สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ 31 ธันวาคม 2552
รายอำเภอ/เทศบาล/ตำบล จังหวัดสงขลา
(ข้อมูลจากหนังสือ สนง.กกต.ที่ ลต 0301/ว 418 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552)

เขตเลือกตั้งที่ อำเภอ เทศบาล/ตำบล/เขต (กทม.)  ชาย   หญิง   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
1 เมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลา           23,926           27,122                        51,048
1 เมืองสงขลา เทศบาลตำบลเกาะแต้ว            3,722            4,129                          7,851
1 เมืองสงขลา เทศบาลตำบลพะวง            8,727            9,818                        18,545
1 เมืองสงขลา เทศบาลตำบลเขารูปช้าง           13,550           16,190                        29,740
1 เมืองสงขลา ต.เขารูปช้าง                 -                     1                                 1
1 เมืองสงขลา ต.ทุ่งหวัง            3,696            4,286                          7,982
1 เมืองสงขลา ต.เกาะยอ            1,608            1,895                          3,503
     รวม            55,229           63,441                       118,670
1 สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร           12,609           13,200                        25,809
1 สิงหนคร ต.ชิงโค            1,880            2,143                          4,023
1 สิงหนคร ต.ทำนบ            1,544            1,672                          3,216
1 สิงหนคร ต.รำแดง               999            1,087                          2,086
1 สิงหนคร ต.วัดขนุน            2,791            2,973                          5,764
1 สิงหนคร ต.ชะแล้            1,012            1,086                          2,098
1 สิงหนคร ต.ปากรอ               932               897                          1,829
1 สิงหนคร ต.ป่าขาด            1,035            1,069                          2,104
1 สิงหนคร ต.บางเขียด            1,181            1,338                          2,519
1 สิงหนคร ต.ม่วงงาม            4,046            4,328                          8,374
     รวม            28,029           29,793                        57,822
1 รัตภูมิ เทศบาลตำบลนาสีทองและ ต.เขาพระ            5,465            5,741                        11,206
1 รัตภูมิ เทศบาลตำบลกำแพงเพชรและ ต.กำแพงเพชร            6,743            7,086                        13,829
1 รัตภูมิ ต.ควนรู            2,151            2,469                          4,620
1 รัตภูมิ ต.ท่าชะมวง            5,461            5,846                        11,307
1 รัตภูมิ ต.คูหาใต้            4,166            4,531                          8,697
     รวม            23,986           25,673                        49,659
1 ระโนด เทศบาลตำบลบ่อตรุ            4,160            4,465                          8,625
1 ระโนด เทศบาลตำบลระโนด            1,732            1,970                          3,702
1 ระโนด ต.ระโนด            1,908            2,010                          3,918
1 ระโนด ต.คลองแดน            1,252            1,366                          2,618
1 ระโนด ต.ตะเครียะ            1,586            1,644                          3,230
1 ระโนด ต.ท่าบอน            3,175            3,302                          6,477
1 ระโนด ต.บ้านใหม่            1,641            1,668                          3,309
1 ระโนด ต.บ่อตรุ               316               323                             639
1 ระโนด ต.ปากแตระ            2,101            2,257                          4,358
1 ระโนด ต.พังยาง            1,298            1,345                          2,643
1 ระโนด ต.ระวะ            2,096            2,165                          4,261
1 ระโนด ต.วัดสน               469               456                             925
1 ระโนด ต.บ้านขาว            1,702            1,811                          3,513
1 ระโนด ต.แดนสงวน            1,066            1,091                          2,157
     รวม            24,502           25,873                        50,375
1 สทิงพระ เทศบาลตำบลสทิงพระ            1,033            1,151                          2,184
1 สทิงพระ ต.จะทิ้งพระ            1,074            1,138                          2,212
1 สทิงพระ ต.กระดังงา            1,614            1,825                          3,439
1 สทิงพระ ต.สนามชัย            1,402            1,553                          2,955
1 สทิงพระ ต.ดีหลวง            1,327            1,414                          2,741
1 สทิงพระ ต.ชุมพล            1,998            2,195                          4,193
1 สทิงพระ ต.คลองรี            1,366            1,530                          2,896
1 สทิงพระ ต.คูขุด            2,006            2,153                          4,159
1 สทิงพระ ต.ท่าหิน            1,510            1,674                          3,184
1 สทิงพระ ต.วัดจันทร์            1,339            1,500                          2,839
1 สทิงพระ ต.บ่อแดง            1,713            1,863                          3,576
1 สทิงพระ ต.บ่อดาน            1,342            1,434                          2,776
