สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

ผลการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550

อำเภอ  ผู้มีสิทธิ   บัตรที่รับมา   ผู้มาใช้สิทธิ   บัตรที่ลงคะแนน   บัตรเสีย   เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ   บัตรที่คืน 
กระแสสินธุ์      12,057      12,325        7,095           7,001          94        6,320          681  
คลองหอยโข่ง      16,949      17,250      11,628         11,486        142       10,670          816  
ควนเนียง      24,137      24,650      15,933         15,707        225       14,765          942            1
จะนะ      65,756      67,565      45,081         44,232        849       38,736       5,496  
เทพา      44,607      45,525      29,573         28,949        624       26,101       2,848  
นาทวี      41,353      42,475      29,110         28,601        509       25,824       2,777  
นาหม่อม      16,045      16,250      12,080         11,923        157       11,253          670  
บางกล่ำ      19,367      19,900      13,688         13,535        153       12,514       1,021  
เมืองสงขลา     115,079    115,700      71,514         70,677        837       65,917       4,760  
ระโนด      50,304      50,750      28,310         27,833        477       25,755       2,078  
รัตภูมิ      47,746      48,325      31,843         31,357        486       29,137       2,220  
สทิงพระ      36,977      37,600      24,205         23,864        341       22,538       1,326  
สะเดา      75,082      75,125      43,631         42,995        636       39,678       3,317  
สะบ้าย้อย      40,994      41,000      27,162         26,502        660       22,567       3,935  
สิงหนคร      56,467      57,600      36,186         35,666        520       33,404       2,262  
หาดใหญ่     248,798    253,925     155,736       154,102     1,634     142,979     11,123  
รวม  911,718  925,965  582,775      574,430    8,344    528,158    46,272            1
นอกเขตฯ อ.เมืองสงขลา          2,000           986              975          11           817          158  
นอกเขตฯ อ.จะนะ          1,000           552              545            7           392          153  
นอกเขตฯ อ.เทพา          1,000           172              170            2           146            24  
รวม         4,000       1,710          1,690         20        1,355         335          -  
รวม  911,718  929,965  584,485      576,120    8,364  529,513    46,607           1


ผลการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 (คิดเป็นร้อยละ)


อำเภอ  ผู้มีสิทธิ   ผู้มาใช้สิทธิ   บัตรที่ลงคะแนน   ร้อยละ   บัตรเสีย   ร้อยละ   เห็นชอบ   ร้อยละ   ไม่เห็นชอบ   ร้อยละ   บัตรที่คืน 
กระแสสินธุ์      12,057        7,095              7,001 98.68%         94 1.34%        6,320 90.27%           681 9.73%  
คลอหอยโข่ง      16,949      11,628            11,486 98.78%       142 1.24%      10,670 92.90%           816 7.10%  
ควนเนียง      24,137      15,933            15,707 98.58%       225 1.43%      14,765 94.00%           942 6.00%            1
จะนะ      65,756      45,081            44,232 98.12%       849 1.92%      38,736 87.57%        5,496 12.43%  
เทพา      44,607      29,573            28,949 97.89%       624 2.16%      26,101 90.16%        2,848 9.84%  
นาทวี      41,353      29,110            28,601 98.25%       509 1.78%      25,824 90.29%        2,777 9.71%  
นาหม่อม      16,045      12,080            11,923 98.70%       157 1.32%      11,253 94.38%           670 5.62%  
บางกล่ำ      19,367      13,688            13,535 98.88%       153 1.13%      12,514 92.46%        1,021 7.54%  
เมืองสงขลา    115,079      71,514            70,677 98.83%       837 1.18%      65,917 93.27%        4,760 6.73%  
ระโนด      50,304      28,310            27,833 98.32%       477 1.71%      25,755 92.53%        2,078 7.47%  
รัตภูมิ      47,746      31,843            31,357 98.47%       486 1.55%      29,137 92.92%        2,220 7.08%  
สทิงพระ      36,977      24,205            23,864 98.59%       341 1.43%      22,538 94.44%        1,326 5.56%  
สะเดา      75,082      43,631            42,995 98.54%       636 1.48%      39,678 92.29%        3,317 7.71%  
สะบ้าย้อย      40,994      27,162            26,502 97.57%       660 2.49%      22,567 85.15%        3,935 14.85%  
สิงหนคร      56,467      36,186            35,666 98.56%       520 1.46%      33,404 93.66%        2,262 6.34%  
หาดใหญ่    248,798    155,736          154,102 98.95%    1,634 1.06%     142,979 92.78%       11,123 7.22%  
รวม  911,718  582,775         574,430 98.57%  8,344 1.45%  528,158 91.94%     46,272 8.06%           1
นอกเขตฯ อ.เมืองสงขลา             986                975 98.88%         11 1.13%           817 83.79%           158 16.21%  
นอกเขตฯ อ.จะนะ             552                545 98.73%           7 1.28%           392 71.93%           153 28.07%  
นอกเขตฯ อ.เทพา             172                170 98.84%           2 1.18%           146 85.88%             24 14.12%  
รวม         1,710             1,690 98.83%        20 1.18%       1,355 80.18%          335 19.82%          -  
รวม  911,718  584,485        576,120 98.57%  8,364 1.45%  529,513 91.91%     46,607 8.09%           1 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,962