สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
Office of Surin Election Commission


 
 
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
กองทุนพรรคการเมือง
 
 

ส.ส.จังหวัดสุรินทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์
เลือกตั้งเมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2554

เขตเลือกตั้งที่ 1

ชื่อ-สกุล  นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร

สังกัดพรรค  ภูมิใจไทย

เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2508

อายุ  46 ปี

การศึกษา  ปริญญาตรี

อาชีพ   เกษตรกร

บ้านเลขที่  8-10 ถ.ภักดีชุมพล  ต.ในเมือง 

               อ.เมือง จ.สุรินทร์   32000

โทรศัพท์  0 4451 2813    มือถือ   081-2666303

เขตเลือกตั้งที่ 2
ชื่อ-สกุล  นางปิยะดา มุ่งเจริญพร

สังกัดพรรค เพื่อไทย

เกิดวันที่  15 ตุลาคม 2513

อายุ  41 ปี

การศึกษา ปริญญาโท

อาชีพ  แม่บ้าน

บ้านเลขที่  476,478 ถ.ธนสาร  ต.ในเมือง 

               อ.เมือง จ.สุรินทร์   32000

โทรศัพท์  0 4453 9370    มือถือ 081-9775012

เขตเลือกตั้งที่ 3

 ชื่อ - สุกล  นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย

สังกัดพรรค เพื่อไทย

เกิดวันที่  9 พฤศจิกายน 2524

อายุ  30 ปี

การศึกษา ปริญญาโท

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว

บ้านเลขที่  6/7 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง 

               อ.เมือง จ.สุรินทร์   32000

โทรศัพท์  0 4459 1994  โทรสาร 0 4451 2542

เขตเลือกตั้งที่ 4
 ชื่อ - สุกล  นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล

สังกัดพรรค เพื่อไทย

เกิดวันที่  10 ตุลาคม 2502

อายุ  52 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี

อาชีพ  เกษตรกร

บ้านเลขที่  102 หมู่ 9 ต.รัตนบุรี

               อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  32130

โทรศัพท์  081-8783888

เขตเลือกตั้งที่ 5
 

ชื่อ-สกุล  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม

สังกัดพรรค  เพื่อไทย

เกิดวันที่ 26 เมษายน 2504

อายุ  50 ปี

การศึกษา  ปริญญาตรี

อาชีพ   นักการเมือง

บ้านเลขที่  36 หมู่ 6  ต.ยาง  ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ  

               อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์   32110

โทรศัพท์  0 4415 1082   โทรสาร 0 4415 1079

เขตเลือกตั้งที่ 6

 

ชื่อ-สกุล  จ.ส.ต.ประสิทธิ์  ไชยศรีษะ

สังกัดพรรค เพื่อไทย

เกิดวันที่  2 มีนาคม 2508

อายุ  46  ปี

การศึกษา ปริญญาตรี

อาชีพ  -

บ้านเลขที่  4 หมู่ 6 บ้านตราด ต.ตาคง 

               อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ 083-3141445

เขตเลือกตั้งที่ 7

 

ชื่อ - สุกล  นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์

สังกัดพรรค เพื่อไทย

เกิดวันที่  29 สิงหาคม 2489

อายุ  64 ปี

การศึกษา ปริญญาโท

อาชีพ  นักธุรกิจ

บ้านเลขที่  490 หมู่ 14 ต.ด่าน   

               อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์   32210

โทรศัพท์  0 4457 1848   มือถือ 081-8023778

เขตเลือกตั้งที่ 8
 

ชื่อ - สุกล  นายชูศักดิ์  แอกทอง

สังกัดพรรค เพื่อไทย

เกิดวันที่  9 สิงหาคม 2503

อายุ  51 ปี

การศึกษา ปริญญาโท

อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว

บ้านเลขที่  242-243 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 6    

               ต.กังแอน  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์   32140 

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 108
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 292,952