สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
อบรม กปน.ท้องถิ่น
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
อบรม กกต.ท้องถิ่น
บรรยายอบรมผู้สมัคร
บรรยาย กกต.กับกระบวนการเลือกตั้ง
powerpoint บรรยายวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ภารกิจของหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
แบบรวมคะแนนนายก
แบบรวมคะแนนสมาชิก
โปรแกรมจัดสรรบัตรเลือกตั้ง
แบบตรวจติดตามการเลือกตั้งท้องถิ่น
ขั้นตอนการทำลายบัตรเลือกตั้ง
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

บุคลากร (กกต.จว. และ พนง.กกต.จว.)

        
          นายเสนีย์  จิตตเกษม
          ประธาน กกต.จว.อุดรธานี
             
พ.ต.อ.เนติพงศ์ ธาตุทำเล
กกต.จว.อุดรธานี
นายสมบูรณ์ วุฒิพงศ์ประเสริฐ
     กกต.จว.อุดรธานี       
นายพิเชฐ  คูหาทอง
      กกต.จว.อุดรธานี      
นายประสาน  เจียนสกุล
กกต.จว.อุดรธานี
       


นายเฉลิมพล  ชัยกิตติภรณ์
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี

 
งานอำนวยการ   งานจัดการเลือกตั้ง   งานการมีส่วนร่วม   งานพรรคการเมือง   งานสืบสวนสอบสวน  

  นายอำนวย เขียวประชุม
            รักษาการ

          หัวหน้างาน
 
 
 นายสราวุธ 
                จีระวุฒิ
      หัวหน้างาน
 
    
     นายรังสฤษฎิ์
                โพธิญาณ์
           หัวหน้างาน
 
     

     นายอำนวย 
           เขียวประชุม
หัวหน้างาน
 

 นายสำราญ
                       เหล่าราด
               หัวหน้างาน
 

นางสาวกิติมา
สายืน
พนักงานการ
เลือกตั้ง
   
นายเศวต  สายพรหม
พนักงานการ
เลือกตั้ง
 
 
นายวารินทร์
ประจงสาร
พนักงานการ
เลือกตั้ง
   
นายวิเชียร
เขตประทุม
พนักงานการ
เลือกตั้ง
   
นายณรงค์
รัตนพลแสน
พนักงานสืบสวน
สอบสวน
 

นางสาวสกุลยา
  รักษ์มณี
พนักงาน
การเงิน-การบัญชี
   
นายกฤษฎา  สัพโส
พนักงานการ
เลือกตั้ง
   
นายสายันต์
สายแก้ว
พนักงานการ
เลือกตั้ง
   
 นายไวคุณ ศรีกงพาน
พนักงานสืบสวนสอบสวน
สนง.กกต.จว.บก.
ช่วยราชการ สนง.กกต.จว.อด.
   

จ.ส.ต.ชวนชัย ช่วยศรี
พนักงานการเลือกตั้ง
 

นางสาวนุชนาถ
  วงศ์วรรณ
พนักงานงาน
การเงิน-บัญชี
 
 

นางรดา  ปานชื่น
พนักงานการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.นภ
ช่วยราชการ สนง.กกต.จว.อด.

   
นางกรรณิการ์  ขำรัตน์
พนักงานการ
เลือกตั้ง
       
นายรพีภัทร เถื่อนโทสาร
พนักงานสืบสวนสอบสวน
 
 

นายนคร  วีระเถกิงชีวี
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
 
   
     นางสาวศุทธหทัย  
                         นาคประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
           

 
 
นายณัฐพงษ์ ผิวอ่อน
พนักงานบริการ
   

             

นายจิระวัฒน์  ภูแสงศรี
พนักงานขับรถ

 
                 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 267,063