สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

เลือกตั้ง สส ปี 2554

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2554
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)พุทธศักราช 2554 กำหนดให้มี ส.ส. มีจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ได้แก่ ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 375 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 125 คน
 จังหวัดสงขลา มี 8 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 8 คน

จำนวนประชากรและบ้าน ณ เดือนธันวาคม 2553
จังหวัด ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
สงขลา 662,475 694,548 1,357,023 434,137

ปฎิทินเลือกตั้ง
  วัน เวลา กิจกรรม สถานที่
24-28 พ.ค.2554
08.30 - 16.30 น.
รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อาคารศรีเกียรติพัฒน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
19 พ.ค.2554 
ถึง 2 มิ.ย.2554
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
(เคยลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถไปใช้สิทธิล่วงหน้าได้เลย)
สำนักทะเบียนอำเภอ ,
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
    ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
(เคยลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถไปใช้สิทธิล่วงหน้าได้เลย)
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงศุล
หรือ ทางไปรษณีย์
12 มิ.ย.2554 วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด , อำเภอ , อปท. , 
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หรือชุมชน
และที่หน่วยเลือกตั้ง
13 - 17 มิ.ย.2554 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง สำนักทะเบียนอำเภอ ,
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
22 มิ.ย.2554 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ จากบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สำนักทะเบียนอำเภอ ,
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
26 มิ.ย.2554
ถึง
10 ก.ค.2554
แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำนักทะเบียนอำเภอ ,
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
26 มิ.ย.2554
08.00 - 15.00 น.
วันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
-ในเขตเลือกตั้ง
 
    -นอกเขตจังหวัด 1. สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา
2. โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ
   17 - 26 มิ.ย.2554
08.00 - 15.00 น.
วันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
-นอกราชอาณาจักร
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงศุล
หรือ ทางไปรษณีย์
3 ก.ค.2554
08.00 - 15.00 น.
วันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง(ตามทะเบียนบ้าน)


ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง คลิกดูรายละเอียด
 ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  คลิกดูรายละเอียด
 ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  คลิกดูรายละเอียด
 
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ประสานงาน 
คลิกดูรายละเอียด
 เกร็ดความรู้เลือกตั้ง ส.ส.ปี 54 จังหวัดสงขลา  คลิกดูรายละเอียด
 จำนวนผู้ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า คลิกดูรายละเอียด
 จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า คลิกดูรายละเอียด

เอกสารดาวโหลด
พระราชกฤษฎายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 ดูเอกสาร
ประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดูเอกสาร
ประกาศ กกต. เรื่องกำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ดูเอกสาร
จำนวนประชากรและเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา ดูเอกสาร
ใบรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ดูเอกสาร
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน ฯ นอกเขตจังหวัด ดูเอกสาร
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง รายบุคคล ดูเอกสาร
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน ฯ ในเขตเลือกตั้ง รายกลุ่ม ดูเอกสาร
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 50
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,939