สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
เว็บไซต์ กกต.
เว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

อาทิตย์ที่ 6 มี.ค.54 เลือกตั้ง ส.ทต.คูเมือง อ.คูเมือง

เมื่อ : 2011-02-26 11:43:04 
วันที่: 6 มี.ค. 54 [ ทั้งวัน ]
ประเภทกิจกรรม: วันเลือกตั้ง
รายละเอียด
สนง.กกต.จังหวัดบุรีรัมย์  จะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันอาทิตย์ที่  6 มีนาคม  2554   ซึ่งได้มีการรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว
ปรากฎมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง  เขตเลือกตั้งที่  1 และเขตเลือกตั้งที่  2  รวมจำนวน  25  คน  ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่  1
สังกัดกลุ่ม ลูกเจ้าพ่อหลวงอุดม   ได้แก่  หมายเลข 1 นายสุทิน  เพลียซ้าย  
หมายเลข 2  นายบรรจง  ศรีเหม่น  หมายเลข 3  นายสมชาย  พลศักดิ์
หมายเลข 4 นายกัณหา  มูลเทพพิชัย และหมายเลข 6  นายจำปา เดิมทำรัมย์
สังกัดกลุ่มผู้นำพัฒนา   ได้แก่  หมายเลข 7  นางจิราภรณ์  เลยกลาง
หมายเลข 8  นายเอกฉัตร  นภดล  หมายเลข 9  นายก้องภพ  เดิมทำรัมย์
หมายเลข 10 นางขนิษฐา ธนพลานนท์  หมายเลข 11 นายประทวน  อินสุข
และหมายเลข  11  นายพสิษฐ์  ตอรบรัมย์

เขตเลือกตั้งที่  2
สังกัดกลุ่มลูกเจ้าพ่อหลวงอุดม   ได้แก่  หมายเลข  1 นายบุญฤทธิ  เตียงตั้งรัมย์
หมายเลข  2  นายประมุกข์   บุญตาม   หมายเลข 4  นายอ้วน  เหาะประโคน
หมายเลข 5 นายชั้นเฮ็ง   บุญตาม   และหมายเลข 6 นางสุมาลี  ร่วมพิมาย 
สังกัดกลุ่มผู้นำพัฒนา  ได้แก่ หมายเลข 7 นายวสันต์  คุ้มทั่ว  
หมายเลข 8 นายไสว มาลาศรี   หมายเลข 9  นายสงบ   วงษ์ไธสง
หมายเลข 10 นางขันทอง  จุลเกาะ   หมายเลข 11  นายสัมฤทธิ์  ตองติดรัมย์
และหมายเลข  12  นายวีระ   สุขศรี 
กลุ่มอิสระ   หมายเลข 13 นายสะอิ้ง  ขาวสะอาด

ในการเลือกตั้งดังกล่าว  ว่าที่ ร้อยตรี  ทวี  ชุนเกาะ  ผอ.กต.จว.บุรีรัมย์  ได้มีการจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ จัดประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2554  โดยได้เน้นกำชับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนรณรงค์หาเสียงและปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเคร่งครัด สำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองทุกท่าน พร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่อาทิตย์ที่  6  มีนาคม  2554   ตั้งแต่เวลา  08.00-15.00  น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ 

"  เลือกตั้งเป็นหน้าที่   เลือกคนดีปกครองท้องถิ่น "


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 388,679