     รวม            17,724           19,430                        37,154
1 ควนเนียง เทศบาลตำบลควนเนียง            1,389            1,575                          2,964
1 ควนเนียง ต.รัตภูมิ            3,615            3,959                          7,574
1 ควนเนียง ต.บางเหรียง            3,233            3,472                          6,705
1 ควนเนียง ต.ห้วยลึก            1,713            1,765                          3,478
1 ควนเนียง ต.ควนโส            1,998            2,240                          4,238
     รวม            11,948           13,011                        24,959
1 กระแสสินธุ์ ต.เกาะใหญ่            2,473            2,567                          5,040
1 กระแสสินธุ์ ต.โรง            1,099            1,180                          2,279
1 กระแสสินธุ์ ต.เชิงแส            1,117            1,157                          2,274
1 กระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์            1,167            1,277                          2,444
     รวม             5,856            6,181                        12,037
1 บางกล่ำ เทศบาลตำบลท่าช้าง            6,527            6,857                        13,384
1 บางกล่ำ ต.บางกล่ำ            1,374            1,377                          2,751
1 บางกล่ำ ต.แม่ทอม               821               938                          1,759
1 บางกล่ำ ต.บ้านหาร            1,295            1,351                          2,646
     รวม            10,017           10,523                        20,540
     รวมเขตเลือกตั้งที่ 1         177,291        193,925                     371,216
2 สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์            4,571            5,171                          9,742
2 สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา            6,317            6,839                        13,156
2 สะเดา เทศบาลตำบลคลองแงะ            3,000            3,142                          6,142
2 สะเดา เทศบาลตำบลปริก            1,969            2,166                          4,135
2 สะเดา เทศบาลตำบลสำนักขาม            3,583            4,448                          8,031
2 สะเดา ต.ปริก            5,404            4,286                          9,690
2 สะเดา ต.พังลา            1,523            1,618                          3,141
2 สะเดา ต.สำนักแต้ว            4,757            4,287                          9,044
2 สะเดา ต.ทุ่งหมอ            2,512            2,637                          5,149
2 สะเดา ต.ท่าโพธิ์            2,203            2,374                          4,577
2 สะเดา ต.ปาดังเบซาร์            3,367            3,081                          6,448
2 สะเดา ต.เขามีเกียรติ            1,809            1,879                          3,688
     รวม            41,015           41,928                        82,943
2 หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่           47,495           58,707                       106,202
2 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์           15,178           19,161                        34,339
2 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองบ้านพรุ            6,913            7,841                        14,754
2 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห            9,306           10,869                        20,175
2 หาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง           12,829           14,969                        27,798
2 หาดใหญ่ เทศบาบาลตำบลพะตง            2,631            2,932                          5,563
2 หาดใหญ่ เทศบาลตำบลน้ำน้อย            4,680            5,361                        10,041
2 หาดใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านพรุ            2,086            2,172                          4,258
2 หาดใหญ่ ต.คลองอู่ตะเภา               869               980                          1,849
2 หาดใหญ่ เทศบาลตำบลคูเต่า            3,540            3,889                          7,429
2 หาดใหญ่ ต.ฉลุง            2,324            2,340                          4,664
2 หาดใหญ่ ต.ท่าข้าม            2,799            3,184                          5,983
2 หาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา            5,268            5,883                        11,151
2 หาดใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่            1,694            1,985                          3,679
2 หาดใหญ่ ต.พะตง            2,087            2,138                          4,225
     รวม          119,699         142,411                       262,110
2 คลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง            2,065            2,077                          4,142
2 คลองหอยโข่ง ต.ทุ่งลาน            2,313            2,535                          4,848
2 คลองหอยโข่ง ต.โคกม่วง            2,883            2,600                          5,483
2 คลองหอยโข่ง ต.คลองหลา            1,765            1,915                          3,680
     รวม             9,026            9,127                        18,153
