สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุดรธานี
Office of Province Election Commission of udonthani


 
 
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สถ หรือ ผถ พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
กฏหมายในการยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมือง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 

บุคลากร (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/พนักงาน)

        

นายนรเชษฐ  พิทักษ์สฤษดิ์
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี


นายกิตติคุณ  ศิริโยธา
รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี

 
งานอำนวยการ   งานจัดการเลือกตั้ง   งานการมีส่วนร่วม   งานพรรคการเมือง   งานสืบสวนสอบสวน  
       นายกฤษฎา สัพโส
      พนักงานการเลือกตั้ง

          ปฏิบัติหน้าที่
          หัวหน้างาน
 
 
      นายสราวุธ    จีระวุฒิ
            หัวหน้างาน
 
    
     นายรังสฤษฎิ์
   โพธิญาณ์
               หัวหน้างาน
 
     
        นายวิเชียร เขตประทุม
         พนักงานการเลือกตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างาน
 

     นายสำราญ   เหล่าราด
               หัวหน้างาน
 

นางสาวสกุลยา   รักษ์มณี
พนักงาน
การเงิน-การบัญชี
   
นางสาวกิติมา สายืน
พนักงานการ
เลือกตั้ง
 
 
นายวารินทร์ ประจงสาร
พนักงานการ
เลือกตั้ง
   
นายนคร วีระเถกิงชีวี
เจ้าหน้าที่การ
เลือกตั้ง
   
นายไวคุณ ศรีกงพาน
พนักงานสืบสวน
สอบสวน
 

นางสาวนุชนาถ วงศ์วรรณ
พนักงาน
การเงิน-บัญชี
   
นายชวนชัย  ช่วยศรี
พนักงานการ
เลือกตั้ง
   
นายสายันต์
สายแก้ว
พนักงานการ
เลือกตั้ง
   
 
   

นายณรงค์  รัตนพลแสน
พนักงานสืบสวน
สอบสวน
 

นายณัฐพงษ์ ผิวอ่อน
พนักงานบริการ
 
 
นายเศวต  สายพรหม
พนักงานการ
เลือกตั้ง


   
นางกรรณิการ์  ขำรัตน์
พนักงานการ
เลือกตั้ง
       
นายรพีภัทร เถื่อนโทสาร
พนักงานสืบสวนสอบสวน
 

นายจิระวัฒน์  ภูแสงศรี
พนักงานขับรถ
 
   
    
           

 
                   
                   


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 284,811