สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัดเชียงใหม่
Office of Chiangmai Election Commission


 
 
ร่วมถวายพระพร
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
โครงการลูกเสืออาสา กกต.
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แจ้งเบาะทุจริตการเลือกตั้ง
สำนักวินิจฉัยและคดี
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
เว็บไซด์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

ข่าว-กิจกรรมของ กกต.จว.

กกต.เชียงใหม่ จับมือ ๔ โรงเรียน อบรมลูกเสืออาสา กกต.

เมื่อ : 2011-02-14 09:04:48 อ่าน : 2020
     นายมานพ ศักดาพร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนรังษีวิทยา,โรงเรียนสืบนทีธรรม,โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมีภารกิจในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ช่วยเหลือบริการผู้พิการ ผู้สูงอายุและประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งช่วยจัดการจราจรบริเวณที่เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะจัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ของโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น รวม ๑๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดฝึกอบรม ดังนี้
       - ประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ) เป็นประธานในพิธีเปิด
        -ประธานในพิธีปิด วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการการเลือกตั้ง ท่านอภิชาต สุขัคคานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม
        โดยการฝึกอบรมได้มี ดร.สุชาติ ใจภักดี         ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็น    ผู้อำนวยการฝึกและได้รับความร่วมมือจาก นางทัศนีย์ ลิ่มผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา, นางจินตนา   อินทะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบนทีธรรม, นางสาวดรุณี ศรีประมงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ และนายนพดล นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ในการดำเนินการจัดการฝึกอบรมและได้นำวิทยากรของโรงเรียนเข้าร่วมให้ความรู้แก่ลูกเสือฯ ในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการที่ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงคำว่ารู้รัก สามัคคีและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป
 
    จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมทำข่าวการเปิดและปิดการฝึกอบรม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 206
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 934,970