     รวมเขตเลือกตั้งที่ 2         169,740        193,466                     363,206
3 นาทวี เทศบาลตำบลนาทวี            2,195            2,372                          4,567
3 นาทวี ต.นาทวี            2,973            3,003                          5,976
3 นาทวี ต.ฉาง            1,572            1,628                          3,200
3 นาทวี ต.นาหมอศรี               978            1,013                          1,991
3 นาทวี ต.คลองทราย            2,112            2,072                          4,184
3 นาทวี ต.ปลักหนู            1,539            1,617                          3,156
3 นาทวี ต.ท่าประดู่            1,619            1,727                          3,346
3 นาทวี ต.สะท้อน            2,564            2,650                          5,214
3 นาทวี ต.ทับช้าง            2,451            2,457                          4,908
3 นาทวี ต.ประกอบ            1,916            1,890                          3,806
3 นาทวี ต.คลองกวาง            1,834            1,858                          3,692
     รวม            21,753           22,287                        44,040
3 สะบ้าย้อย เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย               571               595                          1,166
3 สะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย            3,289            3,565                          6,854
3 สะบ้าย้อย ต.ทุ่งพอ            2,786            2,837                          5,623
3 สะบ้าย้อย ต.เปียน            2,678            2,766                          5,444
3 สะบ้าย้อย ต.บ้านโหนด            2,103            2,234                          4,337
3 สะบ้าย้อย ต.จะแหน            2,021            2,111                          4,132
3 สะบ้าย้อย ต.คูหา            2,871            2,824                          5,695
3 สะบ้าย้อย ต.เขาแดง            2,598            2,473                          5,071
3 สะบ้าย้อย ต.บาโหย            1,448            1,373                          2,821
3 สะบ้าย้อย ต.ธารคีรี            1,514            1,559                          3,073
     รวม            21,879           22,337                        44,216
3 เทพา เทศบาลตำบลเทพา               884               950                          1,834
3 เทพา เทศบาลตำบลลำไพล            4,696            4,868                          9,564
3 เทพา ต.เทพา            3,036            3,179                          6,215
3 เทพา ต.ปากบาง            2,625            2,662                          5,287
3 เทพา ต.เกาะสะบ้า            1,930            1,969                          3,899
3 เทพา ต.ท่าม่วง            5,330            5,397                        10,727
3 เทพา ต.วังใหญ่            2,449            2,522                          4,971
3 เทพา ต.สะกอม(เทพา)            2,497            2,492                          4,989
     รวม            23,447           24,039                        47,486
3 จะนะ เทศบาลตำบลจะนะ            2,149            2,247                          4,396
3 จะนะ ต.บ้านนา            2,750            2,883                          5,633
3 จะนะ ต.ตลิ่งชัน            3,047            3,120                          6,167
3 จะนะ ต.สะกอม(จะนะ)            2,637            2,756                          5,393
3 จะนะ ต.นาทับ            3,950            4,105                          8,055
3 จะนะ ต.จะโหนง            2,762            2,875                          5,637
3 จะนะ ต.คลองเปียะ            1,939            2,142                          4,081
3 จะนะ ต.ป่าชิง            1,627            1,813                          3,440
3 จะนะ ต.นาหว้า            2,587            2,749                          5,336
3 จะนะ ต.คู            2,016            2,158                          4,174
3 จะนะ ต.แค            1,410            1,462                          2,872
3 จะนะ ต.น้ำขาว            1,385            1,489                          2,874
3 จะนะ ต.ขุนตัดหวาย               983            1,083                          2,066
3 จะนะ ต.ท่าหมอไทร            2,087            2,298                          4,385
3 จะนะ ต.สะพานไม้แก่น            2,195            2,237                          4,432
     รวม            33,524           35,417                        68,941
3 นาหม่อม ต.นาหม่อม            2,858            3,152                          6,010
3 นาหม่อม ต.พิจิตร            1,654            1,846                          3,500
3 นาหม่อม ต.ทุ่งขมิ้น            1,886            2,052                          3,938
3 นาหม่อม ต.คลองหรัง            1,561            1,720                          3,281
     รวม             7,959            8,770                        16,729
     รวมเขตเลือกตั้งที่ 3         108,562        112,850                     221,412
รวมจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น        455,593        500,241                     955,834 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,283