สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ลูกเสืออาสา กกต.

 
 แนวความคิดในการจัดตั้งลูกเสืออาสา กกต.                                                             โดยนายภุชงค์ นุตราวงศ์
 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย                                                                                                                เลขาธิการ กกต.
 คณะกรรมการการเลือกตั้งนอกจากจะมีอำนาจหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน คณะบุคคล องค์กรเอกชน และประชาคมจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งแล้ว ยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการให้การศึกษาแก่ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ ทุกวัย แต่ก็ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเป็นพลังใหม่ของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในการที่จะเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น และรักษาไว้ให้มั่นคงในสังคมไทย โดยเฉพาะในส่วนของการขจัดการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นมะเร็งร้ายของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคนในรุ่นปัจจุบันคงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยมในความเชื่อ “เงินไม่มา กาไม่เป็น” ได้ หรือหากเปลี่ยนแปลงได้ก็เพียงน้อยนิด คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดหวังว่าเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการกล่อมเกลาให้การศึกษาแนวคิดจิตวิญญาณประชาธิปไตยทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน มีกิจกรรมเริ่มแต่เยาว์วัย เมื่อเติบใหญ่แล้ว เขาเหล่านั้นจะมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยติดตัวไป วงจรอุบาทว์ของการเมืองไทยที่เคยเกิดขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่าก็จะหมดสิ้นไป      
 
                                                                                                                    
 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นถึงหลักการสำคัญของกิจการลูกเสือตามพระบรมราโชบายดังกล่าว ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยไม่คำนึงถึงชาติ ศาสนา ปรารถนาให้ลูกเสือมีพัฒนาการทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข ความสามัคคีและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนั้น มีความเชื่อว่ากิจการของลูกเสือเป็นแนวทางที่จะเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้เกิดแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตย โดยปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม การไม่ซื้อสิทธิขายเสียง การเลือกคนดีเป็นผู้แทนปวงชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มาปกครองบ้านเมืองตามพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 ที่ได้พระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การให้บริการแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ที่เป็นคนชรา ผู้พิการทางสายตา ผู้ไม่สามารถเดินเคลื่อนไหวตามปกติ และประชาชนทั่วไป โดยลูกเสืออาสา กกต.ฯที่ผ่านการฝึกอบรมจะไปบอกเล่าเชิญชวนให้คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต ไม่กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
 
ลูกเสืออาสา กกต.ฯ เหล่านี้จะได้รับการอบรมให้มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด โดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ต้องการให้ลูกเสืออาสา กกต.ฯ ทำหน้าที่การสืบข่าวหรือให้ข่าวในเรื่องการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เนื่องจากจะเป็นอันตราย และทำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “การเมือง” คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องการให้ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตย ที่ปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ตามคำปฏิญาณโดยให้การช่วยเหลือการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ คำว่า ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้หมายความรวมถึงเนตรนารีด้วย ส่วนอายุของลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้กำหนดไว้ตายตัว แต่มีแนวคิดว่าควรเป็นลูกเสือที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรืออาจเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก็ได้ เนื่องจากจะมีระยะเวลาการเรียนรู้การปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่พวกเขาเหล่านั้นประมาณ 1-2 ปี ก่อนที่จะขึ้นไปเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) แต่อาจมีกรณีพิเศษที่ทดลองฝึกอบรมในโรงเรียนประถมศึกษาได้เช่นกัน

เครื่องหมายของลูกเสืออาสา กกต.


ชื่อเครื่องหมาย  : ลูกเสืออาสา กกต.

แนวคิด :  เครื่องหมายนี้นำมาใช้ครั้งแรกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ.2550 พร้อมกับนำมาเป็นสัญลักษณ์ในการจัดทำลูกเสืออาสา กกต. ด้วย  โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นแนวความคิดของคณะกรรมการโครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนำสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่าย คือ การนำเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาผสานเข้ากับตราสัญลักษณ์ของลูกเสือ จัดทำเป็นตราสัญลักษณ์ลูกเสืออาสา กกต. และมีการปรับสีพื้นหลังเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสีเขียว เนื่องจากเป็นสีของวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ออกแบบ  : นายนิธิดล วงศ์ศิริกุล รองผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
                     : นายวรินทร์ ศาสตรวาหา  รองผู้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 
คติพจน์ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
             สุจริต โปร่งใส ใจเป็นธรรม

 
วินัย 5 ต้อง 2 ห้าม
           5 ต้อง
-
ต้องหมั่นศึกษา
-
ต้องหาสมาชิกใหม่
-
ต้องใส่ใจภารกิจ
-
ต้องใกล้ชิดประชาชน
-
ต้องอดทนมุ่งมั่น
           2 ห้าม
-
ห้ามรับสินบน
-
ห้ามบ่นงานหนัก

กองลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดสงขลา

ลำดับที่
โรงเรียน
จำนวน(คน)
ประจำปี
1
มหาวชิราวุธ
40
2550
2
หาดใหญ่วิทยาลัย
39
2551
3
 
สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
49
2552
4
คลองแดนวิทยา
40
2553
 5
มัธยมสิริวัณวลี 2
40
2554
 6
โสตศึกษา จังหวัดสงขลา
30
2554
7 คูเต่าวิทยา 40 2554
8 นาทวีวิทยาคม 40 2555
9 เทพา 40 2556

ประมวลภาพกิจกรรม
  • ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.
     
     
  • ลูกเสือปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการค้นหาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
    อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง
 


  • รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
      
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,272