สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก
Office of Tak Election Commission


 
 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รณรงคเลือกตั้ง ส.ส.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอัตโนมัติ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริต
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ กกต.จว. และ สนง.กกต.จว.

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้
          1.  ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
          2.  ออกประกาศกำหนดการทั้งหลาย  อันจำเป็นแก่การปฏิบัติงานตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
          3.  มีคำสั่งให้ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นในการเลือกตั้ง
          4.  ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  และการออกเสียงประชามติ
          5.  ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง  และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
          6.  สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
          7.  สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง  หรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง
          8.  เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  และดำเนินคดีอาญากับผู้สมัคร  หัวคะแนน  และผู้เกี่ยวข้อง ( ให้ใบเหลือง หรือใบแดง )
          9.  การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
        10.  ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
        11.  มีอำนาจแจ้งพนักงานสอบสวน  เพื่อดำเนินการสอบสวนและให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล  ไม่ว่าในเรื่องทางแพ่งหรืออาญา  หรือทางปกครอง  แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ตลอดจนให้ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่แก่ผู้ถูกใบแดง  และผู้เกี่ยวข้อง
        12.  การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชน  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
        13.  ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามมาตรา 327 (3)  ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ระบุว่าหน้าที่ของ กกต. คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนเรือ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
        14.  จัดทำรายงานลการปฏิบัติงานประจำปี  และข้อสังเกตเสนอต่อสภา
        15.  ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          1.  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และนายทะเบียนพรรคการเมือง  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และนายทะเบียนพรรคการเมือง
          2.  ศึกษาและสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การออกเสียงประชามติ  และการพัฒนาพรรคการเมือง
          3.  เผยแพร่วิชาการ  ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          4.  รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  หรือการออกเสียงประชามติ  ผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  หรือเกี่ยวกับการทุจริต  หรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้เลือกตั้ง  พรรคการเมือง  หรือบุคคลอื่นใด  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
          5.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด


          
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  จัดแบ่งส่วนงานออกเป็น  2  ส่วนงาน  คือ
          1.  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการการเลือกประจำจังหวัด  1  คน  และกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  4  คน  มีวาระการดำรงตำแหน่ง  4  ปี  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามมาตรา 13  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.2541  ดังนี้
              (1)  อำนวยการเลือกตั้ง  และการออกเสียงประชามติที่กระทำภายในจังหวัดนั้น
              (2)  เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
              (3)  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
              (4)  เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  หรือการออกเสียงประชามติ  ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
              (5)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
          2.  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ( ผอ.กต.จว. )  เป็นพนักงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศระเบียบข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รวมถึงการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมอบหมายหรือมีคำสั่ง
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 230,031