สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ดีเจประชาธิปไตย

โครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชน

หลักการและเหตุผล

                              
             ปัจจุบันสื่อสารมวลชนนับว่ามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างยิ่งและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชน ย่อมส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีโลกทัศน์ มีทัศนคติ และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดการพัฒนาที่ไม่ทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสังคมที่มีสื่อมวลชนทำหน้าที่สื่อข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมจะทำให้คนในสังคมนั้นรู้เท่าทัน สามารถนำข้อมูลที่ได้จากสื่อมวลชนต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

              สื่อวิทยุ และโทรทัศน์นับเป็นช่องทางที่ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน และมีความใกล้ชิดมากที่สุด เนื่องมาจากประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร หรือดีเจที่ทำหน้าที่พูดคุย หรือสื่อสารกับประชาชน นับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ส่งสาร ถ้าผู้ส่งสารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นได้ดี ย่อมจะทำให้ประชาชนผู้รับสารมีโอกาสรับสารที่เป็นประโยชน์  โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

              พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.  ๒๕๕๐ มาตรา  ๓๑  ได้บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   

 วัตถุประสงค์

              1.  เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด  อุดมการณ์  วิถีชีวิตประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่ดีเจซึ่งจัดรายการทั้งทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์

              2.  เพื่อให้ดีเจที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับแนวความคิด อุดมการณ์ วิถีประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน

              3.  เพื่อให้ดีเจที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสอดแทรกในขณะจัดรายการ ตลอดจนจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชน เห็นความสำคัญของการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตตนเอง

              4.เพื่อสร้างเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยชุมชนในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

              
download ข้อมูล
ทำเนียบดีเจประชาธิปไตยชุมชน รุ่นที่ 1
ทำเนียบดีเจประชาธิปไตยชุมชน รุ่นที่ 2 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 49
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,938