สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

การให้การศึกษา, เครือข่าย, วิทยากร, การอบรม 4 ช่วงชั้น


 
               สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา (ป๑-๖) และระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตย เพื่อปลูกฝังพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่นักเรียน ซึ่งมุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีเจตคติที่ดีต่อการนำหลักประชาธิปไตยไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ตลอดจนเห็นความสำคัญและมีความตื่นตัวในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างใด ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเลือกคนดีบริหารบ้านเมืองต่อไป

               โดยได้จัดประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ เพื่อชี้แจงให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ วิธีจัดกิจกรรม ตลอดจนสัมฤทธิ์ผลต่าง ๆ ตามคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย นับว่าเป็นการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการทดลอง ปฎิบัติ ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ครูทราบแนวทางการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยตามคู่มือ ฯ อย่างชัดเจน จำเป็นต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจสาระสำคัญและกรอบแนวคิด และเปิดโอกาสให้ครูที่เข้าร่วมประชุมศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคู่มือ ฯ ในรายกิจกรรมอย่างละเอียด ก่อนที่ครูผู้สอนจะนำไปใช้สอนจริงในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุ 

*** ดาวโหลด  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


 คู่มือชั้นประถมปีที่ 1-3  คู่มือชั้นประถมปีที่ 4-6
คู่มือชั้นมัธยมปีที่ 1-3
part 1
  part 2  part 3 part 4
part 5
คู่มือชั้นมัธยมปีที่ 4-6
part 1
  part 2  part 3  part 4
part 5


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 48
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,937