

            
 การถอนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 

                     ขอถอนเสียก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้พิจารณาวินิจฉัย
                      
                        ชี้ทด โดยทำเป็นหนังสือขอถอนคำร้อง ยื่นต่อ สนง.กกต.จว.หรือ

                        ยื่นต่อเลขาธิการ กกต. ณ สนง.กกต. ผู้ร้องควรไปยื่นขอถอน

                        ด้วยตนเอง

     
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 56
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,204