สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
OFFICE OF PROVINCE ELECTION COMMISSION OF UBONRATCHATHANI


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ECT Intranet
เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ทั่วประเทศ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแส
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมือง
ห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
กรมอาเซียน
องค์กรอิสระ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

การแบ่งเขตเลือกตั้ง


*การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง โดยถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคน ถ้าเกินห้าหมื่นคนให้เพิ่มได้อีกหนึ่งเขต
*การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะพึงมีในอำเภอนั้น
*การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
    - เทศบาลตำบล    แบ่งเป็นสองเขตเลือกตั้ง
    - เทศบาลเมือง     แบ่งเป็นสามเขตเลือกตั้ง
    - เทศบาลนคร      แบ่งเป็นสี่เขตเลือกตั้ง
*การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
*การเลือกตั้งสมาชิกเมืองพัทยา แบ่งเป็นสี่เขตเลือกตั้ง
*การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง
*การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นรูปแบบอื่น ให้ถือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 96
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 102,071